CPP salutes Gen. Vo Nguyen Giap, 102

Communist Party of the Philippines
October 6, 2013 

The Communist Party of the Philippines (CPP) salutes Comrade Vo Nguyen Giap, erstwhile general of the Vietnam People’s Army, who led the Vietnamese people’s guerrilla warfare against the French and American colonialists from the 1950s to the 1970s.

Comrade Giap died last October 4 in a hospital in Hanoi, Vietnam. He was 102.

Comrade Giap was born in Central Vietnam on August 25, 1911. At the age of 14, he became active in the patriotic movement. He would later become a teacher and journalist before joining the Communist Party of Indochina led by its chairman Ho Chi Minh. The Indochinese peninsula comprising Vietnam, Laos and Cambodia was then a French colony.

During World War II, Comrade Giap traveled to southern China in 1944 together with Chairman Ho to avoid arrest. With the support of the Communist Party of China, Comrades Giap and Ho prepared to launch the revolutionary armed resistance in Indochina, which was then occupied by the Japanese. Comrade Giap led the first full-time platoon of guerrilla fighters, driving away the Japanese occupation forces.

In 1945, the French recolonized Indochina, rousing the patriotic spirit of the Vietnamese people and their desire for national liberation. Led by the Communist Party of Indochina, they waged an epic guerrilla war against the French colonialists. To this day, the victory of the Vietnamese people’s war over the French colonialists continues to inspire heroism among the exploited and oppressed peoples of the world desirous of national freedom.

Comrade Giap led the Vietnamese People’s Army in the historic Battle of Dien Bien Phu, the center of French military power in Indochina. Here, the Vietnamese people demonstrated how they could defeat a more modern army through the use of guerrilla tactics. They marched in their thousands to build hidden trails, dug hundreds of kilometers of trenches, dismantled their cannons and artillery and manually pulled them up to high mountain ridges in order to quietly encircle the overly confident French troops. They launched a blitzkrieg attack against the French military base and after 55 days of fighting, forced the complete surrender of the French colonialists on May 7, 1954.

In succeeding negotiations in Geneva, Vietnam was temporarily divided into North Vietnam which was under the people’s government led by the Communist Party; and South Vietnam, which would be colonized by the US after the withdrawal of the French forces.

In the next two decades, the Vietnamese people would continue to wage revolutionary resistance against the US colonialists. Despite having a modern war machine, the US forces would eventually be defeated in Vietnam. Comrade Giap led the Vietnamese People’s Army in making use of smaller and less modern weapons against the bigger and more advanced weapons of the US military.

The victory of the Vietnamese people in defeating the US military forces in 1976 paved the way for the reunification of Vietnam under the banner of the Communist Party of Vietnam.

The lessons of the Vietnamese people’s war of resistance continue to illumine people’s wars around the world, including that being waged by the Filipino people through the New People’s Army. The military writings of Comrade Giap, especially in waging guerrilla warfare, have been translated into Pilipino and other local languages, enabling Filipino revolutionaries to study the lessons of the people’s war in Vietnam.


---------------------------
Pilipino Version

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 06, 2013

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas kay Kasamang Vo Nguyen Giap, dating heheral ng Vietnam People's Army (Hukbong Bayang Byetnames), na namuno sa pakikidigmang gerilya ng mamamayang Byetnames laban sa mga kolonyalistang French at Amerikano mula 1950 hanggang 1970.

Pumanaw si General Giap noong Oktubre 4 sa isang ospital sa Hanoi, Vietnam. Siya ay 102 taong-gulang.

Isinilang si Kasamang Giap sa Central Vietnam noong August 25, 1911. Sa edad na 14 pa lamang, naging aktibong kasapi na siya ng patriyotikong kilusan. Naging guro at mamamahayag siya bago siya sumapi sa Partido Komunista ng Indochina na pinamumunuan ng tagapangulo nitong si Ho Chi Minh. Isang dating kolonya ng France ang peninsulang Indochinese na binubuo ng Vietnam, Laos at Cambodia.Noong Ikalawang DIgmaang Pandaigdig, naglakbay si Kasamang Giap sa timog China noong 1944 kasama ni Chairman Ho para makaiwas sa pagkaaresto. Sa suporta ng Partido Komunista ng China, inilunsad nina Kasamang Giap at Ho ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa Indochina na okupado noon ng mga Hapones. Si Kasamang Giap ang namuno sa kauna-unahang buong-panahong mga mandirigmang gerilya noon na nagtaboy sa mga mananakop na pwersang Hapones.

Noong 1945, muling sinakop ng France ang Indochina, na nagpaalab sa patriyotikong diwa ng sambayanang Byetnames at sa kanilang hangarin sa pambansang paglaya. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Indochina, naglunsad sila ng epikong pakikidigmang gerilya laban sa mga kolonyalistang Pranses. Hanggang ngayon, ang tagumpay ng digmaang bayang Byetnames laban sa mga kolonyalistang Pranses ay patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa kabayanihan ng mga pinagsasamantalahan at inaaaping mamamayan sa daigdig na naghahangad ng pambansang kalayaan.

Pinamunuan ni Kasamang Giap ang Vietnamese People's Army sa makasaysayang Labanan sa Dien Bien Phu, ang sentro ng kapangyarihang militar ng mga Pranses sa Indochina. Dito, ipinamalas ng mamamayang Byetnames kung paano nila ginapi ang isang modernong hukbo sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktikang gerilya. Libu-libo ang kumilos para itayo ang mga lihim na lagusan, hinukay ang mga daan-daang kilometro ng mga trensera, kinalas ang kanilang mga kanyon at artileriya at manu-manong iniakyat ito sa mga tuktok ng mga bundok upang palihim na mapaligiran ang mga tropang Pranses na labis ang kumpyansa sa sarili. Inilunsad nila ang atakeng blitzkrieg (mabilisang pagsalakay) laban sa base miltar ng Pranses at matapos ang 55 araw na labanan, napwersa ang ganap na pagsuko ng mga kolonyalistang Pranses noong Mayo 7, 1954.

Sa matagumpay na negosasyon sa Geneva, pansamanatalang nahati ang Vietnam sa North Vietnam na nasa ilalim ng gubyernong bayan na pinamumunuan ng Partido Komunista; at South Vietnamn na sinakop naman ng US matapos ang pag-atras ng mga pwersang Pranses.

Sa mga sumunod na dalawang dekada, ipinapatuloy ng mamamayang Byetnames ang paglulunsad ng rebolusyonaryong paglaban sa mga kolonyalistang US. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga modernong gamit pandigma, nagapi rin ang mga pwersang US sa Vietnam. Pinamunuan ni Kasamang Giap ang Vietnamese People’s Army sa paggamit ng mas mahihina at mas simpleng mga sandata laban sa mas malalakas at mas abanteng mga sandata ng militar ng US.

Ang tagumpay ng mamamayang Byetnames sa paggapi sa pwersang militar ng US noong 1976 ay nagbigay-daan sa muling pakabuo ng Vietnamn sa ilalim ng bandila ng Partido Komunista ng Vietnam.

Ang mga aral ng digmang bayan ng Vietnam ay patuloy na tumatanglaw sa mga digmang bayan sa buong daigdig, kabilang yaong inilulunsad ng sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan. Ang mga sulating militar ni Kasamang Giap, laluna ang hinggil sa paglulunsad ng pakikidgmang gerilya, ay naisalin sa Pilipino at iba pang lokal na wika upang matuto ang mga rebolusyonaryong Pilipino sa mga aral digmang bayan sa Vietnam.