Pagpapalawig ng tigil-putukan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
23 Nobyembre 2013

Translation: Extension of ceasefire in Yolanda-devasted areas

Iniaanunsyo ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang isang buwang pagpapalawig ng naunang deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas para sa mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa mga yunit ng milisyang bayan na kumikilos sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda noong Nobyembre 8 (Haiyan ang internasyunal na pangalan). Ang deklarasyon ng tigil-putukan na nag-umpisa noong Nobyembre 8, 2013, ay orihinal na nakatakdang matapos sa 11:59 n.g. ng 24 Nobyembre ay may bisa hanggang 11:59 ng 24 Disyembre.

Sinasaklaw ng deklarasyon ng tigil-putukang ito ang sumusunod na mga panrehiyong kumand ng BHB:p(()). Eastern Visayas Regional Command
Panay Regional Command
Central Visayas Regional Command
Negros Island Command

Pinalawig ng isa pang buwan ang deklarasyon ng tigil-putukan dahil sa lawak at tindi ng pagkasalanta ng superbagyo na mas pinalala pa ng tahasang kapabayaan at pagkainutil ng naghaharing rehimeng Aquino. Bibigyang nito ng pagkakataon ang lahat ng mga komite ng demokratikong gubyernong bayan, ang kani-kanilang kumand ng BHB at mga yunit ng milisyang bayan sa mga sinalantang lugar na maipagpatuloy ang kanilang gawaing rehabilitasyon.

Abala sa kasalukuyan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagtulong sa distribusyon ng mga suplay ng relief mula sa iba't ibang organisasyong masa at grupo sa midya. Sangkot sila sa muling pagtatayo ng mga bahay, maging sa pagmobilisa ng mamamayan para muling ituloy ang produksyon at paglulunsad ng pakikibakang masa. Inoorganisa ang mga biktima ng sakuna upang igiit ang kanilang kahilingan para sa reporma sa lupa at para sa mga mangingisda para sa reproma sa pangisdaan na partikular na naging kagyat sa mga nasalantang lugar.

Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Luzon at Mindanao ay nakalilikom na ng pondo at suplay para sa mga biktima ng nagdaang sakuna. Mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa midya at sa mga organisasyong masa na abala sa pagbibigay ng tulong sa mga sinalantang lugar.

Ang mga kinauukulang yunit ng BHB at milisyang bayan ay mananatiling nasa aktibong depensa sa panahong may bisa ang deklarasyong ito. Dapat nilang gawin ang lahat para tulungan ang masa subalit dapat gawin ang lahat ng pag-iingat na makita ng kaaway at iwasan ang mga bulnerabilidad. Dapat silang magmantine ng mahigpit na diwa na pagkaalerto laban sa anumang masamang kilos at pangungubkob ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga lugar na saklaw ng awtoridad ng demokratikong gubyernong bayan.

Sa harap ng katotohanang kahit laganap na pagdurusa at kahirapan ang idinulot ng kamakailang sakuna, hindi naglulubay ang rehimeng Aquino at ang AFP sa kanilang opensibong operasyong militar at mga kampanya ng panunupil na ipinatutupad sa ilalim ng gera kontra sa mamamayan ng Oplan Bayanihan. Nagdeploy ang AFP ng ilang espesyal na yunit sa Eastern Visayas. Gayunpaman, palabas lamang ito dahil kung tutuusin ay mayroong itong 10,000 sundalo sa ilalim ng kumand ng 8th Infantry Division na nananatiling nakatutok sa paglulunsad ng mga operasyong "counter-insurgency" sa rehiyon at patuloy na nasa opensibong pananalasa. Tila ginarison ng ng rehimeng Aquino ang Tacloban City at ipinailalim ito sa batas militar.

Sa Panay at Negros, masigasig na naglulunsad ng opensibong operasyong militar ang 3rd Infantry Division na ganap na pagbalewala sa kasaluyang pagkasalanta. Bilang resulta ng walang habas na opensibong operasyon ng mga pwersa ng 3rd ID, dalawang magkasunod na armadong sagupaan ang naganap sa pagitan ng isang lokal na yunit ng BHB na nagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon at isang platun ng 47th IB na nasa opensibong operasyon sa Barangay Magbalyo, Kabankalan City noong Nobyembre 16 na nagresulta sa pagkasugat ng isang sundalo ng AFP.

Habag nagmamantine ng mataas na antas ng pagiging alerto laban sa opensibong operasyon ng AFP, dapat paigtingin ng BHB at ng mga organisadong masang magsasaka ang paglulunsad ng mga rebolusyonaryong pakikibakang masa upang isulong ang demokratikong adhikain ng mamamayan sa harap ng sakuna at matinding pang-ekonomyang kahirapan.

Ibinabasura ng pamunuan ng PKP ang panukala ng MalacaƱang para sa isang pambansang at walang-tanig na tigil-putukan. Ang deklarasyong tigil-putukan ng PKP ay lokalisado at mayroong tiyak na panahon ng epektibidad sa layuning harapin ang mga kagyat na pangangailangang magbigay ng serbisyong pangkagipitan sa taumbayan at magsagawa ng gawing rehabilitasyon.

Ang matagalang tigil-putukan at pambansa ang saklaw ay maaari lamang maganap sa batayan ng saligang repormang sosyo-ekonomiko at pulitikal. Kung hindi, ang tigil-putukan ay mawawalan ng saysay sa mamamayan at sasamantalahin lamang ng mga pinakareaksyunaryo at pasistang elemento para ipursige ang pasipikasyon at pagpapasuko sa mga rebolusyonaryong pwersa ng mamamayan.

Kung talagang seryoso ang MalacaƱang sa panukala nito, dapat ay kagyat nitong wawakasan ang makaisang-panig na pagsuspinde nito sa usapang pangkapayapaan at muling ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa nararapat na awtorisadong panel ng National Democratic Front of the Philippines at makipagkasundo hinggil sa batayan, parametro at pamamaraan ng gayong tigil-putukan.