Mensahe ng pakikiisa sa ika-10 Pangkalahatang Asembliya ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns

Coni Ledesma
NDFP Special Office for the Protection of Children

Oktubre 15, 2013

Translation: Solidarity message to the 10th General Assembly of Salinlahi Alliance for Children's Concerns

Ipinaaabot ng Special Office for the Protection of Children ng National Democratic Front of the Philippines ang maalab na pagbati sa Salinlahi Alliance for Children’s Concernssa okasyon ng inyong ika-10 Pangkalahatang Asembliya mula Oktubre 14-16, 2013.

Sa nakaraang ilang taon, mula noong inyong Unang Pambansang Kumperensya ninyo, kasama ng Children’s Rehabilitation Center at ng Gabriela Alliance of Filipino Women, gumawa kayo ng malalaking hakbang sa inyong gawain para sa mga bata, sa pagtatanggol at pagtataguyod ng kanilang mga karapatan, sa pag-aasikaso doon sa mga nangangailangan ng ispesyal na atensyon at sikolohikal na tulong at sa patuloy na pagpapabatid ng kalagayan ng mga bata sa madla. Patuloy namin kayong sinusuportahan at ang linya ng inyong gawain at itinuturing itong isang mayor na bahagi ng pagkalinga sa mga bata.

Ang malaking mayorya ng mga batang Pilipino ay ang mga anak na lalaki at babae ng mga manggagawa, magsasaka at maralitang lunsod at mga biktima ng di-makatarungang sistemang panlipunan na nagsasadlak sa kanila sa isang buhay ng puno ng pagsasamantala, kahirapan, kamangmangan, malnutrisyon, sakit at kawalang-kaunlaran bilang mga tao.

Sa tingin nami'y napapanahon na ngayon na paunlarin ang isang komrehensibong organisasyon para sa mga bata, na siyang magtataguyod, magtatanggol at magpupunyagi ng mga karapatan ng lahat ng batang Pilipino upang makahanap ng angkop na pamamaraan para sa kanila upang makalahok sa kabuuang pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Nananawagan kami sa inyo na tumulong sa pagpapaunlad ng gayong organisasyon.

Dapat nating tulungan ang mga bata na makalahok sa pamamagitan ng pagbibigay-edukasyon at pag-oorganisa sa kanilang sarili para makapag-ambag sila ng kanilang kasanayan, talino at pagkamapanlikha sa kabuuang pakikibaka. Sa ganitong paraan, malilikha nila ang kanilang lubos na potensyal bilang mga bata, kasama ng iba pang bahagi ng sambayanang Pilipino, bilang mga aktibong kalahok sa pakikibaka para sa isang makatarungan at demokratikong Pilipinas.

Hangad ko ang malaking tagumpay sa inyong gawain.