Tuligsain ang rehimeng Aquino sa walang lubay na opensiba sa harap ng sakuna at deklarasyon ng tigil-putukan--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 26, 2013Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa paglulunsad ng walang lubay na armadong opensiba at brutal na mga kampanya ng panunupil sa Eastern Visayas, Panay at Negros na tahasang pag-upasala sa malawak na masa at ganap na pagbalewala sa kanilang kahilingan para sa isang pansamantalang pagtigil ng armadong labanan upang makapagbigay ng lubos na pansin sa gawaing _relief_ at rehabilitasyon.

"Pataksil na sinasamantala ng rehimeng Aquino at ng armadong pwersa nito ang deklarasyon ng tigil-putukan ng PKP upang makapaglunsad ng walang lubay na opensibong operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan at sa masang magsasaka sa mga rebolusyonaryong lugar," anang PKP. Noong nakaraang dalawang araw, inianunsyo ng Komite Sentral ng PKP ang isang isang-buwang pagpapalawig sa deklarasyon ng tigil-putukang inilabas para sa mga kumand ng BHB sa Eastern Visayas, Central Visayas, mga isla ng Panay at Negros. Ang pinalawig na panahon ng tigil-putukan ay naglalayong mahayaan ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa na makapagkonsentra sa kagyat na tungkulin ng rehabilitasyon at paggigiit ng pang-ekonomyang karapatan ng mamamayan sa harap ng sakuna."Pinipigilan ng malawakang mga opensibong operasyon ng AFP ang mamamayan at ang mga rebolusyonaryong pwersa nila sa pagsasagawa ng gawaing _relief_ at rehabilitasyon para sa sakuna at mas pinahihirap pa ang tungkulin ng muling pagbuhay sa produksyong pang-ekonomya," anang PKP.

Inilabas ng PKP ang pahayag na ito kahimat ipinamamarali ng AFP na sumiklab ang labanan matapos diumanong paputukan ng isang yunit ng BHB ang mga sundalo ng 11th Infantry Battalion sa Barangay Pitogo, La Libertad, Negros Oriental noong Linggo. Sang-ayon sa deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng pamunuan nito, anang PKP, magpapaputok lamang ang mga yunit ng BHB bilang akto ng aktibong depensa laban nag-oopensibang mga yunit ng AFP.

"Kahit nagkukumahog pa ang mamamayan sa paghahanap ng kagyat na alwan mula sa pang-ekonomyang pagkasalantang dulot ng superbagyo, nagdeklara naman, ilang araw na ang nakaraan, ang mga hambog na tagapagsalita ng 3rd ID na hindi maglulubay sa kanilang operasyong militar ang kanilang pwersa at nakatuon sa paglulunsad ng gera laban sa BHB. Nagresulta ang opensiba ng AFP sa isang armadong sagupaan sa Kabankalan City, Negros Occidental noong isang lingo sa isang yunit ng BHB na naglulunsad ng gawaing rehabilitasyon," pagdidiin ng PKP.

"Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan, puputok at puputok ang mga armadong sagupaan kapag nagpatuloy ang AFP na igiit ang paglulunsad ng mga opensibong operasyon laban sa mamamayan at sa kanilang hukbong bayan at mga yunit milisya, na nag-oobliga sa mga armadong rebolusyonaryong pwersa ng mamamayan na ipagtanggol ang kanilang sarili," dagdag ng PKP.

"Ang pinalalabas na partisipasyon ng mga sundalo ng AFP sa operasyong _relief_ para sa sakuna ay ginagawa lamang sa mga sentrong urban at mga haywey kung saan naroon ang midya. Ang totoo, sa kabila ng kagyat na pangangailangan na imobilisa ang lahat ng posibleng rekurso, mas malaki pa din ang rekurso ng AFP na inilalaan sa tinaguriang mga kontra-insurhensyang operasyon sa ilalim ng brutal na gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan laban sa mamamayan," anang PKP.

"Nagsisilbi lamang ang mga agaw-pansing mga operasyong _relief_ na isinagawa ng sentral na punong himpilan ng AFP upang tabingan ang nagpapatuloy na brutal na gerang inilulunsad ng mahigit 11,000 sundalo ng 8th at 3rd ID ng AFP sa mga interyor at baybaying dagat ng mga isla ng Samar, Leyte, Panay at Negros," pagdidiin ng PKP.

"Iginigiit ng mamamayan ang kagyat na pang-ekonomyang tulong sa gitna ng grabeng kahirapang dulot ng pagkasalantang hatid ng kamakailang superbagyo," anang PKP. "Sa pamamagitan ng walang lubay na mga opensiba at mga kampanya ng panunupil, ipinamamalas lamang ng AFP ang lansakang pagbalewala sa kagalingan ng mamamayan."

"Ang pagpapataw ng AFP ng patakaran ng batas militar sa kanayunan at sa mabubundok na lugar ay nakapagpapabagal sa pang-ekonomya at pangkomersyong aktibidad ng mamamayan at nagpapahirap pang lalo sa gawaing rehabilitasyon," anang PKP. "Kung kaya, iginigiit ng mamamayan na iatras ng mga sundalo ng AFP ang mga pwersa nila sa mga interyor na lugar at manatili sila sa baraks para madulas na maisagawa ang gawaing rehabilitasyon sa mamamayan."

"Lubos na batid na AFP na marami sa mga lugar na hinagupit ng superbagyo ay nasa saklaw ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan at nasa hurisdiksyon ng nakatayong mga organo ng rebolusyonaryong organo ng paggugubyerno," anang PKP. "Karamihan sa mga lugar na ito ay wala sa prayoridad ng gubyernong Aquino sa nakaraan at hanggang sa ngayon sa harap ng patuloy na hindi ito naaabot ng mabagal at walang silbing operasyong _relief_ ng rehimen."