Iginagawad ng NDFP ang pinakamataas na parangal kay Father Joe Dizon

Luis Jalandoni, Member
NDFP National Executive Commiittee
6 Nobyembre 2013

Translation: NDFP renders highest tribute to Father Joe Dizon

Nakikiramay ang National Democratic Front of the Philippines sa pamilya ni Fr. Jose P. Dizon, sa kanyang mga kamag-anak, mga kasama at kasamahan at maraming kaibigan. Ang pagpanaw niya dalawang araw na ang nakaraan ay ibayo naming ikinalungkot kahimat humuhugot kami ng lakas at inspirasyon sa kanyang maningning na halimbawa ng tuluy-tuloy at produktibong paglilingkod sa mga manggagawa at sa lahat ng mga inaaping nakikibaka para sa kalayaan at katarungan.

Sa apatnapung taon bilang pari ng sambayanan, sa pirmeng pagtayo niya sa panig ng mga inaapi sa kanilang pakikibaka laban sa mga nag-aapi at nagsasamanatla sa kanila, hindi nagmaliw ang paninindigan ni Fr. Joe D. Lalo lamang itong tumatag sa paglipas ng mga taon. Lalo siyang naging mapanlikha at mapamaraan sa pagtatayo at pagpapaunlad ng iba't ibang organisasyon at alyansa para sa pagsusulong ng pakikibakang masa para sa pambansa at panlipunang paglaya.Noon pa mang 1970, pinamunuan na niya ang masiglang kilusang simbahan. Ang Basic Christian Communities - Community Organizing, na lumaganap sa buong bansa ay nagpaunlad ng mga komunidad na humamon sa diktadurang Marcos. Naging isa siya sa mga pinuno ng Justice for Aquino, Justice for All (JAJA), at ng Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy.

Isang mayor na tagumpay niya ay ang pagtatatag ng Workers' Assistance Center (WAC) noong 1995 na nag-organisa sa mga manggagawa ng Cavite Economic Zone sa mga unyon at mga samahan sa paggawa, sa kabila ng mapanupil na mga aksyon ng reaksyunaryong gubyerno at ng mga pangasiwaan ng mga korporasyon. Ilampung libong manggagawa ang nakinabang sa mga programa ng WAC. Kasugpong ng pangunahing layunin nitong mag-organisa ay ang Legal and Paralegal Assistance Program (LPAP), Labor and Gender Education Program (LGEP), Research, Documentation, Information and Publication (RDIP) at ang International Relations Program (IRP).

Inorganisa ni Fr. Joe D ang Clergy Discrenment Program na layuning isangkot ang mga pari at madre sa panlipunang adyenda ng Simbahan. Noong 1998, siya ang naging tagapagtayo ng Solidarity Philippines at ng kilusang relihiyosong Kairos.

Nang isailalim ang Oriental Mindoro noong 2001 sa matinding militarisasyon sa ilalim ng pasistang militar na si Jovito Palparan, 10 batalyong militar ang itinalaga sa prubinsya at mahigit sa 30 aktibista ang pinatay. Malikhaing kumilos si Fr. Joe D para iligtas ang 60 pamilyang tinarget ng militar. Inalok niya ang malaking istatwa ng Inay Maria para sa serye ng prosesyon na hindi tinangkang atakehin ng militar. Sa proseso ng prosesyon, nailigtas ang 60 pamilya.

Noong Nobyembre 2005, isang taon matapos ang masaker sa Hacienda Luisita, pinamunuan ni Fr. Joe D ang iba pang pari sa pagkumpronta sa Presidential Security Group sa ilalim ni General Delfin Bangit. Hinarangan sila ng mga sundalo na makapsok sa simbahan ng National Shrine ng St. Michael the Archangel na malapit sa MalacaƱang. Iginiit ni Fr. Joe D na makapasok sa simbahan sina Msgr. Ernesto Cruz, ang pari ng parokya at ang kanyang grupo para magkasamang makapagmisa. Nanaig si Fr. Joe D sa pagtutol ng mga sundalo.

Bantog si Fr. Joe sa maraming aksyong masa at kilang-kilala bilang pari ng Parlyamento ng Lansangan. Kabilang sa kayang pinakahuling kinasangkutan ay ang pagiging convenor at tagpagsalita ng Kontra Daya, isang oraganisasyong nagbabantay sa eleksyon, at tagapagsalita ng People's Movement for Change, PAGBABAGO.

Noong 13 Setyembre 2013, sa kabila ng sakit, pinamunuan niya ang demonstrasyon ng Abolish Pork Movement, na nagbababala kay Presidente Aquino na maaaring maglunsad ang mamamayan ng kampanyang civil disobedience. Aniya, "Tinutumbok ng isyu ang kaibuturan mismo ng sistemang tiwali!"

Sa kanyang ika-40 anibersaryo bilang pari, noong 15 Oktubre 2013, magkasama silang nagmisa ni Luis Antonio Cardinal Tagle at ng Obispo ng Imus na si Reynaldo Evangelista. Ilang sandali pa lamang matapos nito, nawalan siya ng malay at dinala sa ospital. Pagkaraan ng isang linggo, muli niyang binanggit sa isang panayam na sa buong panahon ng kanyang pagiging pari, naninindigan siya para sa Simbahan ng mga Maralita. Talaga namang kapiling niya lagi ang mga manggagawa at mga inaapi. Kalahok siya sa makatarungang pakikibaka nila laban sa pang-aapi at pagsasamantala.

Sa kanyang di nagmamaliw, matapang, mapamaraan at mabungang paglilingkod sa sambayanan sa maraming taon, nag-iwan si Fr. Joe D ng pamana ng paglilingkod sa sambayanan. Ang kanyang marangal na alaala, kabutihang-loob at rebolusyonaryong diwa ay magiging inspirasyon sa mamamayan sa walang humpay na pakikibaka para sa katarungang panlipunan at kalayaan, para sa pambansa at panlipunang kasarinlan.