Deklarasyon sang untat-lupok para sa pagsaulog sang ika-45 anibersaryo sang PKP kag pag-obserbar sang tradisyon sang paskua

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
December 18, 2013


Translation: Declaration of ceasefire to celebrate the 45th anniversary of the CPP and observe holiday traditions

Ang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas (KS-PKP) nagapapanaog sining deklarasyon sang untat-lupok sa tanan nga mga kumand kag mga yunit sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag sang milisya sang pumuluyo nga magaepekto sa

   0000 oras sang 24 Disyembre 2013 tubtob 2359 oras sang 26 Disyembre 2013

kag sa

   0000 oras sang 31 Disyembre 2013 tubtob 2359 oras sang 2 Enero 2014

Sa sulod sang nasambit nga mga panahon, tanan nga mga kumand sang BHB kag mga milisya sang pumuluyo magauntat sa pagpalupok kag sa paglunsar sang mga opensibong operasyon batuk sa mga armadong yunit kag tinawo sang Armed Forces of the Philippines (AFP), sang Philippine National Police (PNP) kag sang tanan nga iban pa nga pwersang paramilitar nga naangut sa Gubyerno sang Republika sang Pilipinas.

Hugot nga ginapahanumdom sang KS-PKP ang mga kumand kag mga yunit sang BHB kag milisya sang pumuluyo nga samtang ara sa aktibong depensa, dapat nga magpabilin sila nga labing mabinantayon batuk sa anuman nga paglapas sang mga reaksyunaryo nga armadong kusog kag iya mga naangut nga armadong grupo sa teritoryo sang demokratikong gubyerno sang banwa. Bisan pa man, sa atubang sang maathag kag ginapaabot nga katalagman, may rason ang mga yunit sang BHB kag milisya sang pumuluyo nga maghimo sang armadong pagpakig-away bilang tikang sang pagdepensa sa kaugalingon kag agud mapunggan ang kaaway nga maglunsar sang iya mga brutalidad batuk sa pumuluyo.

Ining deklarasyon sang untat-lupok ginapapanaog sa pagpakig-isa sa tradisyunal nga pagsaulog sang pumuluyong Pilipino sang Paskua kag Bag-ong Tuig.

Dugang pa, ang deklarasyon sang untat-lupok ginapapanaog agud maghatag sang kahigayunan sa pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa nga magpasakup sa mga pangmasa nga selebrasyon para sa ika-45 anibersaryo sang liwat nga pagkatukod sang PKP sa Disyembre 26. Tigayunon sang mga Pulang hangaway sang BHB ang pagpat-ud sa siguridad sang daku nga numero sang pumuluyo nga ginalauman nga magakadto sa nagkalainlain nga mga lugar sang pagtililipon sa mga sonang gerilya agud mag-entra sa mga selebrasyon.

Ining deklarasyon epektibo nga nagapalawig sang dugang nga duha ka adlaw nga untat-lupok nga nagasakop sa mga rehiyunal nga kumand sang BHB sa Eastern Visayas, Panay Island, Central Visayas kag Negros Island kon sa diin ang iya mga pwersa ginpahulag agud magbulig sa pumuluyo sa mga lugar nga ginhalitan sining karon lang sang superbagyong Yolanda (internasyunal nga ngalan: Haiyan).

Ginatamdan sang PKP-KS ang nauna nga deklarasyon sang untat-lupok nga ginpapanaog sang Komiteng Rehiyunal sang PKP sa Eastern Visayas nga nagasuspendir sa tanan nga mga opensibong operasyon sang mga pwersa sang BHB sa mga isla sang Samar kag Leyte tubtob sa tunga sang Enero sa kahimtangan nga malapad ang kahalitan kag sa kadakuon sang hilikuton nga dapat tigayunon sang masa kag ila hangaway agud makabangon halin sa mga kahalitan sang bagyo.

Ang wala untat nga mga operasyon sa pagtapna sang AFP sa mga nahalitan nga lugar nagasablag sa pumuluyo nga maglunsar sang pangmasang paghimakas kag sa pagtigayon sang mga kampanya para sa rehabilitasyon. Bangud sini, ang KS-PKP ginapunggan nga magpanaog sang dugang nga pagpalawig sang deklarasyon sang untat-lupok sa Visayas. Kapin pa gid nga ginapalig-on ang kinamatarung sang mga pwersa sang BHB sa Eastern Visayas nga ipabilin ang opsyon nga palip-uton ang deklarasyon sang untat-lupok kon ang mga opensibong operasyon sang AFP nagapadayon sa pagpugong sa mga rebolusyonaryong masa nga maghimo sang mga rehabilitasyon nga hilikuton.