PKP, nanawagan sa mga pwersa na kolektibong harapin ang paparating na bagyong Haiyan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyermbre 8, 2013

Translation: CPP calls on forces to collectively confront incoming storm Haiyan

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa laluna sa mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo sa mga lugar na nasa saklaw ng dadaanan ng paparating na super-bagyo, na agad na magplano para kolektibong harapin ang posibleng pinsalang hatid ng malakas na hangin, ulan, baha, pagguho ng lupa at pagragasa ng putik upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at kagyat na makagawa ng gawaing rehabilitasyon.

Ayon sa internasyunal na ahensya sa pagmonitor ng panahon, ang tropikal na bagyong Haiyan (Yolanda, ang lokal na pangalan) ay nakatakdang tumama sa anumang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas mula Bicol hanggang Northern Mindanao sa Byernes ng hapon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kph.

"Lahat ng mga komite ng rebolusyonaryong gubyerno hanggang sa Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo (KRB), lokal na mga sanagay ng PKP, batayang yunit ng BHB at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island, Southern Mindanao, North Eastern Mindanao, North Central Mindanao at mga kanugnog na rehiyon ay dapat kagyat na gumawa ng plano para paghandaan ang pagtama ng Bagyong Haiyan," anang PKP.

"Ang mga KRB sa matataong lugar sa mga mapapanganib na lugar, kabilang yaong nasa mga paanan ng mga minahan at trosohan sa mga kabundukan, ay dapat maghandang pakilusin para sa organisadong paglikas ng masa, na mayroong pamamaraan para kolektibong imonitor ang ekasaktong daang tatahakin ng bagyo sa mga krusyal na oras bago ang aktwal na pagtama nito, gayundin sa mga lugar na posibleng bahain at daluyan ng putik, upang maharap ito ng maayos sa harap ng kagipitan."

"Dapat tiyakin ng lahat ng KRB ang kaligtasan at kagalingan ng buong populasyon sa kani-kanilang lugar na kinikilusan," anang PKP. "Dapat nilang bigyan ng ispesyal na atensyon ang mga nakatatanda, mga maysakit, mga bata, mga balo at iba pa na hindi kayang sapat na paghandaan ang bagyo."

"Dapat itala ng mga KRB ang buong populasyon ng baryo sa panahon at pagkatapos na pagkatapos ng bagyo at maagap na magsagawa ng dagliang operasyong pagsalba kapag kinakailangan," anang PKP.

"Sa nakaraan, ang organisadong mobilisasyon at mabilisang aksyon ng mga lokal na sangay ng Partido at mga komite sa baryo ang naging krusyal na salik sa pagtiyak ng kaligtasan ng populasyon, sa paglimita sa impak ng mga bagyo at sa pagtulong sa masa sa kagyat na pagpapatuloy ng buhay nila," pagdidiin ng PKP.