Pahayag ng Prosekusyon sa Hukumang Hayag para sa Pilipinas
Inaakusahan ng sambayanang Pilipino si Presidente Aquino ng kriminal na pagpapabaya

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
23 Nobyembre 2013

Translation: The Filipino People Accuse President Aquino of Criminal Negligence

Nicolai Church, Utrecht, Netherlands

Inakusahan ng milyun-milyong mamamayang Pilipino, ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, mangingisda, mga pambansang minorya at iba pang sektor si Presidente Benigno Aquino III ng kriminal na pagpapabaya kung saan libu-libong buhay ang nawala, milyun-milyon ang nagdusa, ilampung libo ang nasugatan  at ilampung libo pa ang nawawala at nawasak ang mga tahanan at mga gusaling pangkomunidad nang hagupitn ang Superbagyong Haiyan ang malawak na bahagi ng mga prubinsya ng Pilipinas noong 8 Nobyembre.

Bigong ilikas ni Presidente Aquino ang daan-daan libong mamamayan mula sa mga munisipalidad na nasa baybaying-dagat, kahit naglabas na ng babala na kailangang-kailangan na ang ebakwasyon. Sa babalang inilabas ng Manila Observatory bago pa man tumama ang Bagyong Haiyan, sinabi nitong “Maaaring kailanganin ang malawakang ebakwasyon nang hanggang 8 – 16 km sa mga eryang residensyal na nasa mabababang lugar sa tabing-dagat.” Nagresulta sa pagkawala ng libu-libong buhay ang pagkabigo ni Aquino na isagawa ang kagyat kinakailangang malawakang ebakwasyon. Taliwas dito, nagawang ilikas ng Vietnam ang 600,000 katao sa loob ng dalawang araw bago pa tumama sa lupa ang bagyong Haiyan sa Vietnam.

Hindi nagtayo si Aquino ng mga kinakailangang imprastruktura upang sagipin ang mga buhay sa panahon ng mga bagyo, baha at lindol na papadalas na humahagupit sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Kailangang magtayo ng matitibay na struktura sa ibabaw at ilalim ng lupa sa buong bansa para maging ligtas na silungan ng mamamayan. Dapat mayroong matitibay na sentro ng ebakwasyon. Dapat mayroong mga bodega na may pagkain, inuming tubig at mga gamot sa iba't ibang rehiyon, prubinsya at distrito. Ang mga pondong para sa gayong kinakailangang mga imprastruktura ay dinambong ni Aquino at iba pang tiwaling burukrata. Inilantad  ng burukratikong iskandalo ang pandarambong ng mga pondong publiko na umaabot sa daan-daang bilyong piso o ilampung bilyong dolyar.

Hindi naisagawa ni Aquino ang maagap na paghahatid ng mga kinakailangang pagkain, inuming tubig, mga gamot at pansamantalang masisilungan. Marami sa mga apektadong lugar ay hindi nakatanggap ng anumang relief kahit isang linggo nang nakararaan ang sakuna. Hindi pinakilos ni Aquino ang mga barko at eroplano upang maghatid ng mga lubos na kinakailangang mga suplay. Sa halip, nagtambak siya ng libu-libong tauhang militar at pulis para sugpuin ang malawakang diskontento ng masa.

Gusto pang pababain ni Aquino ang bilang ng mga nangamatay nang sinungaling niyang ipahayag na ang bilang nito ay nasa pagitan lamang ng 2,000 hanggang 2,500, samantalang nauna nang nakapaglabas ang United Nations ng pagtaya na ang potensyal na bilang ng mga nasawi ay hihigit sa 10,000. Ang iniulat ng gubyernong Aquino noong 22 Nobyembre na nasawi ay 5,209 at mayroon pang 1,600 na nawawala. Gayunpaman, ayon sa ibang pinagkunan ng datos, ang taya ng nawawala ay mahigit 15,000.

Iresponsableng nagpakalat ang mga upisyal sa seguridad at militar ni Aquino ng mga maling impormasyon. Iniulat nilang inambus ng Bagong Hukbong Bayan sa Sorsogon ang isang trak ng militar na diumano'y nagdadala ng mga suplay mula sa Red Cross. Nagpakalat pa sila ng tsismis na sangkot diumano ang mga kasapi ng BHB sa aramadong pangungulimbat sa Tacloban City at walang patumanggang nagpapaputok ng baril sa ilang bayan ng Leyte. Para lamang ito bigyang-katwiran ang pagtatayo ng mga tsekpoynt at pagtatatag ng tahasang paghaharing militar.

Ginagamit ng rehimeng Aquino ang kagyat na pangangailangan ng mga biktima ng sakuna upang palabasing ang mga pwersang militar ng US ay mga bayani at kung gayon ay makatwiran lamang ang presensya ng gahiganteng nuclear-power aircraft carrier ng US na USS Washington, ng iba pang mga barkong pandigma na di bababa sa anim at halos 10,000 tropa ng US at mga eroplanong pandigma sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hinayaan nitong kontrolin ng mga sundalo ng US ang mga paliparan at iba pang pasilidad.

Ang pinakanaapektuhan ng Superbagyong Haiyan ay ang mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, mangingisda at mga pambansang minorya na biktima na rin sa loob ng napakaraming taon ng mapagsamantala at mapang-aping malapyudal at malakolonyal na sistemang pinaghaharian ng malalaking panginoong maylupa at mga kumprador sa ilalim ng imperyalismong US. Patuloy silang lugmok sa papatinding kahirapan bunga ng napakaraming taon ng pagsasamantala. Masyadong mabuway at lubos na bulnerable sa mga bagyo, lindol at baha ang kanila mga bahay.

Inilantad ng superbagyong Haiyan ang kriminal na pagpapabaya ng rehimeng Aquino na walang kaplano-planong magsagawa ng malawakang programa para sa muling pagbuhay sa kapaligiran upang mahukay ang mga ilog at iba pang kritikal na ng daluyan ng tubig at magsagawa ng malawakang reporestasyon. Sa halip, desidido ang gubyernong Aquino na magpapasok ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina upang patuloy na dambungin ang kapaligiran. Patuloy nitong pinapaboran ang malalaking plantasyon at trosohan na sumisira sa kapaligiran at ginagawang lalong bulnerable ang Pilipinas sa mga baha, bagyo at lindol.

Dahil sa mga nabanggit na patunay ng kriminal na pagpapabaya, malawakang korapsyon, at pandarambong sa pondong publiko, dapat isakdal at panagutin ng sambayanan si Presidente Aquino.

"Ibagsak ang kriminal na pabayang rehimeng Aquino!", ang sigaw ng sambayanan.