Kundenahin ang pagtatayo ng pasilidad sa paniktik ng US sa Pilipinas--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 03, 2013

Translation: Condemn US spy facilities in the Philippines—CPP

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa pagtatayo ng mga pasilidad sa telekomunikasyon sa Pilipinas upang tiktikan ang komunikasyon sa internet at mga tawag sa telepono bilang bahagi ng internasyunal na lambat paniktik nito. Kinukundena ng PKP ang kawalang-aksyon ng rehimeng Aquino at ang pagpapahintulot sa mga ahensya sa seguridad at depensa ng US na gamitin ang Pilipinas bilang isa sa himpilan sa paniniktik sa walang taros na pagsasagawa ng operasyong pang-eespiya na tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas.

"Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagpapahayag ng ngitngit sa operasyong paniktik na isinasagawa ng gubyernong US, sa pakikipagkutsabahan ng mga alyadong gubyerno nito na lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Hindi mapapayagan ng sambayanang Pilipino ang mga dayuhang imperyalistang kapangyarihan na gamitin ang Pilipinas na base para sa interbensyunismo laban sa mga nagsasariling bansa," dagdag ng PKP.

Malamang na ang mga pasilidad sa paniniktik ay ginagamit din ng US para mag-espiya sa mga upisyal ng gubyerno ng Pilipinas katulad ng nalantad na pagmomonitor ng US sa mga tawag sa telepono ng German Chancellor na si Angela Merkel at iba pang puno ng estado. Sa mga impromasyon hawak ng mga ahensya sa paniktik nito, epektibong magagawa ng mga upisyal ng US na itulak ang mga patakaran at batas na magsisilbi sa ekonomiko, militar at pulitikal na interes ng US, pagdidiin ng PKP.

Sa impormasyong inilathala ilang araw na ang nakaraan ng ahensyang pambalitaan ng Australia na ABC, ibinalita na nagtayo ang US ng mga pasilidad sa paniktik nito sa iba't ibang embahada at konsulada kabilang yaong sa Jakarta, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Bangkok, Yangon, Manila, Hong Kong, Taipei, Shanghai at Beijing. Ang impormasyon ay batay sa isang sikretong mapa at iba pang dokumento na kabilang sa mga bungkos ng impormasyong kinuha ni Edward Snowden mula sa server ng National Security Agency ng US kung saan siya nagtrabaho bilang kontraktwal sa IT department nito.

Ang mga dokumento, na unang inilathala noong isang linggo ng dyaryong German na Der Spiegel, ay nagdedetalye sa programang Stateroom, isang pakana para sa pagkuha ng paniktik na pinamumunuan ng US na kinasasangkutan ng trapik sa radyo, telekomunikasyon at internet gamit ang mga kagamitan sa mga diplomatikong tanggapan ng US, British, Australian at Canadian.

Idiniin ng PKP na "ang mabilisang ekspansyon ng mga pasilidad ng embahada ng US sa Maynila ay tila kaugnay ng pagdagsa ng operasyong pagtugaygay at paniniktik na isinasagawa ng mga ahensya sa depensa at seguridad ng US sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia-Pacific region."

"Isa pambansang pagtataksil, na si Aquino at ang mga upisyal niya, maging ang iba pang papet na pulitiko, ay hindi tumututol sa programang pang-espiya ng US na kinasasangkutan ng paggamit sa Pilipinas bilang base sa paniniktik," anang PKP.

"Napakalaking kahihiyan na nananahimik ang rehimeng Aquino sa harap ng internasyunal na pagtutol laban sa programang pang-espiya ng US," anang PKP. Idiniin ng PKP na pinahaharap ng Malaysia, Indonesia at China ang US, Australian at iba pang internasyunal na misyon na sangkot sa spy network para panagutin sila sa kanilang gawaing lumalabag sa mga soberanya ng mga bansang ito. Malaganap ding kinukundena ang programa sa pang-eespiya ng US ng Germany, France, Brazil, Mexico at iba pang bansa.