AFP lying, encountered troops in Sorsogon not carrying Yolanda relief--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 13, 2013


[Pilipino translation below]

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the Aquino regime and the Armed Forces of the Philippines (AFP) for making use of the Yolanda tragedy as a camouflage to carry out relentless offensive operations in Sorsogon province and elsewhere.

"MalacaƱang and its AFP officials were lying when they claimed that the 31st IB troops that figured in an encounter with the NPA yesterday were involved in humanitarian aid operations for Yolanda victims," pointed out the CPP. A report issued by the AFP indicated that the armed encounter erupted past 5 a.m. in Barangay Balocawe in Matnog, Sorsogon.


"While awaiting more detailed field reports from the NPA Celso Minguez Command in Sorsogon, it is instructive to point out that the reported encounter happened in the interior areas of Matnog, a site that is at least three kilometers away from the Maharlika Highway land route from Luzon to Samar island and five kilometers away from the Matnog port," said the CPP."The Aquino regime and the AFP are lying through their teeth in claiming that their troops involved in an armed encountered yesterday were involved in a humanitarian mission, exploiting the plight of the Yolanda diaster victims to conceal the brutalities of their continued offensive operations," added the CPP.

"The encountered AFP troops were clearly on an offensive mode and carrying out search and destroy operations in the interior areas of Matnog."

The CPP said NPA units in areas ravaged by the recent super typhoon Yolanda are currently engaged in relief and rehabilitation efforts assisting local Party branches and revolutionary mass organizations in mobilizing emergency supply for disaster victims.

The CPP said revolutionary forces are exerting efforts to reach out to hundreds of thousands of people especially in the interior and mountainous areas of Samar and Leyte islands, as well as in the islands of Panay, Negros, Mindoro, Masbate, Palawan and others who have been practically abandoned by the reactionary Philippine government.


_____________________________________________

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 13, 2013

Sinungaling ang AFP, walang dalang pantulong sa mga biktima ng Yolanda ang naengkwentrong sundalo sa Sorsogon


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paggamit nito sa trahedyang dulot ng Bagyong Yolanda bilang kamoplahe sa pagsasakatuparan ng walang habas na opensibong operasyon sa Sorosogon at sa iba pang lugar.

"Nagsisinungaling ang MalacaƱang at ang mga upisyal ng AFP nang ipangalandakang nilang ang mga sundalo ng 31st IB na naka-engkwentro kahapon ng BHB ay sangkot diumano sa makataong operasyon ng pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda," pagdidiin ng AFP. Isinasaad ng ulat na inilabas kahapon ng AFP na naganap ang armadong sagupaan pasado 5 nang umaga sa Barangay Balocawe sa Matnog, Sorsogon.

"Habang hinihintay pa ang mas detalyadong field report ng Celso Minguez Command ng BHB-Sorsogon, makatutulong na tukuying ang nasabing engkwentro ay naganap sa sa interyor na bahagi ng Matnog, isang lugar na kulang-kulang tatlong kilometro ang layo mula sa Maharlika Highway na ruta mula Luzon patungong isla ng Samar at limang kilometro naman ang layo sa pier ng Matnog," anang PKP.

"Tahasang nagsisinungaling ang rehimeng Aquino at ang AFP sa pagsasabing ang tropang napaengkwentro kahapon ay nagsasagawa ng makataong misyon, at sinasamantala ang sinapit ng mga biktima ng sakuna ng Bagyong Yolanda upang tabingan ang brutalidad ng kanilang patuloy na opensibong operasyon," dagdag ng PKP.

"Malinaw na napaengkwentrong tropa ng AFP ay nasa modang opensiba at nagsasagawa ng operasyong paghahanap at paglipol sa interyor na bahagi ng Matnog."

Ayon sa PKP, ang mga yunit ng BHB na nasa mga lugar na sinalanta ng katatapos lamang na superbagyong Yolanda ay kasalukuyang nagsasagawa ng gawaing relief at rehabilitasyon para tulungan ang mga lokal na sangay ng Partido at ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa pagmomobilisa ng pangkagipitang suplay para sa mga biktima ng sakuna.

Anang PKP, sinisikap abutin ng mga rebolusyonaryong pwersa ang daan libong mamamayan laluna sa mga interyor at mabundok na bahagi ng mga isla ng Samar at Leyte, maging yaong nasa mga isla ng Panay, Negros, Mindoro, Masbate, Palawan at iba pa, na kung tutuusi'y inabandona na ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas.