I-asdang ang nusudnon-demokratikong rebolusyon pinaagi sa gubat sa katawhan taliwala sa nagkagrabing pangkalibutan ug lokal nga krisis


Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013 

Mensahe sa Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas

Translation: Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis
Sa ika-45 nga anibersaryo sa subling pagtukod sa Partido Komunista sa Pilipinas ubos sa teoretikong panukaranan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, atong isaulog ang natipon ug bag-ong mga kadaugan sa Partido ug katawhang Pilipino sa bag-ong demokratikong rebolusyon batok sa nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga kuyog-baboy sa imperyalismong US.

Determinado kitang i-asdang ang bag-ong demokratikong rebolusyon sa basehan sa atong kusog sa ideolohiya, politika ug organisasyon, patigbabawan ang atong mga kasaypanan ug kahuyangan, iplastar ang atong mga tahas ug ipatuman kini aron ihimugso ang mas dagkong kadaugan sa rebolusyonaryong pakigbisog.Ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista milungtad ug nagkagrabi. Bunga niini, padayon ang paglalom ug pagsamot sa malungtarong krisis sa lokal nga nagharing sistema. Ang kahimtang sa krisis nagdulot og dili masugakod nga pag-antus diha sa katawhan ug nagtukmod kanila nga makigbatok sa tanang pamaagi.

Subay sa disenyo sa US, ang tumong sa Oplan Bayanihan dugmokon ang rebolusyonaryong kalihukan o pakawad-ag saysay kini pinaagi sa pagkombina sa nagkagrabing mga mangtas ug mapanumpuon nga kampanyang militar ug mini nga paglarawan sa rehimeng Aquino isip modelo sa maayong pagdumala, paglambo sa ekonomiya ug tighatagan og limos diha sa pinakakabus, ilabina sa mga natarang gerilya.

Apan sa kasamtangan, ang sulabing pagkapakyas sa Oplan Bayanihan mitin-aw og maayo. Padayon nga nagkalapad ug nagkakusog ang gubat sa katawhan. Ang mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan naglaom nga pinaagi sa walay kukakapoy nga pagpanglimbasog ug pakigbisog, mo-asdang sila gikan sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkapatas.

Ang rehimen ni Aquino gibutyag ug gipanghimaraot sa katawhan tungod sa pag-alagad niini sa interes sa mga mapahimuslanong hut-ong, nga gikalakipan usab niya, sa pagpangalyupo niya sa imperyalistang US, sa pagpasamot sa atrasadong kinaiya sa ekonomiya ug sa pagkakorap tungod sa pagpangawkaw sa pundong publiko ug pagdawat og suborno gikan sa dagkong negosyo.

Ang imperyalistang US ug ang mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong naglaum niadto nga mapugngan sa rehimeng Aquino ang rebolusyonaryong kalihukan, mahiusa ang managkaraybal nga mga reaksyonaryong pwersa ug mapalig-on ang nagharing sistema. Apan gipasamot niini ang sosyo-ekonomikanhon ug politikanhong krisis ug gitukmod ang katawhan nga mo-alsa. Ang panawagan alang sa pagpalagpot o pagpaluwat sa rehimeng Aquino nagkalapad ug nagkahait.

I. Milungtad ug nagbunga og gubat ang pangkalibutang krisis

Ang mga imperyalistang gahum sa pagpanguna sa US nakapunting sa pagpabilin sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya. Gikaputan nila ang dogma nga ang maksimisasyon sa pribado nga ginansya ug ang gipaspasan nga akumulasyon ug konsentrasyon sa kapital sa kamot sa monopolyo-burgesya ug sa oligarkiya sa pinansya niini pinaagi sa pagpakunhod sa suholan, liberalisasyon sa pamuhunan, pamatigayon ug pinansya, ang praybitisasyon sa mga propidad sa estado, ang deregulasyon sa mga restriksyong katilingbanon ug pangkalikupan ug ang denasyonalisasyon sa mga atrasadong kanasuran mao ang dalan alang sa paglambo sa ekonomiya, pagmugna og empleyo ug katilingbanon nga katagbawan.

Gitakpan niini ang kamatuoran nga ang kapitalistang sistema sa pagmaksimisa sa pribadong ginansya pinaagi sa pagpakunhod sa pundong pangsuholan dili kalikayan nga moresulta sa krisis sa sobrang produksyon sa tinuod nga ekonomiya ug adunay kinutuban ang paggamit sa pautang ug mga derivative ug pagpalobo sa pinansya aron suportahan ang ekonomiya ug maghatod og labawng dakong ginansya diha sa monopolyo-burgesya sa usa ka saykol sa paglambo ug pagbagsak (boom and bust). Taliwala sa pagtiurok sa ekonomiya, nasilag ang katawhan sa US ug uban pang imperyalistang nasud tungod sa naghingapin nga gintang tali sa 5% nga anaa sa tutok ug sa nahabilin nga bahin sa katilingban ug sa nagkagrabing kalisdanan dulot sa kawalay-trabaho ug kawalay-balay ug sa pagsutoy sa presyo sa mga batakang palaliton ug serbisyo.

