Fr. Joe Dizon, rebolusyonaryong paring Katoliko

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 5, 2013

Translation: Fr. Joe Dizon, revolutionary Catholic priest

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang malaking panghihinayang sa pagkamatay ni Fr. Joe Dizon. Pumanaw siya kagabi sa edad na 65.

Ang pamunuan at buong kasapian ng PKP ay nagbibigay-pugay kay Fr. Joe Dizon, rebolusyonaryong paring Katoliko, makabayan at mapagkumbabang lingkod ng uring manggagawa at masang anakpawis.

Kabilang si Fr. Joe sa mga nanguna sa pag-oorganisa ng Basic Christian Community noong dekada 1970 sa panahon ng batas militar. Isinabuhay niya ang progresibong kaisipang Katoliko ng pagpabor sa naghihirap. Ang gayong paninindigan ay isinusulong noon ng Christians for National Liberation (CNL) laban sa tradisyunal na pamunuan ng Simbahang Romano Katoliko. Tulad ng maraming paring lipos ng diwa ng paglilingkod sa bayan, tumulong si Fr. Joe sa pag-oorganisa ng mga komunidad ng maralita at mga manggagawa.

Sa piling ng mga manggagawa at magsasaka, tuwirang nabatid ni Fr. Joe ang kanilang mga hinaing at kumilos upang baguhin ang kanilang kalagayan at iangat ang kanilang katayuan. Itinaguyod niya ang kanilang pambansa-demokratikong hangarin at napanday sa kanilang mga pakikibaka.

Sa harap ng mga kaaway ng bayan, si Fr. Joe ay militante at matapang. Nag-organisa siya ng mga manggagawa sa kabila ng banta ng malalaking kapitalistang komprador. Itinatag niya ang Workers' Assistance Center noong 1995 sa Dasmariñas, Cavite. Ang WAC ay tumulong sa mga manggagawa sa loob ng Cavite Export Processing Zone, na kabilang sa pinakainaapi at pinagsasamantalahan. Nanguna si Fr. Joe sa pagbubuo ng iba't ibang anyo ng asosasyon at unyon ng mga manggagawa sa loob ng mga EPZ, kung saan ang mga pabrika ay pinatatakbo ng mga dayong malaaking kapitalista na animo'y mga bilanggong Nazi, kasabwat ang militar, pulis at mga burukrata.

Nakiisa siya sa mamamayan sa mga kilos-masa at lumubog sa mga piketlayn ng mga manggagawa at mga komunidad ng mga magsasaka. Sa panahon ng Batas Militar, kabilang siya sa mamamayang nakibaka upang ibagsak ang diktadurang US-Marcos. Isa siya sa mga kilalang personahe sa pag-aalsa ng bayan noong 2001 na nagbagsak sa rehimeng Estrada. Isa siya sa matalas na kritiko ng rehimeng Arroyo na puspusang nagkundena sa rehimeng Arroyo sa malawakang korapsyon at pandaraya sa eleksyong 2004 at 2007.

Kabilang si Fr. Joe sa mga nagtayo ng grupong Kontra Daya na naglantad sa iba't ibang anyo ng pandaraya sa pamamagitan ng de-makinang sistema ng pagbibilang, kabilang yaong sa eleksyong 2010 na nagluklok sa kasalukuyang rehimeng Aquino. Kamakailan, kabilang siya sa mga lider ng malawak na kilusang bayan laban sa sistemang pork barrel ng rehimeng Aquino.

Si Fr. Joe ay isang tagapagtaguyod ng karapatang-tao at katarungang panlipunan. Matatag niyang nilabanan ang panghihimasok ng US sa Pilipinas at aktibong lumahok sa pagsisikap na palaganapin ang mga progresibong kaisipan at patriyotismo sa loob ng simbahang Katoliko. Kabilang siya sa mga nagtatag ng Solidarity Philippines at ng Clergy Discernment Group, na naghangad na hikayatin ang mga pari, madre at mga relihiyoso na isulong ang layunin ng katarungang panlipunan.

Si Fr. Joe ay aalalahanin na kabilang sa mga nagsulong ng rebolusyonaryong tradisyon sa hanay ng mga paring Pilipino, na pinasimulan nila Fr. Gomez, Burgos at Zamora (GomBurZa) na nanindigan laban sa kolonyalismong Espanya, at isinulong ng mga tulad ni Fr. Pops Tentorio na nag-alay at nagsakripisyo ng kaniyang buhay sa paglilingkod sa masa, at ng mga rebolusyonaryong martir na sina Fr. Frank Navarro, Zacharias Agatep at Nilo Valerio, na nagmartsa sa landas ng digmang bayan at nag-alay ng mga sarili buhay bilang mga armadong mandirigma ng sambayanan.

Sa kanyang pagpanaw, iuukit na ang pangalan ni Fr. Joe Dizon sa batong granito ng Tanghalan ng mga Bayani at Martir ng sambayanang Pilipino. Ang kanyang pangalan at alaala ay habampanahong magbibigay-inspirasyon sa susunod na mga salinlahi na ialay ang kanilang mga buhay para sa pakikibaka ng sambayanan para sa pambansa at panlipunang paglaya at sa pakikibaka para wakasan ang pang-aapi at pagsasamantala.