Deklarasyon ng tigil-putukan upang ipagdiwang ang ika-45 anbersaryo ng PKP at maidaos ang tradisyon ng kapaskuhan

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2013

Translation: Declaration of ceasefire to celebrate the 45th anniversary of the CPP and observe holiday traditions

Inilalabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyong ito ng tigil-putukan sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at milisyang bayan na magkakabisa sa

  • 00:00 ng 24 Disyembre 2013 hanggang 23:59 ng 26 Disyembre 2013

at sa

  • 00:00 ng 31 Disyembre 2013 hanggang 23:59 ng 2 Enero 2014

Sa panahong nabanggit, lahat ng kumand ng BHB at ang milisyang bayan ay dapat tumigil at umiwas sa paglulunsad ng opensibong operasyon laban sa mga armadong yunit at tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ng Philippine National Police (PNP) at lahat ng iba pang pwersang paramilitar na nakasugpong sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Mahigpit na ipinapaalala ng PKP-KS sa mga kumand at yunit ng BHB at ng milisyang bayan, na habang nasa aktibong depensibong moda, dapat silang maging mapagmatyag laban sa anumang pangungubkob ng reaksyunaryong armadong pwersa at ng mga kasugpong nitong armadong grupo sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan. Sa harap ng malinaw at nakaambang panganib, pinananatili ng BHB at ng mga yunit ng milisyang bayan ang opsyon na armadong makipagsagupa upang ipagtatanggol ang sarili at pigilan ang pagpapakawala ng brutalidad ng kaaway laban sa mamamayan.

Inilalabas ang deklarasyong ito ng tigil-putukan bilang pakikiisa sa tradisyunal na pagdiriwang ng sambayanang Pilipino ng Pasko at Bagong Taon.

Dagdag pa, inilalabas ang deklarasyong ng tigil-putukan upang bigyang-daan ang pakikibahagi ng sambayanang Pilipino at mga rebolusyonaryong pwersa nila sa mga pangmasang pagdiriwang upang gunitain ang ika-45 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng PKP sa Disyembre 26. Titiyakin ng mga Pulang mandirigma ng BHB ang seguridad ng malaking bilang ng masang inaasahang dadagsa sa iba't ibang lugar ng pagtitipon sa mga sonang gerilya para lumahok sa selebrasyon.

Epektibong pinalalawig ng deklarasyong ito ng dalawa pang araw ang tigil-putukan sa saklaw ng mga panrehiyong kumand ng BHB sa Eastern Visayas, Isla ng Panay, Central Visayas, Isla ng Negros, kung saan ang mga pwersa ay pinakilos para tulungan ang masa sa mga lugar na sinalanta ng kamakailan ng superbagyong Yolanda (internasyunal na ngalan: Haiyan).

Kinikilala ng PKP-KS ang naunang inilabas na deklarasyon ng tigil-putukan ng Komiteng Rehiyon ng PKP sa Eastern Visayas na nagsususpinde sa lahat ng opensibong operasyon ng mga pwersa ng BHB sa mga isla ng Samar at Leyte hanggang sa kalagtinaan ng Enero dahil sa lawak ng pagkasalanta at ng laki ng mga kinakailangang gawin ng masa at ng kanilang hukbo upang makabangon mula sa pagkasalantang dulot ng bagyo.

Ang walang-habas na mapanupil na mga operasyon ng AFP sa mga sinalantang lugar ay napakapagpapabagal sa mamamayan sa paglulunsad ng pakikibakang masa at sa pagsabak sa mga kampanya para sa rehabilitasyon. Kaya hindi magagawa ng PKP-KS na muli pang palawigin ang deklarasyon ng tigil-putukan sa Kabisayaan. Mangyari pa'y, pinagtitibay nito ang karapatan ng mga pwersa ng BHB sa Eastern Visayas na imantine ang opsyon na paikliin ang deklarasyon ng tigil-putukan kung patuloy na hahadlangan ng mga opensibong operasyon ng AFP ang rebolusyonaryong masa sa gawaing rehabilitasyon.