Sukad mahitabo ang pinansyal nga paghugno (financial meltdown) niadtong 2008, wala nay hunong ang krisis ug ang pagdaus-os sa pangkalibutang sistemang kapitalista luyo sa hinigayon nga paglagsik sa mga merkadong pinansyal. Nagpadayon ang pangkalibutang depresyon ug ang pinakabiktima mao ang katawhan sa ikatulong kalibutan. Ang mga imperyalistang gahum wala pa gihapoy makita nga solusyon sa krisis, ug gipasamot pa hinuon nila kini kay gisalbar ang dagkong burgesya ginamit ang salaping pangpubliko ug gidugangan ang propidad sa dagkong bangko ug korporasyon ug labaw pang gipapas-an ang krisis diha sa naghagong masa ug sa mga atrasadong kanasuran pinaagi sa mga lakang sa naghingapin nga pagdaginot (austerity measures).

Ang inotro-otro ug nagkagrabing krisis sa ekonomiya ug pinansya bunga sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya lalom na nga nagpahuyang sa US sulod sa pili ka dekada. Misigpit ang base niini sa manupaktura bunga sa pag-"outsource" o pagbalhin sa produksyon sa daghang pangkonsumo nga produkto diha sa China ug pipila ka ginganlan nga migitib nga mga ekonomiya samtang nakapunting sa pagmugna og dagkong produkto (sama sa telekomunikasyon, mga eroplano ug armas nga haytek), pagpalapad sa sektor sa serbisyo ug pinansyalisasyon sa ekonomiya sa US.

Ang dayag nga dagway sa krisis sa US ug sa pangkalibutang sistemang kapitalista mao ang krisis sa pangpublikong utang nga midugang pa sa dili kaayong dayag nga problema sa utang sa mga korporasyon ug gatusan ka trilyong dolyar nga kantidad sa mga papeles sa pinansya. Mihinay ang tinubdan sa buhis sa mga imperyalistang estado dulot sa pagtiurok sa ekonomiya, pagsamot sa kawalay-trabaho, dagkong tibhang sa buhis sa mga korporasyon ug adunahan, burukratikong korapsyon ug dakong gasto-militar.

Sa pakyas nga pagsulay nga sulbaron ang krisis sa pangpublikong utang ug nagkadakong depisit sa gobyerno, gipaabaga sa mga imperyalista diha sa katawhan ang gibug-aton sa krisis. Gipatuman sa pederal nga gobyernong US ang "quantitative easing" o pagtibhang sa pundong gigahin sa pagpalit og mga pribadong sapi (stocks) ug mga instrumentong pangpinansya ug ang pag-imprenta og salapi, samtang tataw ang mga lakang sa pagdaginot kaayo sa mga lokal nga estado. Gipahamtang sa European Union ang pagdaginot sa mga estado nga membro niini, ilabina kadtong plantadahay nga nagdeklara og pagkabangkrap, sama sa Greece, Spain ug Portugal. Lakip sa pagdaginot ang pagtibhang sa suholan, pensyon ug mga katilingbanong serbisyo ug pagtangtang sa mga empleyado sa estado.

Gipamunoan sa US ang mga imperyalistang kanasuran sa pag-ila sa produksyong militar isip pangpalagsik sa ekonomiya, sa aktwal nga pagpasaka sa ingon nianang produksyon, sa pagdeploy og mga pwersang militar niini sa ubang kanasuran ug paglunsad og mga gubat-pagpanulong. Ang US ug mga alyado niini sa NATO dayag nga nagkahiusa nga kinahanglang imintinar ang superyoridad sa ekonomiya aron suportahan ug depensahan ang langyawng pamuhunan. Dungan niini, walay hunong ang pagtibhang sa mga katilingbanong serbisyo (sama sa edukasyon, panglawas ug baratong pabalay).

Aron itago ang kamatuoran sa depresyon sa ekonomiya ug ihulagway nga yanong resesyon lamang kini bisan pa nga inotro-otro, matag unom ka bulan nagbutang ang mga imperyalistang estado og pangpublikong pundo diha sa sektor pangpinansya aron mugnaon ang ilusyon sa subling pagbangon. Gilimod sa monopolyo-burgesya ug sa mga naghari sa pinansya ang responsibilidad nila sa krisis pinaagi sa dominanteng mga partido politikal, masmidya, mga eskwelahan ug simbahan. Gipakaylap nila ang mga reaksyonaryong panghunahuna sama sa sobinismo, rasismo, panatisismo sa relihiyon, mga palisiyang kontra-imigrante, anti-komunismo, pasismo ug pagpanghulhog og gubat aron kuhaon sa katawhan ang katakus nga ilhon ang mga kapitalistang gamot sa krisis ug ang panginahanglan sa rebolusyonaryong makihut-ong nga pakigbisog.

Ingon pa man, gibatukan sa hut-ong mamumuo ug uban pang katawhan sa mga imperyalistang kanasuran ang nagkagrabing pagpahimulos ug panaugdaog, luyo sa pagsulay sa dakong burgesya nga libogon sila ug lit-agon sa mga panagbanging elektoral tali sa mga dayag nga reaksyonaryo ug repormista. Naglunsad og mga pag-alsa ug protestang masa ang mga mamumuo, kuyog ang kabatan-onan, kababayen-an, katigulangan, migrante ug mga refugee. Samtang nagkagrabi ang krisis, mas nahimong militante ang mga aksyong masa. Walag tuo ang kahimtang alang sa paglambo sa rebolusyonaryong partido sa proletaryado ug sa mga progresibong organisasyong masa sa nagkalain-laing sektor.

