Pag-aresto sa 18 myembro ng HERRIRA, kinundena ng NDFP

Luis G. Jalandoni
NDFP Chief International Representative
Oktubre 2, 2013

Translation: NDFP condemns arrest of 18 HERRIRA members


Mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pag-aresto sa 18 myembro ng HERRIRA ng Guardia Sibil ng Spain noong 30 Setyembre 2013. Ang HERRIRA ay organisasyon sa Bssque ng nagtatanggol sa mga karapatan ng 600 rebolusyonaryong bilanggong pulitikal sa Basque na mga nasa bilangguan ng mga estado ng Spain at France. Mga mandirigmang para sa pagpapalaya ang mga bilanggong pulitikal sa Basque na nagtataguyod ng kalayaan at independensya ng bansang Basque.

Bantog na organisasyon ang HERRIRA na hayag at mapayapang kumikilos sa pagtatanggol ng mga karapatang-tao ng mga bilanggong pulitikal at mga refugee. Ang pag-aresto sa 18 myembre ng HERRIRA ay labag sa pinakasaligang demokratikong karapatan at kalayaan ng mga myembro ng HERRIRA.

Iginigiit ng NDFP, kasama ang maraming pang demokratikong organisasyon ng mamamayang Basque at mga kaibigan nila sa internasyunal na komunidad, ang kagyat na pagpapalaya sa 18 myembro ng HERRIRA.

Ipinararating ng NDFP ang pakikiisa sa kanila, sa kanilang mga kapamilya at mga kasama. Kami, sa Pilipinas ay nakikibaka rin laban sa mapang-aping rehimeng Aquino na tuta ng US. Ipinaglalaban namin ang pagpapalaya sa mahigit 450 bilanggong pulitikal. Ang rehimeng Aquino ay tulad rin ng kasalukuyang gubyerno ng Spain. Inaakusahan ito ng malawakang korapsyon habang ang sambayanang Pilipino ay dumaranas ng malawakang kawalang-hanapbuhay at karalitaan sa gitna ng pumapaimbulog na mga presyo ng batayang bilihin.

Ipinapahayag namin ang aming matibay na suporta para sa pambansang protestang demonstrasyon sa Bilbao sa darating na Sabado, ika-5 ng Oktubre. Inuulit namin ang mahigpit na pakikipagkaisa sa magiting na mamamayang Basque sa kanilang patuloy na pakikibaka para sa kalayaan at independensya.