Labanan ang Tumitinding Panghihimasok-Militar ng US sa Pilipinas

Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
October 10, 2013

Patuloy na tinutupad ng imperyalismong US ang itinakda nitong estratehikong "pagpihit" sa Asya-Pasipiko. Noong Agosto 29-30, bumisita sa Pilipinas si Chuck Hagel, ang Defense Secretary ng gubyernong US para sa pagpopormalisa ng Framework Agreement for Increased Rotational Deployment and Enhanced Defense Cooperation. Sa darating na Oktubre 11-12, inaasahang darating sa bansa si John Kerry, ang Secretary of State ng US. Si Kerry ang hahalili kay Barack Obama sa lahat ng nakatakdang pagbisita nito sa mga bansa sa Asya.

Katulad ng dati, tiyak na ipangangalandakan ng reaksyunaryong rehimen ni Benigno S. Aquino III na ang layunin ng pagbisita ni Kerry ay palakasin ang mutwal na ugnayang pang-ekonomiko at panseguridad sa pagitan ng Pilipinas at US. Ililihis ng rehimen ang usapin ng pagmamantini ng base militar ng US sa mga retorikang tulungan at kooperasyon ng dalawang bansa. Ngunit ang totoo, pagtitibayin ang kasunduang militar na magbibigay ng pahintulot sa US na gamitin anumang oras nito naisin ang mga pasilidad sa bansa. Ang mas masahol pa, isasantabi ng rehimen ang usapin ng soberanya at teritoryal na integridad ng bansa gayong ang Pilipinas mismo ay itinatranspormang isang higant eng base militar ng US para sa geo-pulitikal na panghihimasok sa buong rehiyong Asya-Pasipiko.


Sa mga panibagong kasunduang militar, binibigyang ligalidad ng administrasyong Aquino ang pananatili ng mga tropang Amerikano at pag-iistasyon ng mga kagamitan at sasakyang pandigmang US. Ilang ulit mang itanggi ng rehimen ang pagmamantini ng base militarng US, sapat nang ebidensya ang mantinidong bilang ng tropang Amerikano sa ilang probinsya at ang mga kagamitan at sasakyang pandigma nitong naka-istasyon sa mga karagatan ng bansa.

Minsan nang naging lunsaran ng mga operasyong militar ng tropang Amerikano ang rehiyong Timog Katagalugan. Naglunsad sila ng Balikatan Exercises kasama ang Armed Forces of the Philippines sa Sangley Point sa probinsya ng Cavite. Ang islang Palawan ay nagsisilbi namang _forward base_ ng US laban sa bansang China. May estratehikong pusisyon ang islang Palawan sa pagpoposturang superyoridad ng US bilang isang makapangyarihang bansa sa Asya. Ang isla ang pinakamalapit sa pinag-aagawang Spratlys Islands sa South China Sea na ginagamit na sigalot ng US upang ipresyur ang China na sumunod sa mga patakarang neoliberal na nais ipatupad ng US.

Walang ganansyang makukuha ang Pilipinas sa mga kasunduang lagi't lagi nang makaisang panig at kumakatig pangunahin sa interes ng imperyalismong US. Nilalapastangan ni Aquino ang soberanya ng bansa sa patuloy na pangangayupapa sa imperyalismong US. Dagdag pa,  nagiging bulnerable ang bansa dahil nakakaladkad ang Pilipinas sa anumang kumprontasyon ng US sa ibang bansa, tuwiran man o hindi, sa pagmamantini sa Pilipinas bilang base dahil sa patuloy na pananatili ng tropang Amerikano at mga pasilidad na pandigmang US.

Sa pagbisita ni Kerry, dapat ibunsod ang malawakang pagkilos upang ipabatid ang pagkasuklam ng nagkakaisang tinig ng mamamayang Pilipino laban sa tumitinding panghihimasok-militar ng US sa bansa. Dapat nang ibasura ang mga makaisang panig na kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas katulad na lamang ng Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot ng walang taning na paglalabas-pasok ng tropang Amerikano sa bansa. Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog Region sa mamamayang Pilipino na buhayin o di kaya'y higitan pa ang militansyang ipinamalas ng taumbayan noong 1991 sa matagumpay na pagpapalayas ng base militar ng US sa Pilipinas. Higit pa, nananawagan ang NDF-ST sa malawak na mamamayan na ipaglaban ang pambansang soberanya at kasarinlan laban sa agresibong panghihimasok ng imperyalismong US.