Kanunay nga gisulayan sa mga imperyalistang gahum nga patigbabawan ang mga kontradiksyon sa ilang han-ay pinaagi sa paghugpong batok sa mga nasud ug katawhan sa ikatulong kalibutan ug pagpasa sa palas-anon sa krisis pinaagi sa gipagrabing pagpahimulos, pribilehiyo sa pamuhunan, dili pantay nga pamatigayon, pagpahamtang og palisiya sa langyawng panalapi, mas dagkong pautang ug paspas nga pagkawkaw sa kinaiyanhong bahandi ug pagguba sa kalikupan. Kanunay nga tibuok kalibutan ang linangkuban sa modernong imperyalismo. Apan ubos sa palisiyang neoliberal, ang nag-unang duso sa imperyalistang globalisasyon mao ang denasyonalisasyon sa mga ekonomiya sa ikatulong kalibutan, butang nga lapas sa nasudnong kaugalingnan, nasudnong patrimonya ug sa makatarunganong mithi alang sa paglambo sa nasudnong industriya.

Gibatukan sa katawhan sa Asia, Africa ug Latin America ug mga atrasadong kanasuran sa Eastern Europe ug mga republika sa Russia ang nagkagrabing pagpahimulos ug panaugdaog. Ang katilingbanon ug politikanhong kagubot milangkob sa enterong mga kontinente sa tibuok kalibutan. Naglunsad og wala katupnging mga protestang masa ang mabagang masa sa katawhan. Sa ubay-ubayng kanasuran, ang mga rebolusyonaryong partido sa proletaryado naglunsad og gubat sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan, sama sa Pilipinas, India, Bangladesh, Turkey, North Kurdistan, Colombia, Peru ug uban pa.

Daghan kaayo ang kondisyones aron motumaw ang mga gubat sa katawhan sa dugang pang kanasuran samtang milungtad ug migrabi ang krisis. Malauman sa mga rebolusyonaryong partido sa proletaryado ug katawhan nga makompleto ang pakigbisog alang sa katilingbanong kalingkawasan ug demokrasya ug human niini mopadayon sa sosyalistang rebolusyon kung ilang mawagtang ang makinaryang militar ug burukratiko sa reaksyonaryong estado. Adunay tin-aw nga mga pagtulun-an nga makutlo ang tanang rebolusyonaryo kung giunsa paggamit sa mga kasabutang kalinaw sa pagpakyas sa mga katilingbanong rebolusyon sa Nicaragua, El Salvador, Nepal ug Tamil Eelam.

Adunay pipila ka estado sa ikatulong kalibutan sama sa Democratic People's Republic of Korea, Cuba, Venezuela, Syria ug Iran nga naghingusog sa ilang nasudnong kagawasan ug makabarug batok sa mga hulga, pagpanghulhog ug pagsilot nga gipahamtang sa mga imperyalista sa pagpamuno sa US. Sa nagkalain-laing ang-ang, nakat-on sila sa mga pagtulun-an sa pait nga kasinatian sa mga estado, nga sa sinugdanan mibatok sa mga imperyalistang dikta ug ngadto-ngadto nakigsabot sa mga imperyalista ug nagbutyag sa ilang mga kahuyangan busa dayon gipabagsak sila ug gisakop.

Ang US ug NATO nakatukod og mga itoy nga rehimen, nakabaton og mga base militar ug nakakawkaw sa mga nasud nga gilunsaran niini og gubat pagpanulong o pagpangilabot-militar. Apan padayon nga mibatok ang mga lumulupyo didto. Padayon ang armadong panagbangi sa Iraq, Afghanistan, mga bahin sa Pakistan ug Libya. Unsamang orasa, mahimong mobusikad ang Balkans. Ang gihinganlan nga "Arab spring" sa Tunisia ug Egypt nagmalampuson sa paglumpag sa mga diktador sama nila Zine el Abadine ben Ali ug Hosni Mubarak ug naghatag-dalan sa paghari sa Salafi ug Muslim Brotherhood. Gikinahanglan sa US nga makapalingkod pag-usab og maki-US nga nagharing pundok-militar sa Egypt aron malipay ang Israel ug ang burgesyang militar sa Egypt nga gihimugso sa US human sa pagtraydor sa niadto presidente sa Egypt nga si Anwar Sadat sa Camp David niadtong 1977.

Gilunsad sa US ug sa NATO ang kampanyang pagpamomba nga mibungkag sa istrukturang pangdepensa sa rehimeng Qaddafi ug naghatag-dalan sa pagkalumpag niini sa mga kontra-Qaddafi nga grupong milisya. Ug sa subling pakigkunsabo diha sa Israel, Turkey, Saudi Arabia ug Qatar, gihulhugan ug gi-armasan nila ang mga grupong milisya aron batukan ang rehimeng Assad sa Syria ug naglaraw og mga air assault batok niini base sa mini nga akusasyon nga migamit kini og mga kemikal nga armas. Sa ilang pagbanabana usab, ang pagpuli og rehimen sa Syria mohatag-dalan sa pag-atake diha sa Iran.

