Pagpatay sa lider magsasaka sa Haciena Luisita, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Oktubre 2, 2013

Translation: CPP condemns murder of peasant leader in Hacienda Luisita

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang brutal na pagpaslang sa isa sa mga lider ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita noong Oktubre 31. Natagpuang ang duguang katawan ni Dennis dela Cruz, isang upisyal ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA), sa isang kubong kinukumpuni niya sa Barangay Balete.

"Ang pagpaslang kay dela Cruz ay magagawa lamang ng mga armadong _goons_ ng mga Cojuangco na determindong itaboy ang mga manggagawang bukid na aktibong naglalantad ng panloloko sa pinalalabas na pamamahagi ng lupa na ipinatutupad ng Department of Agrarian Reform sa pakikipagsabwatan sa Luisita Realty Corp. ng mga Cojuangco at ng Tarlac Development Corp.," anang PKP.Bago pa ang pagpaslang kay dela Cruz, nagtambak na ng armadong gwardya ang TADECO at ang Luisita Realty Corp. para bakuran ang 100 ektaryang lupa sa Barangay Balete at ang 400 ektarya naman sa Barangay Cutcut para mapalayas ang mga manggagawang bukid na malaon nang nagbubungkal ng lupain sa lugar. Naglunsad na ng "bungkalan" o kolektibong pagbubungkal ng lupa ang mga manggagawang bukid sa lugar para igiit ang kanilang pagmamay-ari sa lupa at sa mga produktong pagkain para sa kanilang konsumo at pambenta.

Ayon sa AMBALA at sa Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon (AMGL), makailang ulit nang binantaan ng mga armadong gwardya si Dela Cruz ilang araw na ang nakaraan. Inokupa ng mga armadong gwardya ang apat na bahayan sa Barangay Balete at binawalan ang mga may-ari nito na kumpunihin ang kanilang mga tahanan. Sinasabi nila sa mga residenteng nagbubungkal ng lupa na dapat itigil na ang pagtatanim ng palay at mga gulay. Walumpu't walong magsasaka na ang kinasuhan ng _trespassing_ sa Barangay Cutcut.

Inirereklamo rin ng mga organisasyon ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita ang pagpapalaki ng tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iba't ibang barangay. May mga ulat na naglagay ang AFP ng di bababa sa apat na tangke sa lugar.

Isang 6,500 ekataryang lupain ang Hacienda Luisita na pag-aari ng angkang Aquino-Cojuangco na kinamkam sa mga manggagawang bukid noong bandang 1950s. Iniwasan nito ang pamamahagi ng lupa sa pamamagitan ng sari-saring ligal at mga pakana ng korporatisasyon. Noong 2011, inutos na ng Korte Suprema ang pamamahagi ng lupain ng Luisita sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) and CARP Extension with Reforms (CARPER) ng gubyerno.

Subalit walang nagaganap na pamamahagi ng lupa. Sa halip, ang ipinamamahagi ay mga katibayan ng amortisasyon ng lupa na babayaran ng mga diumanong benepisyaryo sa loob ng 25 taon. Inilantad ng mga organisasyong magbubukid kung paano pinalalayas ng pakanang ito ang maraming matatagal nang naghahabol sa lupa na inetsepwera sa listahan ng mga benepisyaryong inihanda ng DAR sa pakikipagkutsabahan sa mga Cojuangcos.

"Sa nakaraang 25 taon sa ilalim ng CARP at CARPER, ang komersyal na pakanang _real estate_ na ito ay nagbunsod ng pagbabalik lamang ng pag-aari ng mga lupain sa mga orihinal o bagong mga panginoong maylupa at ng ganap na pagkabigo ng reproma sa lupa."