Message of Condolence: Tribute to Comrade Francisca C. Fanggidaej, Indonesian revolutionary and valued friend of the Filipino people

Luis G. Jalandoni
NDFP Chief International Representative
November 17, 2013

Comrade Franscisca Fanggidaej born in Noel Mina, Timor, died in Utrecht, The Netherlands on 13 November 2013. We express our most heartfelt condolences to her family, other relatives, comrades and friends.

After World War II she became active in the armed movement for Indonesian independence. In 1949, she became chairperson of the youth organization Pemuda Rakyat. She was also a leading figure in the Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Indonesian Women’s Movement. She pursued her career as a journalist. She was the founder of the Foundation for Asian Studies.

Her career as journalist allowed her to travel to various countries. In 1957 she took her place in the Indonesian People’s Congress as the representative of journalists. In 1960 and 1963 as representative of the Indonesian Parliament, she went to Cuba and had several meetings with Cuban President Fidel Castro. In 1964, as adviser of President Sukarno she joined the state visit to Algeria. In 1965 she went to Chile to attend the Congress of the International Journalist Organization.

After the coup in September 1965 perpetrated by General Suharto, with the connivance of the CIA, Comrade Francisca could not return to Indonesia. She spent 20 years as an exile in China. Since 1985, she has been living in The Netherlands. In 2003, after almost 40 years, she was able to return to Indonesia to visit her family. In 2006 she wrote a book in the Indonesian language, Memoar Perempuan Revolusioner (Memories of a Woman Revolutionary).

Through many years, Comrade Francisca expressed her solidarity and firm support for the Filipino people’s revolutionary struggle against US imperialism and a succession of reactionary regimes. She and her Indonesian comrades and friends would attend political gatherings of the National Democratic Front of the Philippines, such as anniversaries, educational sessions, and other solidarity events for the Philippine liberation struggle. She expressed especially deep interest in the people’s war. We also would meet her at significant occasions organized by Indonesian patriots.

We honor Comrade Francisca C. Fanggidaej as an exemplary Indonesian freedom fighter and a proletarian revolutionary. We value her deep solidarity and abiding friendship for the Filipino people and consistent support for our struggle for national and social liberation.


---------------

Pilipino Version

Mensahe ng Pakikiramay: Parangal kay Kasamang Francisca C. Fanggidaej, rebolusyonaryong Indonesian at mahal na kaibigan ng sambayanang Pilipino

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
Nobyembre 17, 2013

Translation:

Isinilang si Kasamang Franscisca Fanggidaej sa Noel Mina, Timor, pumanaw sa Utrecht, The Netherlands noong 13 Nobyembre 2013. Ipinararating namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, mga kasama at mga kaibigan.

Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naging aktibo siya sa armadong kilusan para sa kasarinlan ng Indonesia. Noong 1949, naging tagapangulo siya ng organisasyon ng kabataang Pemuda Rakyat. Pangunahing lider din siya sa Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI, Kilusan ng Kababaihan ng Indonesia). Ipinursige niya ang kanyang karera bilang mamamahayag. Siya ang tagapagtatag ng Foundation for Asian Studies.

Nakapagbyahe siya sa iba't ibang bansa dahil sa pagiging mamamahayag. Noong 1957, naging kinatawan siya ng mga mamamahayag sa Indonesian People’s Congress (Konggreso ng Mamamayang Indonesian). Noong 1960 at 1963 bilang kinatawan ng Parlamento ng Indonesia, nagpunta siya sa Cuba at nagkaroon ng ilang pakikipagpulong sa Presidente ng Cuba na si Fidel Castro. Noong 1964, bilang tagapayo kay Presidente Sukarno, sumama siya sa pagbisita sa ngalan ng estado sa Algeria. Noong 1965, nagpunta siya sa Chile upang dumalo sa Congress of the International Journalist Organization (Konggreso ng Internasyunal na organisasyon ng mga Mamamahayag).

Pagkatapos ng kudeta noong Setyembre 1965 na inilunsad ni General Suharto, sa pakikipagkutsabahan sa CIA, hindi makabalik si Kasamang Francisca sa Indonesia. Nadistyero siya sa China sa loob ng 20 taon. Simula 1985, nanirahan na siya sa The Netherlands. Noong 2003, matapos ang halos 40 taon, nakabalik siya sa Indonesia para bisitahin ang kanyang pamilya. Noong 2006, sinulat niya sa lenggwaheng Indonesian ang librong Memoar Perempuan Revolusioner (Memories of a Woman Revolutionary - Kwento ng isang Babaeng Rebolusyonaryo).

Sa mahabang panahon, ipinahayag ni Kasamang Francisca ang kanyang pakikiisa at matatag na suporta para sa rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong US at sa magkakasunod na reaksyunaryong rehimen. Siya at ang mga kasama at kaibigan niyang Indonesian ay nakadalo sa mga pagtitipong pulitikal ng National Democratic Front of the Philippines, tulad ng mga anibersasryo, sesyon ng pag-aaral, at iba pang kaganapan ng pakikipagkaisa para sa pakikibaka para sa paglaya sa Pilipinas. Nagpahayag siya ng malalim na interes sa digmang bayan. Nakahalubilo rin namin siya sa mga signipikanteng okasyong inorganisa ng mga makabayang Indonesian.

Pinararangalan namin si Kasamang Francisca C. Fanggidaej bilang huwarang mandirigma para sa kalayaan ng Indonesia at bilang proletaryong rebolusyonaryo. Pinahahalagahan namin ang kanyang malalim na pakikiisa at taos na pakikipagkaibigan sa sambayanang Pilipino at patuloy na tagasuporta sa aming pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.