Apan gigamit sa Russia ug China ang ilang boto sa UN Security Council aron babagan ang planong pagpamomba sa US ug NATO ug hatagag-dalan ang diplomasya aron paningkamutang makatibuok og kasabutan bahin sa pagkuha sa tinagoan nga mga kemikal nga armas sa Syria ug pagpugong sa US ug NATO nga bombahan kini. Human niini, giduso sa Russia ug China ang kasabutan nga limitahan sa ang-ang nga 5% ang pagmugna sa Iran og uranium alang sa produksyon sa kuryente baylo sa pagpakunhod sa mga restriksyon nga gipahamtang sa mga imperyalistang gahum sa ekonomiya sa Iran. Sama sa mga una nga kaso, ang mga kasabutan mahimong panamtang nga makababag sa US ug NATO nga bombahan ang unsa mang kaaway nga estado. Apan sa ngadto-ngadto, mahimo nilang bungaton nga wala sundi ang kasabutan o mahimo usab sila nga mogamit og uban pang pasumangil aron kahatagag-rason sa US ug NATO ang agresyon.

Ang nagkagrabing krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista nagsugnod og kontradiksyon sa han-ay sa mga imperyalistang gahum unsa pa man ang ilang paningkamot nga aregluhon ang mga panagbingkil ug maghiusa batok sa mga kanasuran sa ikatulong kalibutan ug sa naghagong masa. Sukad nga nahimong dayag nga kapitalista ang China ug Russia ug nalakip sa mga nag-unang kapitalistang estado, estratehiko na nga mikunhod ang luna alang sa pagpa-uyon-uyon sa mga imperyalistang gahum.

Tungod sa kabilin sa ilang sosyalistang kaagi, adunay tradisyon sa paghingusog og nasudnong kaugalingnan, signipikanteng ang-ang sa industriyalisasyon ug taas nga ang-ang sa sayans ug teknolohiya ug mga armas nukleyar ang China ug Russia busa bisan mga bag-ong abot lang sila sa sirkulo sa mga imperyalistang gahum, kusgan gihapon sila. Dili sila mahimong kuyog-baboy sa mga dikta sa US nga walay pagsupak o pinusong nga paglikay. Busa migitib ang kontradiksyon nga inter-imperyalista sa malangkubon nga mga isyu: sa pamuhunan, pamatigayon, pinansya, seguridad, pagpangespiya ug sa kalikupan.

Ang China ug Russia mga nag-unang membro sa UN Security Council, sa IMF, World Bank, sa WTO ug sa Group of 20. Apan lig-on nga membro usab sila sa BRICS (Brazil, Russia, India, China ug South Africa), usa ka blokeng pang-ekonomiya nga adunay lapad nga linangkuban sa mga produkto ug usa usab ka dako kaayong merkado. Kusog nga membro usab sila sa Shanghai Cooperation Organization (SCO), usa ka aregluhanayng pangseguridad nga naglangkob og mas dakong populasyon ug yuta itandi sa NATO. Migitib ang SCO isip kontra-pwersa sa US ug NATO, ilabina sa Asia, tungod sa sulabing kahambog ug agresyon sa US human kini makakab-ot og suporta alang sa ginganlan nga anti-teroristang gubat niini.

Niadtong 1989-1991 ug mga katuigan human niini, dihang plantadahay nga gisagup sa mga rebisyonistang rehimen ang kapitalismo ug larga-tudong gihimong ligal ang mga burukratikong kinawat ug gipraybitisa ang propidad sa estado, giproklama sa mga imperyalista ug ilang mga sumusunod ang kamatayon sa sosyalismo. Wala nila mahunahuna-i kung giunsa pagpagrabi sa China ug Russia isip mga bag-ong kapitalistang gahum, sa inter-imperyalistang mga kontradiksyon, sa pagpasamot sa krisis sa pangkalibutang kapitalismo ug sa wala tuyo-a nga pagpahinungdan sa ngadto-ngadto sa subling pagbangon sa mga kalihukang anti-imperyalista ug sosyalista.

Bisan pa nalubog sa gimugna gihapon niining mga politiko-militar nga huyonghuyong sa West Asia, Africa, Central Asia ug South Asia ug mi-atubang gihapon sa pila ka mahimong modilaab nga armadong panagbangi sa uban pang lugar, mipaling karon ang US dinhi sa Asia subay sa wala matago nga laraw nga makigharong sa China ug pugngan kini. Gibag-o sa US ang balanse sa pwersa niini pinaagi sa pagdeploy og 50% sa tibuok militar niini ug 60% sa mga pwersang nabal niini sa rehiyong Asia-Pacific. Gigamit niini ang paghan-ok og pwersang militar kuyog sa Trans Pacific Partnership Agreement (nga sa pagkakaron wala pa maapil ang China) aron itukmod ang China nga hingpit nga ipraybitisa ang nahabilin nga mga negosyo nga gipanag-iya sa estado ug hatagag-dalan ang ginganlan nga kalihukang demokratiko, nga ang buot ipasabot, pagsalmot sa nagkalain-laing partido sa eleksyon gikan sa lokal taman sa nasudnong ang-ang ug pagtapos sa mga pribilehiyo sa mini nga partido komunista nga sa pagkatinuod usa ka diktador nga partidong burgis.

