41st IB, muling pinarusahan ng NPA

Ka Danreb Bringgas
Procopio Tauro Front - NPA-North Abra
September 29, 2013

Matagumapay na isinagawa ang operasyong harassment ng isang tim ng Procopio Tauro front – NPA North Abra sa ilalim ng Agustin Begnalen Command sa Detatsment ng Bravo Coy 41st IBPA sa Mataragan, Malibcong, Abra noong September 29, 2013.  Nag-umpisa ang pag-atake bandang 5:35ng umaga at tumagal lang ng 3 minuto. Ayon saspot report, 1sundalo ang agarang namatay habang ligtas namang umatras ang tim ng NPA.

Isinagawa ang taktikal na opensiba bilang tugon sa matagal nang kahilingan ng mamamayan ng Malibcong na mapaalis ang detatsment at parusahan ang 41st Infantry Battaliondahil sa nagpapatuloy na paglabag sa karapatang pantao at pagpapakita ng kawalan ng disiplina at paggalang ng mga pasistang tropa.Ang detatsment ay nagdudulot din ng takot at pagkaligalig ng mga mamamayan dahil sa mga ginagawang mgareaksyunaryongtulad ng pagnanakaw ng mga pananim, alagang hayop, walang pakundangang pagpapaputok ng mga baril, paglalasing, pananakot at panggugulo, at pagsasamantala sa mga kababaihan. Dagdag pa dito ang walang-habas na pambobomba malapit ng AFP malapit sa kabahayan sa Gacab at Bangilo, Malibcong noong Mayo 30 at 31, 2013 na nagdulot ng matinding trauma sa mamamayan, lalo na sa dalawang dalagitang muntik nang tamaan ng bomba.

Layunin ng taktikal na opensiba na parusahan ang mga pwersa ng 503rd Brigade at gunitain ang maningning na alaala ng walong (8) pulang kumander at mandirigma na nagbuwis ng buhay sa isang labanan sa Caganayan, Tineg noong Oktubre 10, 2011. Matapos ang dalawang taon, hindi maalis sa alaala ng rebolusyonaryong mamamayan at mga mandirigma ang pambababoy na ginawa ng mga pwersa ng 503rd Brigade, sa pamumuno ni Lt. Jeson Capoquian.

Nagsisilbing babala din ang naturang aksyong-militar laban sa mga tuloy-tuloy na nagpipilit at nananakot upang makapagrekluta at makapagbuo ng CAFGU, PAGs, at iba pang grupong para-militar sa maraming komunidad sa Abra.

Hindi kailanman malilimutan ng rebolusyonaryong kilusan ang mga mapang-api at mapagsamantala, at maipapatupad din ang rebolusyonaryong hustisya lalo na sa mga lansakang kontra-rebolusyonaryo at kriminal. Magpapatuloy ang pagsasagawa ng iba’t ibang tipo ng mga takitkal na opensiba ang NPA North Abra bilang bahagi ng kabuuang pagsisikap na isulong ang masinsin at largadong pakikidigmang gerilya upang ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang sistemang mala-pyudal at mala-kolonyal at ipagwagi ang Rebolusyong Pilipino.

Biguin ang Oplan Bayanihan!
Isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan tungo sa Estratehikong Pagkakapatas!

-------------
Iloko version

41st IB, Dinusa manen ti NPA
Ka Danreb Bringgas,Tagapagsarita ti PTF
September 29, 2013

Naballigi a hinarass ti maysa a tim manipud iti Procopio Tauro front – NPA North Abra iti sidong ti Agustin Begnalen Command ti Detatsment iti Bravo Coy 41st IBPA sadiay Mataragan, Malibcong, Abra idi September 29, 2013. Nagrugi iti panag-atake iti 5:35 ti agsapa ken bimmayag laeng iti 3 a minuto. Segun iti spot report, 1 ti dagus a natay iti benneg iti kabusor. Nakaatras a natalged dagiti nalabbaga a mannakigubat.

Insayangkat ti taktikal nga opensiba kas sungbat iti nabayagen a dawat ti umili ti Malibcong a mapapanaw ti detatsment ken dusaen ti 41st Infantry Battalion gapu iti agtultuloy a panaglabsing iti karbengan pantao ken panagpakita ti kinaawan disiplina dagiti pasista a soldado.  Mangmangted ti pannakadanag ken buteng kadagiti umiliti aramid dagiti reaksyunaryo a soldado kas iti panagtakaw dagiti mulmula ken dinguen, awan sarday a panagpaputok ti paltog, inom-bartek, pammutbuteng ken pananggundaway kadagiti kababaihan. Mainayon pay a basol da iti panangbomba nga insayangkat ti 503rd Brigade sadiay Bangilo, Malibcong idi Mayo 2013 nu sadinno ket dua a balasitang ti na – trauma.

Maikadua, panggep met lang ti panag-atake ti pananglagip kadagiti narimat a pakaistoryaan ti walo a Nalabaga a Mannakigubat a nangidaton ti biag iti maysa a labanan sadiay Caganayan, Tineg idi Oktubre 10, 2011. Dua a tawen ti napalabasen ngem saan pulos malipatan iti panagparigat ken panangbaboy kadagiti bangkay ti Kakadua.

Agserbi met lang kas ballaag ti nasao nga aksyon – militar ti NPA laban iti agtultuloy a panangpilpilit ken pammutbuteng dagiti mangrekrekrut iti CAFGU ken kadagiti instrumento ti kinaranggas ken panaggundaway kadagiti umili ti Abra.

Uray kaano man, saan amalipatan ti rebolusyonaryo a tignayan dagiti mananggundaway ken manangidaddanes, ket maipaay to ti rebolusyonaryo nga hustisya lalo kadagiti namintaken nga kontra-rebolusyonaryo ken kriminal. Agtultuloy ti panangisayangkat ti NPA North Abra kadagiti taktikal nga  opensiba kas paset ti panagpalawa ken panagpairteng ti gubat ti umili tapno rippuogen ti managgundaway a sistema para iti panangiyabante ti Rebolusyon a Pilipino.

Paayen ti Oplan Bayanihan!
Iyabante ti Demokratiko a Rebolusyon ti Umili nga agturong iti Estratehiko a Panagpapatas!