Binati at nagpaalala ang PKP sa ligal na tagumpay ng kilusang kontra pork barrel

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 20, 2013


Translation: CPP congratulates, cautions anti-pork barrel movement for legal victory

Binati ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang hanay ng malawak na kilusan kontra sa pork barrel sa pag-anunsyo ng Korte Suprema ng desisyon nito kahapon na nagdedeklarang di konstitusyunal ang Priority Development Assistance Fund (PDAF) at nag-uutos ng kriminal na prosekusyon ng lahat ng nakinabang sa iligal na paggamit nito.

Idineklara ring iligal ng Korte Suprema ang probisyon na naggagawad sa presidente ng Pilipinas ng kapangyarihang gastahin ayon sa solong kapasyahan nito ang Pondong Malampaya at ang President's Social Fund."May dahilang ipagdiwang ng sambayanang Pilipino ang desisyon ng Korte Suprema na kanselahin ang pondong pork barrel at ang kapangyarihan ng diskresyon ng presidente ng Pilipinas, na siyang pinakagarapal na paraan ng pagbulsa ng milyun-milyong piso ng mga kikbak at pagpapalakas ng sistemang padrino sa kapakinabangan ng naghaharing pangkatin," anang PKP.

"Dapat makapagpalakas sa loob ng malawak na pwersang bumubuo sa kilusang kontra pork barrel ang desisyon ng Korte Suprema upang patatagin ang kanilang pagkakaisa at ipursige ang pag-usig sa lahat ng sangkot sa iskandalong pork barrel," dagdag ng PKP.

"Ang rehimeng Aquino, na ginamit ang pondong pork barrel upang isulong ang adyendang pulitikal at pangnegosyo nito sa nakaraang tatlong taon ay siyang dapat na maging prinsipal na target ng gayong prosekusyon," anang PKP.

"Pinaalalahan ng PKP ang sambayanang Pilipino na huwag lubayan ang kanilang determinasyong itulak ang pakikibaka kontra pork barrel. Hindi nagwawakas sa desisyon ng Korte Suprema kahapon ang burukratikong korapsyon," pagdidiin ng PKP.

"Ang korapsyon sa Pilipinas ay likas sa atrasado at bulok na sosyo-ekonomikong sistema na pinangingibabawan ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador na katuwang ng malalaking dayuhang monopolyo kapitalista," anang PKP. "Nagmumula pangunahin ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomya sa kanilang kakayahang gamitin ang kapangyarihang pampulitika sa pamamagitan ng padrino, ng militar at ng kriminal na dahas."

"Isang pampulitikang tagumpay ang desisyon ng Korte Suprema na kumikilala sa lakas ng kilusang masa na malaon nang naggigiit ng pagwawakas sa sistema ng korapsyon at pampulitikang padrino," anang PKP.

"Gayunpaman, ilang panahon lamang ang kakailanganin bago muling lumikha ang naghaharing uri ng bagong sistema ng pork barrel, malamang na mas mapanlinlang kaysa dati," dagdag ng PKP. "Dapat tuluy-tuloy na maglunsad ang mamamayan ng pakikibaka laban sa korapsyon ng mga naghaharing uri hanggang sa mawakasan ang sistemang nagbubunsod nito."