Kundenahin ang pagwasak ng mga bukirin, pag-atake sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita sa kasagsagan ng trahedyang Yolanda--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 19, 2013

Translation:
Condemn destruction of farms, attacks against peasants in Luisita during height of Yolanda tragedy—CPP

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino at ang angkan ng mga asenderong Aquino-Cojuangco sa pagwasak sa ilang ektaryang prutasan at gulayan sa kolektibong bukid na binubungkal ng masang magsasaka sa Hacienda Luisita.

"Pinabuldoser sa mga armadong gwardya ng angkang Aquino-Cojuangco, sa pamamagitan ng Tarlac Development Corporation (Tadeco) at Hacienda Luisita Inc., sa suporta at proteksyon ng pwersa ng pulisya ng rehimeng Aquino, ang erya ng bungkalan noong Nobyermbre 12, sa kasagsagan ng trahedyang dulot ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan" anang PKP mula sa mga ulat ng pangyayari.

"Habang ang atensyon ng buong sambayanang Pilipino ay nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda, buong kabuhungan namang ipinatutupad ng mga Aquino-Cojunagco ang pagtataboy sa ilandaang manggagawang bukid mula sa kanilang lupang malaon na nilang binubungkal," anang PKP.

"Batay sa mga ulat ng mga lokal na residente, iniutos ng angkang Aquino-Cojuangco ang pagbunot ng mga puno at pananim sa 880-ektaryang lupain na saklaw ng Barangay Balete at Barangay Cutcut," anang PKP. Nagsampa rin ng gawa-gawang kasong trespasing ang Tadeco sa kulang-kulang 80 manggagawang bukid sa lugar.

"Sa sumunod na araw, dinemolis ng may 60 armadong maton ng Tadeco ang kabahayan at iba pang istrukturang itinayo ng masang magsasaka sa lugar, na siyang naging dahilan ng pagkakasugat ng lider magsasakang si Florida Sibayan, ng kanyang mga kapatid at kanilang 76-taong gulang na ina, nang sila'y marahas salyahin ng mga armadong goons," pagdidiin ng PKP. "Nasa likuran lamang ng mga aramdong goons ng Tadeco ang mga tauhan ng pambansang pulis ni Aquino sa buong panahon ng pag-atake sa mga manggagawang bukid."

Malaon nang iginigiit ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita ang pagmamay-ari sa 4,500-ektaryang tubuhan. Noong 2005, sinimulan ng mga kasapi ng Alyansa ng mga Mabubukid sa Asyenda Luisita ang kolektibong pagbubungkal sa ilandaang ektarya ng lupa para taniman ng mga bungang kahoy at mga gulay para sa kanilang konsumo at para sa pamilihan.

Sa kabila ng magkakasunod na mga batas sa reporma sa lupa, nananatili pa rin ang Hacienda Luisita sa kontrol ng mga asenderong angkan ng mga Aquino-Cojuangco. Ang kasalukuyang reaksyunaryong presidente ng Pilipinas na si Benigno Aquino III, ay inapo ng mga Aquino-Cojuangco.