Gipahimuslan usab sa US ang mga panagbingkil tali sa China ug mga nasud sa Southeast Asia lambigit sa mga parte sa South China Sea lakip kadtong tali sa China ug Japan mahitungod sa mga islang Diaoyu sa East China Sea. Tin-aw nga ang Kalayaan o Spratlys ug uban pang gagmayng isla, reef ug shoal nga gipanag-iya sa Pilipinas nalangkob sa 200-milyang eksklusibong sona nga napatik sa UN Convention on the Law of the Sea nga gipirmahan pareho sa China ug Pilipinas. Apan sa kaso sa mga islang Diaoyu, sa China kini kay mas duol kini sa China itandi sa Japan ug ang pinakamahinungdanon niini, opisyal nga giila na sa Japan nga panag-iya kini sa China niadtong 1886 ug gilangkob lamang isip kinawkaw sa gubat niadtong 1895, human mapildi ang China sa unang China-Japan War niadtong 1894-95. Dili makatarunganong midapig ang US sa Japan, aron lamang pahimuslan ang kagubot, ug nakighiusa sa Japan aron hagiton ang pagsakop sa China sa mga isla sa Diaoyu sa air defense identification zone niini.

Ang pagpaling sa US sa East Asia tumbas sa dugang pagyatak sa nasudnong kaugalingnan ug teritoryal nga integridad sa Pilipinas. Tumbas usab kini sa mas lalom nga pagbase sa mga pwersang militar sa US sa Pilipinas ug ngadto-ngadto, sa subling pagtukod dinhi og mga base militar sa US. Gipangandaman na sa US ang pagpanumbalik og mga base militar niini pinaagi sa pagtukod og mga istasyon sa sulod ug gawas sa mga kampo-militar sa itoy nga hukbo sa Pilipinas, pagrelyebo og mas dagko pang mga yunit-militar, nagkasunson nga paggawas-sulod og mga sakyanan nga pangkahanginan ug pangdagat ug pagpalambo sa nagkadakong pagpangilabot ug pagsalmot sa mga pwersang militar sa US sa armadong kontra-rebolusyon batok sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Pilipino. Ang kasamtangang ang-ang sa pagpangilabot-militar sa US sa mga hisgutanan sa Pilipinas pagpangandam sa direktang agresyon-militar. Duyog kini sa estratehikong laraw sa US nga makabaton og lig-on nga base sa Pilipinas alang sa paglunsad og mga aksyong militar ug maniobra batok sa China ug uban pang nasud sa rehiyon. Sa estratehiya sa US, lakip ang Pilipinas sa unang linya sa depensa batok sa China ug DPRK, nga adunay mas lalom nga sekondaryong linya sa mga pwersang militar sa US sa Pacific Islands ug Oceania.

II. Nagsusapinday ang nagharing sistema tungod sa krisis ug korapsyon

Ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista adunay magun-obon nga epekto diha sa ekonomiya sa Pilipinas ug gipagrabi ang makakunayong krisis niini. Mihugno pag-ayo ang pag-eksport og mga semi-conductor ug uban pang semi-manupakturang adunay ubos nga dugang-bili. Daghan na sa mga pabrikang lambigit sa ginagmay nga pagproseso ug subling pag-asembol nanira na. Gikankan ang produksyong agrikultural sa paghan-ok ug iligal nga pag-import og bugas ug mais sa nasud ug sa kakulangon sa suporta sa estado, nga nagpaaron-ingnon nga mga produktong lokal ang mga gipayuhot nga produkto.

Sama sa mga nasundan niini, supak ang rehimeng Aquino sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon. Ang neoliberal nga palisiya sa ekonomiya padayon nga nagpasamot ug nagpalalom sa atrasado, agraryo ug semipyudal nga kinaiya sa ekonomiya nga gidominahan sa mga imperyalista, dagkong komprador, agalong yutaan ug mga burukrata-kapitalista.

Gipanghambog sa rehimen nga tungod sa pagdako sa mga remitans sa mga mamumuong Pilipino sa ubang kanasuran (OFW o overseas Filipino workers), pagdako usab sa kita sa mga call center ug paglapad sa pribado ug pangpublikong konstraksyon, pagmina, mga plantasyon, kasino ug uban pang pasilidad pangturista, ang Pilipinas mao ang pinakapaspas nga milabong nga ekonomiya.

Ang padayon nga nagkadakong mga remitans sa mga OFW naggikan nag-una sa mga Pilipino nga nars ug caregiver sa North America. Sa uban pang dapit, ang krisis sa pangkalibutang kapitalismo, ang anti-migrante nga tendensya ug katilingbanong kaguliyang nagpakunhod na sa empleyo sa ubang kanasuran. Ang pribadong konstraksyon problemado na sa sobrang kapasidad ug usa kini nga bula nga mobusdik oras nga patas-an sa mga imperyalistang bangko ang interes sa pautang aron alkontrahon ang implasyon ug i-uli ang mga pamuhunang portfolio (hot money) didto sa mga nasud nga gigikanan niini. Ang ulahi na nga alokasyon alang sa pangpublikong konstraksyon kadaghanan mga laraw nga pang-pork barrel, kundiin gilukluk-bulsa ang pundong publiko, gipuhunan sa mga mahalon nga balay ug yuta o kaha gitipigan sa mga burukrata-kapitalista diha sa mga langyawng bangko.

