Deklarasyong "mission ccomplished", paghamak ng AFP, ni Aquino sa mamamayan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 30, 2013


Translation: Aquino, AFP “mission accomplished”, show contempt of people

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa "mapanghamak na deklarasyon ng 'mission accomplished' (natupad na ang misyon) matapos ang halos isang buwan ng todo-tdong pambobomba sa ilang barangay ng Zamboanga City, panununog ng ilampung libong kabahayan, dislokasyon ng daan libong residente mula sa kanilang komunidad, na nagdulot sa kanila ng ibayong kahirapan at pagkaabuso ng kanilang mga karapatan."

Ibinasura ng PKP ang ipinagyayabang ng mga upisyal ni Aquino noong katapusan ng linggo na tapos na "ang misyon ng AFP na iligtas at tiyakin ang kaligtasan ng mga na-hostage". "Ano'ng 'kaligtasan ng hostages' ang sinasabi ng AFP gayong sila'y nagpakawala ng mga bomba, mortar at walang patumanggang namaril kahit ang ilang daan sibilyan ay nasa komunidad na kundi man hostage na hawak ng MNLF, ay mga ordinaryong residenteng naiipit sa labanan? Ano'ng 'kaligtasan ng hostages' gayong hindi man lamang tiniyak ng rehimeng Aqino na makalabas ang mga sibilyan sa pamamagitan ng negosasyon."

"Ang lahatang-panig na pagkubkob laban sa Moro National Liberation Front (MNLF) na tumagal na ng mahigit 20 araw, ay isang di-kinakailangang gera na mas piniling isagawa ng rehimeng Aquino kaysa makipagnegosasyon sa MNLF para tiyakin ang kaligtasan ng mga hostage at mapalabas mula sa lunsod at mga komunidad ng sibilyan ang mga armadong pwersa ng MNLF."

"Ang malinaw, walang ginawa si Aquino at ang AFP kundi ang hamakin ang mamamayan nang ideklara nitong 'mission ccomplished' samantalang mahigit isandaang libong mamamayan ang patuloy na nagtitiis sa araw-araw sa mga evacuation centers at pinipigilang makabalik sa kanilang lupain," anang PKP.

"Ano'ng 'misyon' ang sinasabing nagawa ni Aquino? Ang pagpatay sa mahigit na 150 pwersa ng MNLF sa pamamagitan ng pagpapakat ng napakalaking superyor na pwersa at paggastos ng ilan daang milyon piso sa mga bomba, bala at mortar nang wala namang pagtatangkang makipagnegosasyon sa MNLF para sa isang mapayapang resolusyon sa armadong labanan?," anang PKP.

"Iginigiit ng mamamayan ng Zamboanga at ng sambayanang Pilipino na dapat managot si Aquino at ang AFP sa mga paglabag sa internasyunal na makataong batas, sa mga pang-aabuso sa mga karapatang-tao at sa malawakang pagkasira ng mga ari-ariang pribado at publiko sa proseso ng paglulunsad ng todo-todong armadong pagkubkob laban sa MNLF," dagdag ng PKP.

Sinusuportahan ng PKP ang mamamayan ng Zamboanga sa kanilang kahilingan para sa patas na imbestigasyon sa halos isang buwang gera ni Aquino laban sa MNLF.