NDFP-NCMR, Nakighiusa sa Pagtabang sa mga Biktima sa “Yolanda”

Cesar Renerio
NDFP-NCMR
November 16, 2013

Hugot nga nakighiusa ang National Democratic Front of the Philippines-North Central Mindanao Region sa mga biktima sa supertyphoon Yolanda nga mikutlo sa libuan ka kinabuhi, miangol sa liboan sab, pagka-_missing_ sa laing liboan pa ug mibanlas sa binilyong kabtangan ug panginabuhian sa katawhan ilabina sa Eastern ug Central Visayas. Sama sa atong mapait nga gidangatan sa paghapak sa Sendong ug Pablo sa miaging mga tuig, gibati nato ang kasakit sa atong mga naalaut nga kaigsuonan karon.

Subay sa direktiba sa nasudnong pamunuan ug sa NDFP-Mindanao, ug taliwala sa mga limitasyon ug kaugalingong kalisdanan, hinanaling gipanawagan sa NDF -NCMR ang dinalian nga pagtubag sa kahimtang. Gipalihok gilayon ang tibuok rebolusyonaryong pwersa ug mga higala dinhi sa rehiyon aron makatigom og mga hinabang nga ikatunol.


Tungod kay dili ikatugot sa kahimtang sa seguridad ang direktang paghatud ug pagpang-apod-apod sa mga nakolekta namo nga hinabang, sama sa kasinatian sa Sendong ug Pablo, ang pagpadangat ngadto sa mga biktima ipaagi namo ngadto sa masaligang mga organisasyon ug pipila ka media outlets nga nagapahigayon sab og relief missions.

Hinugpong kitang magtinabangay sa pagpaningkamot nga makabangon gikan sa kadaut ug angayang matin-aw kanatong mga kabus ang hinungdan ug kung kang kinsa nato ipunting ang tulubagon sa maong katalagman.

Walay laing angay singilon kundili ang imperyalistang US ug mga lokal nga nagharing hut-ong nga karon girepresentahan sa reaksyunaryong gubyerno ni Aquino. Sulod sa daghang katuigan, sila ang paturagas nga nagkawkaw ug nagguba sa kinaiyahan alang sa kapitalistang produksyon sa ngalan sa superganansya. Ang ilang magun-ubon sa kinaiyahan nga operasyon misangpot na karon sa pag-usab-usab sa klima sa dagway sa _global warming_ nga nagresulta sa nagkasunson ug bangis nga mga bagyo nga nagadulot og katalagman ug nagaigo sa labing bulnerableng kabus nga mga sector.

Ang kalamidad nga Yolanda hait nga nagbutyag sa kainutil sa rehimeng US-Aquino sa pag-andam sa katawhan sa pag-atubang ug dayon sa walay-langan nga pag-ayuda niadtong mga nabiktima. Imbes nga gamiton ang tanang rekurso sa reaksyonaryong gobyerno apil ang iyang armadong pwersa sa pagluwas ug pagtabang, mas nagsalig kini sa mga langyawng tabang. Nahimo hinuong pasangil ang _rescue and relief operation_ alang sa pagpalapad pa sa direktang pagpanghilabot sa imperyalismong US nga nagmobilisa sa iyang mga tropa ug mga kahimanang panggubat nga may dalang mga armas nukleyar nga walay lipod-lipod nga nagayatak sa soberanya sa Pilipinas. Samtang nagkapuliki ang tibuok nasud sa pagsagubang sa grabeng kadaut sa Yolanda, ang mga tropa sa AFP sa 4th ID padayon sa ilang kontrarebolusyonaryong Oplan Bayanihan nga nagalunsad og Community Organizing for Peace and Development (COPD) sa daghang kabaryuhan sa Bukidnon ug Misamis Oriental. Imbes paspas nga tubagon ang kagutom sa mga biktima nga nagtukmod kanila sa pagdasmag sa mga dagkung tindahan ug bodega, martial law sa Tacloban ang iyang solusyon.

Busa, wala gyuy malauman ang katawhang Pilipino nga tinuod nga pag-alagad sa rehimeng US-Aquino. Wala kini laing gihunahuna kundili ang pagpanalipod sa mga interes sa langyaw ug lokal nga nagharing hut-ong, pagkawkaw sa panudlanan sa nasud ug pagsumpo sa pakigbisog sa mga kabus. Labaw nga nagkatin-aw ang panginahanglan sa katilingbanong kausaban pinaagi sa nasudnon-demokratikong rebolusyon nga may sosyalistang kapadulngan.

Subli, duyog kami sa panawagan alang sa hinanaling pagtabang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Padayon pa kitang magtigom og mga hinabang. Makahuluganon ang atong pagsaulog sa ika-45 nga anibersaryo sa PKP sa sunod bulan ug mas mabulukon ang kasaulugan sa pasko sa Kristyanong katilingban kung kita makatunol og tabang ngadto sa mga kaigsuonang labawng nanginahanglan.

Ang atong pagdinuyugay dili matapos niini nga katalagman. Hangtud nga ang mga magun-obon sa kinaiyahan nga mga industriya sa logging, plantasyon ug pagmina sa imperyalismo dili pa moundang, kitang mga kabus ang kanunay nga magsagubang sa mga kalamidad. Dili kita moundang sa pagtuon sa kahimtang sa kinaiyahan ug kalibutan ug sa paghimo sa mga lakang nga subay sa atong katakus. Karong tuiga, magdinuyugay kita sa dungan-dungan nga pagpananom og kahoy isip haum nga paghandom sa ikaduhang anibersaryo sa Sendong.