Puspusang magpakilos para sagipin ang mga biktima ng sakuna

Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 11, 2013

Translation: Carry out all-out mobilization for relief support to disaster victims

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa buong sambayanang Pilipino, kabilang yaong mga nasa ibayong-dagat, na kumilos at lumikom ng pinakamalaking pangkagipitang pondo at mga suplay para sa mga biktima ng katatapos pa lamang na bagyong Yolanda (Haiyan ang pangalang internasyunal).

Tinatayang aabot sa siyam na milyong Pilipino o 10% ng buong populasyon ng Pilipinas ang dumanas ng hagupit ng bagyong itinuturing na siyang pinakamalakas sa kasaysayan, na nanalasa sa 35 o 72 pribinsya. Mayorya ng mga biktima ng bagyo ay mga maliliit na magsasaka, mga manggagawang bukid, mangingisda, mga pambansang minorya, mga manggagawa at iba pang maralitang mamamayan na napakabulnerable sa bagyo. Malalawak na lupain ang nilamon ng dagat na nagbunsod ng malawakang pagkasira ng impraistrukturang publiko, mga tahanan, ari-arian at mga lupaing agrikultural. Nakababahala na ang bilang ng mga nasawi ay maaring umabot pa ng ilan libong katao.

Nakikidalamhati ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng PKP sa buong sambayanang Pilipino, laluna yaong nawalan ng mga kaibigan at myembro ng pamilya at mga dumanas ng hirap sa grabeng hagupit nito.

Nananawagan ang PKP sa lahat ng progresibo at demokratikong pwersa na kagyat na mag-orgnaisa ng paglikom ng pondo at suplay para sa gawaing relief at rehabilitasyon at tiyaking maipadala kaagad ito sa mga apektadong lugar. Makatwirang maglaan ng pangunahing pansin sa pagtulong sa Tacloban at sa mga prubinsya sa Eastern Visayas. Dapat may sapat ding pansing ibigay sa iba pang erya sa Central Visayas, Panay, Negros, Masbate, Mindoro at Palawan maging sa Bicol, Southern Tagalog at Eastern at Northern Mindanao.

Kailangan ang pambansang mobilisasyon ng mga rekurso para sapat-sapat na matulungan ang lahat ng lugar na sinalanata ng bagyo. Dapat ay mayroong karampatang pambansang koordinasyon at kooperasyon upang wastong maipamahagi ang tulong at suplay. Dapat bigyang-prayoridad yaong nangangailangan ng kagyat na atensyong medikal, ang mga bata at matatanda.

Nananawagan ang PKP para sa pagbubuo ng mga organisasyon para sa mga biktima ng sakuna upang maging daluyan ng pamamahagi ng pangkagipitang mga suplay at maiwasan ang sitwasyong hahantong sa malawakang kaguluhan. Kailangan ng mamamayan ng mga organisasyon ng mga biktima ng sakuna upang maipalaganap ang impormasyon hinggil sa kanilang kalagayan at pangangailangan.

Dagliang binago ng mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na kumikilos sa mga nasalantang lugar ang kanilang moda ng operasyon at nagpatupad ng paghahanap, pagsalaba, at gawaing relief at rehabilitasyon. Sa mga larangang gerilya, kagyat na pinakilos ang mga komite sa baryo, yunit ng mga probisyunal na rebolusyonaryong gubyerno at mga rebolusyonaryong organisasyong masa para tulungan ang mamamayan at mag-organisa ng gawaing rehabilitasyon para tulungan ang taumbayan na maipagpatuloy ang produksyon at iba pang aspeto ng kanilang normal na buhay.

Ayon sa patakaran, maaaring maglabas ng karampatang kautusan sa tigil-putukan ang mga sangkot na kumand ng BHB, kabilang ang Mt. Amandewin Command (BHB-Isla ng Leyte) at mga namumunong komite ng PKP sa kani-kanilang yunit, na naglalagay sa mga yunit ng BHB sa depensibang moda ngunit listo sa opensibong operasyon ng kaaway. Maaari nitong padulasin ang pagpasok ng mga organisasyon at ahensya na nagbibigay ng relief at pangkagipitang suplay at tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawang namumudmod ng tulong. Dapat puspusang labanan ng mamamayan ang nagpapatuloy na mga mapanupil na aktibidad na ginagawa ng AFP sa ilalim ng Oplan Bayanihan, laluna sa mga lugar na hinagupit ng bagyo.

Ginagalit ng mabagal at kapos na kapos na tugon ng rehimeng Aquino sa sakuna ang sambayanang Pilipino. Binabatikos nila si Aquino sa paninisi sa mamamayan sa pagiging di handa. Ilang oras pagkatapos tumama ang bagyo, halos hindi naramdaman ang gubyernong Aquino sa Tacloban at iba ang bahagi ng bansa. Pinupuna rin nila si Aquino sa paggamit sa sakuna para bigyang-matwid ang kinamumuhiang President's Social Fund (PSF) at ang Disbursement Acceleration Program (DAP), sa kabila ng katotothanang kakarampot ang inilaan para sa pagtugon sa kalamidad.

Sa kabilang banda, ipinararating ng PKP ang pasasalamat at komendasyon ng taumbayan sa iba't ibang lokal at internasyunal na ahensya ng midya na ginamit ang kanilang mga rekurso para makapaghatid ng krusyal na serbisyong pang-impormasyon sa mga biktima ng sakuna. Ikinalulugod ng sambayanang Pilipino ang mga lokal at dayuhang organisasyon ng mga boluntaryong sibilyan at mga ahensya na walang kaparis ang naging ambag.

Nanawagan ang PKP sa lahat ng internasyunal na ahensyang sibilyan na iparating ang maksimum na posibleng suporta sa mga biktima ng sakuna. Binabatikos ng PKP ang gubyerno ni Aquino at ng US sa pagsamantala sa sakuna para muling makapag-deploy ng maraming barkong pandigma ng US at mga armadong sundalong US sa iba't ibang lugar na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Hinihikayat ng PKP ang mga gubyernong dayuhan na nais magkaloob ng tulong at direktang pagsaklolo na padaluyin ang kanilang tulong sa mga ahensyang sibilyan o organisasyon.