Ang mga langyaw ug lokal nga korporasyon nagkamaskamas sa pagmina sa tibuok nasud. Naghimo sila og open-pit mining nga grabing mogamit og makahilo nga mga kemikal aron mopaspas ang pagkuha og mineral luyo sa kadaut sa agrikultura, panagat ug sa kinaiyahan. Gi-eksport ang mga hilaw nga mineral ug mahalon nga metal. Gamatoy kaayo ang gibayad nga buhis diha sa gobyerno. Ang mga plantasyon alang sa produksyon ug pag-eksport og pinya, saging, goma ug palm oil naghikaw og yuta alang sa produksyon og kinahanglanon nga pagkaon ug alang sa reporma sa yuta. Ang mga kasino ug uban pang pasilidad pangturista wala makahatod og tinuod nga paglambo sa ekonomiya.

Luyo sa pagkawala sa tinuod nga industriyal nga paglambo o paglabong sa manupaktura, gipanghambog gihapon ni Aquino nga nakahimo siyag milagro sa ekonomiya tungod kay nakarehistro kini og pinakadakong tantos sa paglabong sa tibuok kalibutan. Sa pagkatinuod, ang ekonomikanhong milagro kuno usa lamang bula. Ang gipanghambog nga kapin 7% nga paglabong sa US$250 bilyon nga Gross Domestic Product gibunga nag-una sa "hot money" sa pamatigayon og salapi ug sa walay pugongpugong nga pangutang ug paggasto sa gobyerno alang sa mga butang nga dili produktibo. Ang "hot money" gikan sa ubang kanasuran midagayday nag-una diha sa mga merkado sa sapi ug salapi (stock and money markets); ug sa pinakamaayo, gigamit kini aron pundohan ang sobrang produksyon ug bula sa pribadong konstraksyon.

Migrabi ang depisit sa badyet kay natibhangan ang kita sa reaksyonaryong gobyerno bunga sa aktwal nga depresyon sa ekonomiya, sa praybitisasyon sa mga masapion nga propidad, sa pagpakunhod sa buhis sa mga langyawng namuhunan, sa wala pagbayad og buhis sa dagkong negosyo ug mga adunahan ug sa paggawas-sulod sa nasud og mga kontrabando; ug tungod kay ang mga kita sa buhis mipaingon lamang sa burukratikong korapsyon, gipangbayad sa nagkadakong langyaw ug lokal nga utang ug gipangpundo sa nagkadakong gasto-militar ug uban pang butang nga kontra-produktibo. Milobo usab ang depisit sa pamatigayon tungod sa dakong gasto sa pag-import og mga luho ug uban mga panginahanglan nga gimugna sa ubang nasud; ug mikunhod pag-ayo ang kita sa eksport. Padayon nga gipalobo sa reaksyonaryong gobyerno ang lokal ug pangpublikong utang ug nagpahamtang og mga lakang-pagdaginot nga wala na niini i-anunsyo.

Sa matag higayon nga naghinambog ang rehimeng Aquino bahin sa paglabong sa ekonomiya, nasuko ang mabagang masa sa katawhan niining bakaka, tungod kay ang dakong bahin sa GDP gikalakipan sa mga operesyon sa mga korporasyong multinasyonal nga mihakop og supertubo ug sa pag-angkon sa dagkong komprador, agalong yutaan ug burukrata-kapitalista sa katilingbanong bahandi nga gimugna sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma. Gitumbok nila ang nagkadako ug kaylap nga kawalay-trabaho, ang paghugno sa kita, ang misutoy nga presyo sa lana, pagkaon ug uban pang batakang panginahanglan, ang nagkadakong singil sa mga pangpublikong yutililidad ug katilingbanong serbisyo ug ang dayag nga paglapad sa kakabus, kagutom ug pag-antus. Ang katilingbanong kagubot nagkalapad ug nagkalalom. Busa mi-alsa ang katawhan sa mga protestang masa. Ug nagkadaghan ang lumulupyo nga misalmot sa armadong rebolusyonaryong kalihukan sa kabanikanhan.

Ang nagharing sistemang pangpolitika mao ang instrumento sa US ug lokal nga mga mapahimuslanong hut-ong sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga girepresentahan sa mga burukrata kapitalista. Ang mga burukrata kapitalista mismo mga membro sa mga mapahimuslanong hut-ong, sama sa kasamtangang presidente nga si B.S. Aquino nga usa ka dakong komprador-agalong yutaan gikan sa daynastiyang Cojuangco-Aquino. Ang ubang mga burukrata kapitalista girekrut sa mga nagharing hut-ong gikan sa intelihensyang petiburgis sa kasyudaran ug, sama sa ilang mga agalon sa ekonomiya ug politika, kasagaran nila nga gipaninguha nga mo-uswag ang ilang kahimtang sa ekonomiya ug katilingban ug makahakop og bahandi sa kapital ug yuta.

