Panibagong tagumpay ang nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan ng Rizal!

Macario Liwanag (Ka Karyo)
NPA Rizal Provincial Operations Command (Narciso Antazo Aramil Command)
November 21, 2013

Isang taktikal na opensiba ang inilunsad ng  NAAC-NPA-Rizal upang papanagutin ang mangangamkam ng lupa na sina Engineer Benjamin Flor at Bobby Lingan. Isinagawa ang taktikal na opensibang ito matapos ang halos 2 linggong  _combat operation_ ng pinagsanib na pwersa ng PNP at AFP sa kanayunan ng lalawigan ng Rizal.

Bandang alas 5 ng hapon ng Nobyembre 20 ay nireyd ng isang platun ng BHB ang isang Farm ng manok na pansabong na pag-aari nina Engr. Benjamin Flor at Bobby Lingan na nakabase sa Brgy. Macabud, Rodriguez, Rizal. Ipinatupad ng BHB ang desisyon ng Demokratikong Gubyernong Bayan na parusahan ang nasabing _farm_ dahil sa malawakang pangangamkam ng lupa, walang habas na pagpapaputok at pananakit sa mga tao. Inilunsad ang pamamarusa dahil na rin sa maraming reklamong natatanggap ang BHB mula sa mamamayan sa naturang lugar. Nakumpiska ang 3 Shotgun, isang Cal. 45, isang bente-dos (.22) at mga bala.Matapos ang taktikal na opensibang ito ay ligtas na nakaatras ang mga pwersa ng BHB habang nagbubunyi ang mamamayan sa nasabing lugar. Sa wakas, nabigyan din ng katarungan ang matagal na nilang kaapihan at natugunan ng BHB ang matagal na nilang kahilingan na parusahan ang mga mangangamkam ng lupa at mga lansakang lumalabag sa patakaran ng demokratikong gobyernong bayan.

Ang nasabing mga taktikal na opensiba ay nagawa ng BHB sa loob ng perimetro ng nagkukumpulang mga kampo ng 16th  IB-PA. 59th IB-PA, SAF-PNP at RMG-PNP. Pagpapakita ito ng hindi nagtatagumpay ang pagsiskap ng kaaway na durugin ang rebolusyonayong kilusan sa ilalim ng OPLAN BAYANIHAN. Sa halip na madurog ay lalong lumalakas ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan. Ang mga matagumpay na TO ay  mga panandang bato para ideklara na BIGO ang OPLAN BAYANIHAN sa lalawigan ng Rizal. Ang BHB na suportado ng mamamayan ay hindi kailaman madudurog. Bagkus ay lalo pa itong lalakas at patuloy na bibiguin ang anumang kontra-insurhensyang programa ng Rehimeng US-Aquino.

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG PAMBANSA DEMOKRATIKONG PRENTE NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!