Aquino is the Lord of Thieves--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 04, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today declared Benigno Aquino III as "The Lord of Thieves," as a riposte to Aquino's declaration last October 31 on primetime television that 'I am not a thief'.

"Aquino's declaration is as lacking in credibility and persuasiveness as Gloria Arroyo's 2004 'I am sorry' spiel," said the CPP. In 2005, government television aired Arroyo seeking forgiveness for having called an election officer during the canvassing of votes in the 2004 elections. Just like Arroyo, Aquino went on television last week amid the sharp fall in survey ratings for the ruling government."Neither Arroyo then, nor Aquino now, succeeded in convincing the people," said the CPP. "With his adamant defense of the pork barrel system, especially the several hundred billion peso discretionary fund under his authority, Aquino continues to become isolated from the Filipino people."

"Contrary to his vehement denials, Benigno Aquino III is the Lord of Thieves, as he currently sits on top of the rotten heap that is the Philippine bureacratic capitalist state, which has not changed significantly over the past half a century in terms of corruption."

"He is the Lord of Thieves in the same vein way that he is the Pork Barrel King," said the CPP. "His use of the people's money as pork barrel funds, whether in the form of the PDAF, the Presidential Social Fund or under the DAP, is equivalent to plundering the nation's coffers."

"He is as much a thief as the worst of the bureaucrat capitalists, the big compradors and hacienderos who have made use of their control or influence on state policy to advance their economic and political interests," said the CPP.

"Aquino's thievery involves the use of public funds to promote patronage and push for his political agenda. It involves the use of his office to cancel government contracts in order to renegotiate these to the advantage of his favored relatives and friends," added the CPP. "His thievery also involves the categorization of unspent allocations, especially for cancelled contracts, as 'savings' and realigning these to so-called 'accelerated disbursements'."

"That Aquino used public funds to influence the Senate in the impeachment case against then Supreme Court Chief Justice Renato Corona is thievery of the highest order, as it involves making use of the people's money to advance an agenda which he is personally interested in and which is politically advantageous to him," pointed out the CPP.

"By making use of his DAP and the PDAF, Aquino has managed to organize majority support in congress, enabling him to push for his priority bills as well as initiate or block committee investigations."

"He also promotes political patronage by allowing the people he has appointed in various government agencies and corporations to pocket fat bonuses while the vast majority of the people suffer from extremely small monthly pensions, rotten health services and other public service deficiencies," added the CPP.

"Aquino's endless anti-corruption chatter is nothing but a thin veil to conceal the persistent and widespread plunder of public resources by the big bureaucratic thieves under his rule," said the CPP. "He deceives the people by feigning ignorance of the corruption under his regime, in which he is involved either directly or through the people he has put in power."

--------------------------

Pilipino Translation:

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 04, 2013

Si Aquino ang Panginoon ng mga Magnanakaw--PKP

Idineklara ng Partido Komunista ng Pilipinas si Benigno Aquino III bilang "Panginoon ng mga Magnanakaw," bilang tugon sa deklarasyon ni Aquino noong Oktubre 31 na pinalabas sa telebisyon na 'Hindi ako magnanakaw'.

"Wala ring kredibilidad at di rin nakakukumbinse ang deklarasyon ni Aquino gaya ng dramang 'I am sorry' ni Gloria Arroyo noong 2004," anang PKP. Noong 2005, ipinalabas sa telebisyon ng gubyerno ang paghingi ng tawad ni Arroyo sa pagtawag sa isang upisyal sa eleksyon sa panahon ng canvassing noong eleksyong 2004. Tulad rin ni Arroyo, lumabas din sa telebisyon si Aquino sa harap ng pagbulusok ng grado sa sarbey ng naghaharing gubyerno.

"Hindi nagtagumpay si Arroyo noon, o si Aquino ngayon, na kumbinsihin ang mamamayan," anang PKP. "Sa pagmamatigas niyang depensahan ang sistemang pork barrel, laluna sa ilan daang bilyon pisong discretionary fund (pondo nasa solong diskresyon ang paggastos), patuloy na nahihiwalay si Aquino sa sambayanang Pilipino."

"Taliwas sa kanyang masidhing pagtanggi, si Benigno Aquino III ngayon ang Panginoon ng mga Magnanakaw na nakaupo sa tuktok ng bulok na burukrata kapitalistang estado ng Pilipinas, na walang signipikanteng pagbabago sa nakaraang kalahating siglo sa usapin ng korapsyon."

"Siya ang Panginoon ng mga Magnanakaw, tulad kung paanong siya rin ang Hari ng Pork Barrel," anang PKP. "Ang paggamit niya ng kaban ng bayan bilang pondong pork barrel, sa anyo man ng PDAF, ng Presidential Social Fund o sa ilalim ng DAP, ay katumbas ng pandarambong sa kabang-yaman ng bansa."

"Magnanakaw siya tulad ng mga pinakamatitinding burukarata kapitalista, ng malalaking panginoong maylupa at asenderong ginagamit ang kanilang kontrol o impluwensya sa patakarang pang-estado para isulong ang kanilang pang-ekonomya at pampulitikang interes," anang PKP.

"Kabilang sa pagnanakaw ni Aquino ang paggamit sa pampublikong pondo para itaguyod at itulak ang kanyang adyendang pampulitika. Kabilang dito ang paggamit ng kanyang tanggapan para kanselahin ang mga kontrata ng gubyerno para muli itong isalang sa negosasyon para sa kapakinabangan ng kanyang mga pinapaborang mga kamag-anak at kaibigan," dagdag ng PKP. "Kabilang din sa kanyang pagnanakaw ang kategorisasyon ng mga di nagalaw na nakalaang mga pondo, laluna yaong sa mga nakanselang mga kontrata bilang mga 'natipid' para ilaan ito sa tinaguriang 'accelerated disbursements'."

"Ang paggamit ni Aquino ng pampublikong pondo para impluwensyahan ang Senado sa kasong impeachment laban sa dating mahistrado ng Korte Suprema na si Renato Corona ay pinakamataas na uri ng pagnanakaw, dahil kinasasangkutan ito ng paggamit ng pera ng mamamayan upang isulong ang isang adyenda na personal niyang pinag-iinteresan at may bentaheng pulitikal para sa kanya," pagdidiin ng PKP.

"Sa paggamit sa kanyang DAP at sa PDAF, nagawa ni Aquino na organisahin ang mayoryang suporta ng kongreso, nagagawa niyang isulong ang kanyang mga prayoridad na mga panukalang batas, maging ang pagpapasimula o pagblokeyo sa mga imbestigasyon ng komite."

"Itinataguyod rin niya ang sistemang padrino sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga itinalaga niya sa pwesto sa mga ahensya at korporasyon ng gubyerno na magbulsa ng malalaking bonus habang ang malaking mayorya ng sambayanan ay nagdurusa sa napakaliit na buwanang pensyon, bulok na serbisyong pangkalusugan at iba pang kakulangan sa serbisyo publiko," dagdag ng PKP.

"Ang walang katapusang pagtatabil ni Aquino ng kanyang anti-korapsyon ay walang iba kundi isang manipis na belo para tabingan ang tuluy-tuloy at malawakang pandarambong sa rekursong publiko ng malalaking burukratang magnanakaw sa ilalim ng kanyang paghahari," anag PKP. "Nililinlang niya ang sambayanan sa pamamagitan ng pagkukunwari ng kawalang-muwang sa korapsyon sa ilalim ng kanyang rehimen, na direkta niyang kinasasangkutan o sa pamamagitan ng mga tauhang niyang iniluklok sa poder."