Naghakop og pribadong bahandi ang mga burukrata kapitalista pinaagi sa paggamit nila og ilang mga posisyon sa gobyerno. Nagpatunhay sila og mga palisiya ug kalagdaan nga pihong naghatag og mga pribilehiyo sa mga tigpinansya sa ilang mga kampanyang elektoral, mga paryente ug higala ug midawat sila og suborno sa mga kontrata sa negosyo ug migamit og pundo sa gobyerno alang sa kaugalingong kaayohan. Sukwahi sa gibungat sa mga ipokrito nga limpyo ug matarong ang iyang rehimen, si Aquino nabutyag na isip Hari sa Pork Barrel tungod kay aduna siyay binilyon-bilyong pisos nga iyang gigasto nga siya lang ang naghukom alang sa kaugalingong kaayohan ug aron makapamaninoy sa politika. Ang usa sa iyang mga igsoon gimakmak na usab sa usa ka kompanyang Czech tungod sa pagpangayo og suborno.

Labaw nga nasuko ang katawhang Pilipino sa korapsyon sa rehimeng Aquino dihang nabutyag ang pagkawala sa mga pundo nga pangkalamidad alang sa mga biktima sa mga natural nga katalagman, ang kriminal nga kapakyasan niini nga mangandam usa pa miigo ang katalagman aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug maghimo og untop-sa-panahon ug igo nga "rescue and relief" sa minilyon nga lumulupyo nga gidabudabuhan sa kusog kaayo nga hangin sa superbagyong Yolanda (Haiyan) ug mga dakong pagsulbong sa dagat (storm surge). Liboan ang namatay ug naguba ang mga panimalay, panginabuhian ug imprastrakturang katilingbanon ug minilyong lumulupyo ang gigutom, gi-uhaw, gitugnaw tungod kay walay masilungan, nagkulang ang tambal, nagdaot ug namatay. Busa nagkakusog ang singgit sa nagkadaghang lumulupyo nga morisayn o palagpoton si Aquino ug ang entero niyang korap nga nagharing pundok.

Sa pagkabutyag sa makawkawon ug mga korap nga binuhatan sa rehimeng Aquino, nabungkag na usab ang laraw sa US ug kadaghanan sa mga seksyon sa lokal nga mapahimuslanong hut-ong nga daygon siya isip simbulo sa maayong pagdumala aron molig-on ang nagharing sistema ug mabatukan ang armadong rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan nga gipangulohan sa Partido Komunista sa Pilipinas. Bisan ang reaksyonaryong masmidya nga sulod sa kapin tulo ka tuig midayeg kang Aquino isip lider nga limpyo ug adunay maayong kabubut-on nagsugod na pagmantala og mga pamahayag ug artikulo nga nagbutyag sa korap nga kinaiya sa iyang rehimen.

Niining ulahing eleksyon sa 2012, daw nakapatigbabaw ang rehimeng Aquino tungod sa suporta sa masmidya ug mga kompanyang tigsurbey ug tungod kay walay seryosong oposisyon gikan sa unsamang karaybal nga burgis nga partido. Nahimo sa nagharing Liberal Party nga makigkoalisyon diha sa Nacionalista Party, Nationalist People's Coalition, LDP ug mga seksyon sa PDP-Laban ug Laban-NUCD. Bisan ang partido oposisyon nga PDP-Laban gikonsidera nga mini nga oposisyon kay dugay nang giila si Vice President Jejomar Binay isip bata-bata ni Aquino ug direkta siya nga gihuptan sa usa sa mga uyoan ni B.S. Aquino. Usa ang eleksyon sa 2012, gitapo ni Aquino ang tanang nag-unang mga reaksyonaryong partido, pinaagi sa pork barrel, aron hukman nga sad-an si Supreme Court Justice Renato Corona.

Luyo sa iyang "popularidad" nga gimugna lamang sa reaksyonaryong masmidya ug mga tigsurbey, daan nang giluto nila Aquino ug iyang pundok ang mga resulta sa eleksyong pangsenador sa 2012 pinaagi sa pagprograma sa patern nga 60-30-10 pabor sa iyang mga kandidato ug pagpasulod niini sa de-kompyuter nga sistemang elektoral nga gipadagan sa langyaw nga kompanyang Smartmatic ug sa lokal nga partner niini sa Pilipinas nga Total Information Management (TIM). Hipamatud-an pag-ayo sa mga respetado kaayo nga computer scientist sa AES Watch ang maong pagpanglimbong sa eleksyon. Gipakita niini nga napili si Aquino dili lamang tungod sa tabang pinansyal sa dagkong negosyante sama nila Eduardo Cojuangco, Lucio Tan, Manny Pangilinan ug Jaime Zobel de Ayala kundili tungod sa pagmaniho usab sa de-kompyuter nga sistemang elektoral.

