Hamon ng PKP sa mga tagapagtaguyod ng HR/IHL, tutulan ang malawakang kampanya ng pambobomba ng AFP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2013

Translation: Oppose widespread AFP aerial bombing campaigns, CPP urges HR/IHL advocates

Inalala ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-65 anibersaryo ng Pangkalahatang Deklarasyon hinggil sa mga Karapatang-tao sa pamamagitan ng panawagan sa lahat ng tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas na ilantad at labanan ang kampanya ng pambobombang ginagawa ng rehimeng Aquino at ng aramdong pwersa nito na pumipinsala sa mga ari-arian ng masa at agrikultural na ikinabubuhay, nagsasapanganib sa buhay ng masa at nagdudulot ng matinding sikolohikal na trauma sa mga residente.

"Malalang paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas ang walang-patumanggang pambobomba na inilulunsad ng AFP sa ilalim ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito," anang PKP. "Lubos na nagkukunwari ang rehimeng Aquino sa ipnamamaraling itinataguyod nito ang kapayapaan at karapatang-tao habang patuloy itong gumagawa ng malalalang pang-aabuso at brutalidad sa mamamayan."Sa pananawagan para sa isang kampanyang labanan ang operasyong pambobomba ng AFP, tinukoy ng PKP ang pambobombang ginawa ng AFP noong Nobyembre 18, 21, 23, Disyembre 4 at Disyembre 6 sa Davao del Norte at Compostela Valley.

Noong Nobyembre 18, ganap na 6:30 n.u., naghulog ng boma ang 66th Infantry Battalion sa Barangay Mahayahay, Maragusan, COmpostela Valley. Sinunday ito ng buong araw na istraping na nagpwersa sa mga residente ng baryo na lisanin ang kanilang mga tahanan.

Noong 10:30 ng Nobyembre 21, binomba ng AFP ang Sityo Bunlang at iba pang komunidad sa Davao del Norte gamit ang 105mm na kanyong howitzer. Sinundan ito ng paghuhulog ng bomba ng MG-520 na helikopter bandang alas 4 n.h. sa hilagang bahagi ng Davao at bayan ng Maco. Noong Nobyembre 23, ginamit ng AFP ang halos dalawang MG-520 na mga helikopter upang maghulog ng bomba sa kabukiran ng mga Barangay Elizalde, Teresa at New Barili sa Maco, Compostela Valley.

Noong Disyembre 4, bandang 9:30 n.u., binomba ng AFP ang Sityo Lim-aw at Sityo Gakub sa Barangay Teresa, Maco ng 105mm na kanyong howitzer na nagpwersa sa mga magsasaka na lumikas. Noong Disyembre 6, naghulog ng bomba ang MG-520 helikopter sa Sityo Binagyuhan at Sityo Barabay sa Barangay Malamudao at sa Sityo San Vicente ng Barangay New Barili sa Maco.

"Sa kanilang desperasyong kamtin ang kanilang imbing pag-asang durugin ang BHB sa 2013 at sa paglulunsad ng gera kontra sa rebolusyonaryong baseng masa, humantong na ang AFP sa brutal na paggamit ng pambobomba mula sa himpapawid at iba pang pamamaraan ng walang patumanggang pang-aatake sa mga sibilyan," anang PKP.

Bago ito, noong Agosto 29-30, nagsagawa ang AFP ng malawakang pambobomba mula sa himpapawid sa Mountain Province na sumira sa mga bukirin, sa mga katutubong sistema ng irigasyon at kapaligiran sa hilagang mga barangay ng Sagada at bahagi ng Bontoc. Noong Mayo, isa pang pambobomba ang inilunsad ng AFP sa bayan ng Malibcong, Abra. Nagresulta ang gayong mga pambobomba sa matinding sikolohikal na trauma sa mga bata.

"Sa nakaraang tatlong taon, inilantad mismo ng Oplan Bayanihan ni Aquino na wala itong ipinagkaiba sa mga naunang brutal na mga kampanyang militar tulad ng Oplan Bantay Laya I at II ni Arroyo," pagdidiin ng PKP.

"Patuloy na walang-pakundangang nilalabag ng reaksyunaryong armadong pwersa, pulisya at mga organisasyong paramilitar ang karapatang-tao na tumatarget sa mga maralitang komunidad kung saan nag-aalsa ang mamamayan at nagpoprotesta laban sa mapang-api at mapagsamantalang sistema," anang PKP.

"Patuloy na nagsasagawa ang mga armadong pwersa ni Aquino ng ekstrahudisyal na pamamaslang. Noong Disyembre 6, ilang araw bago ang Araw ng mga Karapatang-tao, pinatay ng nag-ooperasyong tropa ng 1001st DRC at ng 71st IB si Pedro Tinga ng Barangay Malamudao, sa bayan ng Maco," pagdidiin ng PKP.

"Bilang paglabag sa mga probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), patuloy na ipinipiit ng rehimeng Aquino ang hindi bababa sa 400 bilanggong pulitikal, kabilang ang 13 konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan," dagdag ng PKP. "Ang hambog na paggigiit ni Aquino na idetine ang mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan ay ibayong lumalabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na humahadlang sa muling pagpapatuloy ng pormal na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gubyernong Aquino at ng NDFP."