Deklarasyon ng Tigil-putukan para matuunan ang gawaing rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas

14 Nobyembre 2013

Translation: Ceasefire declaration to concentrate on rehabilitation work in Yolanda devastated areas

Pormal na inilalabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang deklarasyong ito ng tigil-putukang sa lahat ng kinauukulang kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at milisyang bayan sa mga lugar na sinalanta kamakailan ng superbagyong Yolanda. Sa harap ng sitwasyon, inihinto na ng mga kinauukulang yunit ng BHB ang mga opensibang operasyon simula pa noong Nobyembre 8. Mananatili ang deklarasyong ito ng tigil-putukan hanggang alas 11:59 n.g. ng 24 Nobyembre 2013.Sasaklawain ng deklarasyon ng tigil-putukang ito ang sumusunod na mga panrehiyong kumand ng BHB:
 

Eastern Visayas Regional Command
Panay Regional Command
Central Visayas Regional Command
Negros Island Command

Dapat ding ipabatid ng kinauukulang panrehiyong kumand ang deklarasyon ng tigil-putukang ito sa kani-kanilang pamprubinsyang kumand ng BHB, kabilang ang:

Masbate Island Command
Palawan Island Command
Mindoro Island Committee


Alinsunod sa kanilang pagtasa sa lawak ng pagkasalanta ng kamakailang superbagyo sa kanilang saklaw na erya, maaaring palawigin ng mga panrehiyong kumand ang epektibidad ng tigil-putukan sa kani-kanilang saklaw na lugar, habang ang ibang panrehiyong kumand ng BHB ay maaaring maglabas ng kahalintulad o limitadong deklarasyon ng tigil-putukan sa mga lugar na saklaw ng kanilang operasyon.

Alinsunod sa umiiral na patakaran at sa panawagan ng PKP kaugnay sa moda ng pagkilos tuwing may kalamidad, ang mga tinutukoy na yunit ng BHB, sa aktwal, ay nagbago na ng kanilang moda ng operasyon kahit bago pa man tumama ang superbagyong Yolanda noong Nobyembre 8. Ang deklarasyon ng tigil-putukang ito, kung gayon, ay pagpormalisa sa ipinatupad nang pagpihit ng moda ng operasyon.

Hangga't sa paglipas ng idineklarang tigil-putukan, dapat itigil at umiwas ang lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan sa paglulunsad ng opensibong operasyong militar laban sa mga armadong yunit at tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ng Philippine National Police (PNP) at iba pang paramilitar at armadong grupo ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Habang may bisa ang deklarasyon ng tigil-putukang ito, dapat manatiling nasa moda ng aktibong depensa ang lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan. Gayunpaman, dapat silang mas maging militante at listo sa pangungubkob at kilos ng AFP sa teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan. Iginigiit ng mamamayan na ihinto ng AFP ang mga opensibong operasyon nito sa ilalim ng gerang mapaunupil ng Oplan Bayanihan. Tinutuligsa ng PKP ang AFP sa paggamit sa relief operation para sa kalamidad bilang tabing sa operasyong kombat at paniktik nito sa loob at labas ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Hinihikayat ng sambayanang Pilipino ang AFP na iatras ang mga yunit panlaban nito sa loob ng mga sonang gerilya at iginigiit na ipatupad ang mga relief operations ng mga ahensyang sibilyan.

Sa pamamagitan ng deklarasyon ng tigil-putukang ito, tinitiyak ng rebolusyonaryong kilusan ang ligtas na paglabas-masok ng lahat ng mga lokal at internasyunal na organisasyong pang-relief sa mga sonang gerilyang apektado ng kalamidad. Laging nakahanda ang masa at ang kanilang rebolusyonaryong mga organisayon at mga komiteng panggubyerno sa mga sonang gerilya na tumulong sa pamamahagi ng pangkagipitang suplay sa mamamayan, na nagbibigay-prayoridad sa mga nasaktan, mga bata, mga inang may mga sanggol, mga nag-iisang magulang, mga buntis, matatanda, may kapansanan at iba pang bulnerableng indibidwal.

Nais ng deklarasyon ng tigil-putukang ito na patampukin ang pangangailangang ituon ang pansin ng mga sangkot na yunit ng BHB at mga Pulang mandirigma nito, maging ng lahat ng yunit ng milisyang bayan sa kagyat na tungkulin ng pagtulong sa daan libong mamamayan, laluna na yaong mga maliit at walang lupang magsasaka, mga manggagawang bukid, mangingisda, pambansang minorya at masang walang mga trabaho sa mga maralitang komunidad sa tabing-dagat at mabubundok na lugar na malalang sinalanta ang mga tahanan at ang pinagkukunan ng kabuhayan ng superbagyong Yolanda at dumanas ng pagkamatay ng myembro ng pamilya nila at malaking pinsala sa mga ari-arian. Maliban sa maliit na eryang urban sa Tacloban City, mayorya ng eryang sinalanta ng superbagyo ay mga maralitang komunidad na agrikultural at pangisdaan.

Simula noong Nobyembre 8, itinutok ng lahat ng kumpanya ng BHB sa mga tinutukoy na lugar ang kanilang gawain sa pagtulong sa mamamayan sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan, sa pagseguro sa mga hayop na katulong sa pagtatrabaho sa bukid, sa pagtulong sa pag-ani ng mga lamang-ugat para may makain, sa muling pagtatayo ng impraistruktura para sa magpagkukunan ng tubig at sa pagtulong sa pamamahagi ng suplay na pangkagipitan. Nagsagawa na ang mamamayan sa mga sonang gerilya ng sama-samang pagsisikap na muling buhayin ang ekonomya at komersyo sa pamamagitan ng kanilang organisasyong masa, mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo, mga lokal na sangay ng PKP, milisyang bayan at ang kanilang hukbong bayan.

Nanawagan ang PKP sa lahat ng mga pwersa nito, sa lahat ng mga progresibo at demokratikong organisasyon, mga ahensyang pang-relief, mga duktor at manggagawang pangkalusugan, mga eksperto sa agrikultura at iba pa na nais magkaloob ng kanilang kasanayan na makipagkoordina sa mga rebolusyonaryong organisasyon sa mga sonang gerilya para makatulong sa mabilis na pagbawi ng mamamayan mula sa pagkasalanta at muling maipagpatuloy ang kanilang normal na buhay.