Kinukundena ng PKP ang AFP sa walang-lubay na opensiba sa Negros at iba pang lugar sa kabila ng pagkasalanta at tigil-putukan ng BHB

Communist Party of the Philippines
November 18, 2013
 

Translation: CPP condemns AFP for relentless offensives in Negros and elsewhere amidst devastation and NPA ceasefire

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paglulunsad ng walang-lubay na opensiba laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Kabisayaan sa gitna ng malawakang pagkasalantang dulot ng kamakailang superbagyong Yolanda at ng deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng PKP para sa kinauukulang yunit ng BHB.

Ayon sa mga balita, nagbunga ang opensiba ng AFP sa di bababa sa dalawang magkasunod na armadong sagupaan noong Sabado sa pagitan ng isang yunit ng BHB at ng mga pasistang tropa ng 47th IB bandang 9:30 am sa Sityo Pating, Barangay Magbalyo, Kabankalan City sa Negros Occidental. Segun sa kumander ng 303rd Infantry Brigade, nagsasagawa ng mga opensibang maniobra ang AFP sa Kabankalan dalawang linggo na ngayon.“Lumalabas na lubos na binabalewala ng pamunuan ng AFP ang kalamidad at ang kahirapan na dinaranas ng mamamayan ng Negros,” anang PKP.

Ang isla ng Negros ay isang sa pinakamalalang lugar na hinagupit ng bagyo noong Nobyembre 8. Sa Negros Occidental, naitala ang pinamalakas na hanging sumira sa halos 25,000 kabahayan at naging sanhi ng malawakang pagkasira ng pananim, at mga pinagmumulan ng karneng baka at isda na panimulang tinaya na halos P100 milyon.

Ang mga yunit ng BHB sa Negros, kabilang yaong napasabak sa armadong sagupaan sa mga yunit ng 47th IB ay nasa aktibong moda ng depensa upang tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Naaayon ito sa deklarasyon ng tigil-putukan na nauna nang inilabas ng PKP noong Nobyembre 14.

Ang deklarasyon ng PKP ng tigil-putukan, na sumasaklaw sa mga yunit ng BHB sa mga rehiyong hinagupit ng bagyo kabilang ang isla ng Negros, ay mananatiling epektibo hanggang 11:59 n.g. ng Nobyembre 24. Minamanduhan ng deklarasyon ang mga sangkot na yunit ng BHB na magkonsentra sa kagyat na tungkulin ng pagtulong sa mga biktima ng bagyo na magsagawa ng gawaing rehabilitasyon at rekonstruksyon habang pinag-iingat ang mga Pulang mandirigma laban sa kilos ng kaaway sa loob ng teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan.

Dapat maglabas rin ang rehimeng Aquino ng kahalintulad na deklarasyon. “Tila walang planong tugunin ng rehimeng Aquino ang paglalabas ng PKP ng deklarasyon ng tigil-putukan dahil ayaw nitong ihinto ng AFP ang opensiba nito laban sa BHB sa imbing paghahangad na abutin ang target ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan laban sa mamamayan.”

“Pinatitingkad ng nagpapatuloy na opensiba na inilulunsad ng AFP ang kawalang prayoridad at kriminal na pagkainutil ng rehimeng Aquino sa paghahanda at sa pagharap sa mga epekto ng kamakailang superbagyo,” anang PKP. Idinidiin ng PKP na naglunsad rin ng opensiba ang AFP sa Sorsogon apat na araw lamang pagkatapos na pagkatapos ng Bagyong Yolanda.

“Abala rin ang AFP sa pagpapalaganap ng malisyosong impormasyon sa pagsasabi ng pagkakaroon ng armadong aksyon ng BHB sa loob o sa malapit na lugar ng sakuna upang bigyang-katwiran ang pagpapalaki ng deployment nito ng tropa upang magsagawa ng paniniktik, panunupil at mga opensibong operasyon laban sa mamamayan at mga organisasyong masa nila,” dagdag ng PKP.

“Ang hindi pagdedeklara ni Aquino ng tigil-putukan ay ibayong naglalantad ng kaipokritohan ng panawagan ng kanyang rehimen para sa pambansang pagkakaisa,” dagdag ng PKP. “Ang panawagan ni Aquino para sa pagkakaisa ay isang desperadong pagsisikap upang pagtakpan ang kriminal na pagkainutil at tahasang pagkabigong paghandaan ang superbagyo at magmobilisa ng dagliang relief na naging sanhi ng di kinakailangang malaking bilang ng mga namatay at nasugatan.”