"Habampanahong impyerno ng abusong militar" ang walang-isip na panukalang "matagalang tigil-putukan" ng hepe ng AFP--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 22, 2013

Translation: AFP chief's moronic "ceasefire forever" means "eternal hell of military abuses"--CPP

Kinastigo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Gen. Emmanuel Bautista, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP), sa pagpuna nito sa dalawang tatlong-araw na deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng Komite Sentral ng PKP na aniya'y "napakaikli" at nagpanukala sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magdeklara ng isang tigil-putukang "magtatagal magpakailanman."

"Magdudulot lamang ng walang hanggang impyerno ng abusong militar, pangangamkam ng lupa at pagkawasak ng kapaligiran ang pagdeklara ng isang 'matagalang' tigil-putukan," pahayag ng PKP.


"Sabihin pa, walang-isip ang panukala ni General Bautista," anang PKP. "Ang gayong hindi pinag-isipang komentaryo ay sumasalamin na kawalang-kakayahan ng AFP na unawain ang malalalim na kadahilanan ng armadong paglaban ng sambayanang Pilipino at tinitingnan lamang ang gera sibil mula sa makitid na pananaw ng saradong utak ng pasista."

Noong Miyerkules, inilabas ng Komite Sentral ng PKP ang isang deklarasyon ng tigil-putukan na magkakabisa sa 12:00 n.u. ng Disyembre 24 hanggang 11:59 n.g. ng Disyembre 26; at sa 12:00 n.u. ng Disyembre 31 hanggang 11:59 n.g. ng Enero 2. Ang deklarasyon ng PKP ay kaugnay sa tradisyunal na pagdiriwang ng kapaskuhan ng sambayanang Pilipino at upang bigyang daan na ipagdiwang ng mamamayan at ng kanilang mga rebolusyonaryong pwersa ang ika-45 anibersaryo ng PKP sa Disyembre 26.

"Kung wala ang BHB, walang anuman ang masang magsasaka, mangingisda at ang pambansang minorya para ipagtanggol ang kanilang mga bukid at lupang ninuno laban sa walang habas na panghihimasok ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at malalaking operasyon sa pagtotroso at sa pangangamkam ng lupa ng malalaking panginoong maylupa at mga plantasyong pag-aari o may pondong-dayuhan na walang patid na pinaglilingkuran ng mga yunit ng AFP upang takutin ang mamamayan na tanggapin ang gayong panlulupig," anang PKP.

"Ang pagbubusal sa baril ng BHB ay singkahulugan ng pagsusuko ng mga paaralan, ng mga klinika, ng mga bukirin at ng kapayapaan na binuo ng masang magsasaka sa pamamagitan ng bagong demokratikong gubyerno na naitatag sa kolektibong lakas ng mamamayan," dagdag ng PKP. "Kung saan mahina at halos hindi maramdaman ang rehimeng Aquino at ang reaksyunaryong estado at ang armadong pwersa nito, doon naitatayo ang mga organo ng demokratikong gubyernong bayan upang paglingkuran ang interes ng mga maralitang magsasaka, mga pambansang minorya at mga mangingisda."

"Sa ilalim ng mapanupil na gera ng Oplan Bayanihan, nagpapatupad ang AFP ng malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas, na bumibiktima pangunahin ng mga sibilyan, laluna ang mga bata, kababaihan at matatanda," anang PKP.

Tinukoy nito ang pagpatay sa 8-taong gulang na si Roque Antivo, na kasama ng kanyang kapatid at tiyuhin, ay binaril ng mga utak-pulburang mga sundalo ng 71st IB sa Barangay Antipan, Mabini, Compostela Valley noong Abril 3. Isinakdal ng Demokratikong Gubyernong Bayan ng Compostela Valley at inirekomendang litisin ang mga upisyal ng 71st IB, maging ang mga upisyal ng 10th ID, ang AFP at rehimeng Aquino.