40-taong sentensya sa Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 13, 2013

Translation: CPP condemns GPH 40-year sentence against NDFP Consultant Eduardo Sarmiento


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang Regional Tial Court ng Lunsod ng Muntinlupa sa paghatol at pagsentensya nang 40-taong pagkabilanggo sa Konsultant ng NDFP sa Usapang Pangkapayaan na si Eduardo Sarmiento sa gawa-gawang mga kasong iligal na pag-iingat ng armas at eksplosibo. Ang paghatol at pagsentensya ay isinakatuparan ni Judge Myra Bayot Quiambao ng RTC Branch 203 ng Muntinlupa noong Miyerkules.

Nagsisilbi si Sarmiento bilang Konsultant ng NDFP para sa Eastern Visayas. Nagsasagawa siya ng mga talakayan at konsultasyon na may kinalaman sa negosasyong pangkapayapaan sa Metro Manila nang siya'y dakpin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) noong Pebrero 24, 2009.

"Isang malinaw na paglabag ang paghatol at pagsentensya sa Konsultant ng NDFP para sa Usapang Pangkapayapaan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)," pagdidiin ng PKP. Nagtitiyak ang JASIG sa mga tauhan ng NDFP at GPH na sangkot sa negosasyong pangkapayapaan ng proteksyon kontra sa prosekusyon ng anumang panig. Pinagbabawalan nito ang magkabilang-panig na magsagawa ng "pagtugaygay, panghaharas, panghahalughog, pang-aaresto, pagdetine, paglilitis at interogasyon o anumang kahalintulad na aksyong pamarusa" laban sa mga pinaniniwalaang tauhan ng kabilang panig.

"Ang pagsentensya kay Sarmiento ay paglabag rin sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagtataguyod sa Doktrinang Hernandez ng GPH mismo na nagbabawal sa estado sa pagkriminalisa sa mga pampulitikang kaso." Hindi bababa sa 13 mga konsultant ng NDFP ang nasa mga kulungan at mga pasilidad sa detensyon sa ilalim ng rehimeng Aquino dahil ang mga isinagawa nilang aksyon para isulong ang kanilang pampulitikang paninindigan ay itinuturing na mga karaniwang krimen gaya ng iligal na pagkakaroon ng sandata, pagpatay, panloloob at panununog.

"Bunga ng pangyayaring ito, lalong pinahirap ang muling pagtutuloy ng mga pormal na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH dahil ipinakikita nito ang matinding panganib na naghihintay sa buhay ng mga Konsultant ng NDFP na resulta ng pagtanggi ng GPH na tumalima sa mga umiiral na kasunduan," pagdidiin ng PKP.

"Iginigiit ng PKP na ipawalang-saysay ang paghatol at pagsentensya sa Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento. Nananawagan ito sa mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, sa mga tagapagtaguyod ng kapayapaan kapwa dito sa Pilipinas at sa ibayong-dagat na sama-samang manindigan upang ipagtanggol ang buhay ng lahat ng Konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan at paalingawngawin ang kahilingan para sa kanilang paglaya."

"Kahit sa ilalim ng mga batas mismo ng GPH, iligal ang pag-aresto at pagkukulong kay Sarmiento. Inilagak siya sa kustodiya ng militar nang walang anumang mandamyento, na paglabag sa saligan niyang karapatan sa arbitrayong pag-aresto," pagdidiin ng PKP. "Higit pa rito, ang diumanong mga piraso ng ebidensya ay itinanim sa kanya ng mga militar na operatiba na nagsagawa sa kanyang iligal na pagkaaresto."

"Ang ipinataw na 40-taong sentensya kay Sarmiento ay maituturing na malupit at di karaniwang parusa para sa isang inaresto at ikinulong dahil sa kadahilanang pampulitika," anang PKP. Si Sarmiento, 62 taong gulang, ay isa sa 400 bilanggong pulitikal na nadetine sa ilalim ng rehimeng Aquino, 150 sa kanila ay naaresto sa nakaraang tatlong taon.