Kundenahin ang P10-milyong bonus ng mga upisyal ni Aquino sa SSS--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 09, 2013


Translation: Condemn 10-million peso bonuses for Aquino's SSS officials--CPP

Kabahagi ng sambayanang Pilipino ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pagkundena sa pagbibigay ng malalaking bonus na nagkakahalagang P10 milyon sa mga upisyal ng Social Security System na itinalaga ng rehimeng Aquino.

"Sukdulan ang pagpupuyos ng sambayanang Pilipino na ang mga upisyal ng SSS ay tumanggap ng tinaguriang mga 'performance bonus' (bonus para sa paggampan ng gawain) na tig-iisang milyon habang ang mga ordinaryong myembro ng SSS ay patuloy na hinuhuthutan ng buwanang kontribusyon at pinagdurusa sa kakarampot na buwanang pensyon," pagdidiin ng PKP. "Lalong kasuka-suka na ang mga bonus ay ibinigay sa gitna ng planong ibayong pahirapan ang mga myembro ng SSS sa planong itaas pa ang kanilang kontribusyon."Ang pasyang magbigay ng tinaguriang "performance bonuses" para sa 2012 ay ginawa ng mga komisyoner ng SSS para sa kanilang sariling kapakinabangan. Tumanggap sila ng sumusunod na mga bonus: si Juan Santos, tagapangulo, P1.17 milyon; Emilio de Quiros Jr., presidente at pangalawang tagapangulo, P1.04 milyon; Diana Pardo-Aguilar, P1.33 milyon; Daniel Edralin, P1.12 milyon; Eliza Antonio, P968,000; Marianita Mendoza, P1.02 milyon; Ibarra Malonzo, P1.41 milyon; at Bienvenido Laguesma, P1.30 milyon.

Bukod sa bonus sa pagtatapos ng 2012, tumatanggap din ang mga upisyal ng SSS ng P80,000 kada buwan para sa pagdalo ng dalawang pulong at ng dagdag pang P20,000 para sa pulong ng bawat komiteng kanilang dinadaluhan.

"Ang pagbibigay ng malalaking bonus at bayad sa mga itinalagang upisyal ni Aquino sa SSS, ay malinaw na nagpapakita ng kaipokritohan ng tinaguriang 'daang-matwid' ng rehimeng Aquino," anang PKP. "Habang nasa poder, lalong ilalantad ng rehimeng Aquino ang sarili nito na walang pinagkaiba sa sinundan nitong rehimeng Arroyo at sa iba pang nagdaang rehimen sa usapin ng kabulukan at korapsyon," anang PKP.

"Ang maanomalyang pagbibigay ng P10 milyon bonus sa mga upisyal ni Aquino sa SSS ay ibayong nagpapaalab sa pagpupuyos ng sambayanang Pilipino sa rehimeng Aquino at sa ipinamamarali nitong 'mabuting pamamahala'," anang PKP. "Ang walang-humpay na paghahambog ni Aquino bilang tagapagtaguyod diumano ng anti-korapsyon ay lumilitaw na walang iba kundi palabas lamang para tabingan ang korapsyon sa kanyang paghahari."

Tinukoy ng PKP na nagmamantine ang SSS ng malaking reserbang pondo na umaabot sa P350 bilyon na nasa kapasyahan at kontrol ng mga upisyal na itinalaga ni Aquino sa SSS. "Nalantad na sa nakaraang tatlong taon, pinalaki ng SSS ang _equity investment_ (kapital na pamumuhunan) nito sa malalaking kumpanyang komprador gaya ng Philex Mining Corp., Philippine Long Distance Telephone Co., First Holdings Corp., Manila Electric Co. at Union Bank."

Aabot sa 30% ng P105 bilyon ng pondo para sa pensyon ang isinusugal sa _stock market_.

"Sa pamumuhunan ng pera ng mga myembro ng SSS sa mga korporasyong ito, pinauupo ang mga tiwaling upisyal na ito ng SSS bilang mga myembro ng lupon sa mga kumpanyang ito at tumatanggap pa ng bayad mula rito," pagdidiin ng PKP. Wala ring malinaw na pagtutuos sa napakaraming pamumuhunang ginagawa ng SSS.