Sa pag-computerize sa sistemang elektoral, labaw nga nahimong malimbongon ang eleksyon ug mas kontrolado sa mga langyaw ug dagkong komprador, butang nga lapas sa kaugalingnan sa katawhan. De-kompyuter man o dili, dili gyud demokratiko ang mga reaksyonaryong eleksyon kay mosalmot niini ang mga ahente sa politika sa mga mapahimuslanong hut-ong apan wala pasudla ang mga patriyotiko ug progresibong representante sa mga mamumuo ug mag-uuma pinaagi sa mga paktor nga makadehado na daan kanila sama sa pagpanumpo ug pangdaot-sa-dungog nga binuhatan sa mga ahensyang militar ug kapulisan, dako kaayong gasto sa kampanya ug pagpaling sa opinyon-publiko batok kanila nga binuhatan sa masmidya, simbahan ug mga eskwelahan. Bisan ang sistemang party-list nga naghatag-dalan sa pagpili sa pudyot nga progresibong membro sa Kongreso nga nagrepresentar sa pinahimuslan nga mga hut-ong hingpit na nga maligsan sa mga pangpolitikang daynastiya ug mga reaksyonaryong partido bunga sa desisyon sa Korte Suprema niining bag-ohay lamang nga nagtugot kanila nga gamiton ang sistemang party-list.

Maayong butang alang sa rebolusyonaryong kalihukan nga mismo ang mga reaksyonaryo wala tuyo-a nga nagwagtang sa ilusyon nga demokratiko ang mga reaksyonaryong eleksyon. Tutal, gibutyag sa mga reaksyonaryong politiko ang ilang mga antinasyonal ug anti-demokratikong kinaiya oras nga trayduran na nila ang katawhan ug angkonon ang mga kinawkaw sa gahum. Ang tibuok gobyerno mismo mihuyang na tungod sa pagkabutyag sa pagkamaki-imperyalista ug sa reaksyonaryong kinaiya niini, sa praybitisasyon sa mga masapion niining propidad ubos sa neoliberal nga palisiya, sa dili maantus nga mga buhis nga gipahamtang sa katawhan nga daan nang nagtiurok sa krisis, sa pagtibhang ug pagkadunot sa mga katilingbanon nga serbisyo ug sa wala na makontrol nga pagwaldas sa mga pundong publiko pinaagi sa burukratikong korapsyon, bayad-utang ug gasto-militar.

Wala sukad mahimong seryoso ang rehimeng Aquino sa pakignegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines aron kab-oton ang makatarunganong kalinaw. Sa unang pormal nga miting pa lamang sa Oslo sa negotiating panel sa NDFP ug sa tinudlo nga panel ni Aquino niadtong 2011, gitawag na nga "dokumento sa makanunayon nga pagkabahin" ang The Hague Joint Declaration.

Gipunting sa NDFP nga kini maoy gikahiusahan nga gambalay nga naghatag-dalan sa kapin napulong kasabutan, lakip ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Padayon nga mibalibad ang rehimen nga palayaon ang mga peace consultant sa NDFP nga gi-aresto ug giditeyn, nga lapas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Niadtong 2012, giwagtang niini ang JASIG ug nagmagahi batok sa subling pagtibuok sa talaan sa mga indibidwal nga protektado sa JASIG nga nadaot sa mga reyd sa kapulisang Dutch niadtong 2007 human sugnuri sa rehimeng Arroyo ang gobyernong Dutch nga arestuhon ang nag-unang konsultant pangpolitika sa NDFP subay sa mga ginama-gamang kasong kriminal ug kompiskahon ang mga dokumento ug elektronikong media ug kagamitan gikan sa NDFP Information Office ug mga balay sa mga negosyador, konsultant ug istap sa NDFP. Sa maong hinungdan pa lamang, aduna nay basehan ang NDFP nga taposon na ang negosasyong kalinaw subay sa JASIG apan naghukom kini nga magpailob pa alang sa pagkab-ot og makatarunganong kalinaw.

Ang rehimeng Aquino na ang nagbutyag sa kaugalingon niini isip mas dautan pa sa rehimeng Arroyo sa hisgutanan sa paglapas sa CARHRIHL ug sa plantadahay ug sistematikong paglapas sa tawhanong katungod. Gibalibaran niini ang pagpalaya sa gatusang mga bilanggong politikal nga gipreso sa rehimeng Arroyo lapas sa CARHRIHL, ug ilabina sa doktrinang Hernandez kundiin napatik nga ang mga aktibistang pangpolitika ug mga rebelde dili angayng ikriminalisa ug dili angay nga akusaran og mga komun nga krimen kundili mga sala nga politikal. Gipadayon sa rehimeng Aquino ang pagpangaresto sa mga gikatahapang rebolusyonaryo, ang pagtortyur ug pagpatay o walay kinutubang pagditeyn sa gatusan kanila base sa mga ginama-gamang kaso sa mga komun nga krimen.

Subay sa tambag sa US, padayon nga gitampalas sa rehimeng Aquino ang negosasyong kalinaw ug giila kini nga dili kinahanglanon taman nga kayahon pa niining ipabilin ang ilusyon sa maayong pagdumala ug paghatag-serbisyo sa katawhan ug sa ingon maayo niining makombina ang triad sa operesyong saywar, paniktik ug kombat. Kini nga tambag sa US tin-aw nga napatik sa US Counterinsurgency Guide. Aron mokusog ang saywar ug pagpaniktik isip suporta sa operesyong kombat, subling gibuhi sa rehimeng Aquino ang pakyas nga programang amnestiya ug rehabilitasyon nila Corazon Aquino ug Fidel Ramos pinaagi sa Conditional Cash Transfer Program ug PAMANA, ginamit ang pagpanuborno ug pagpanghuraw aron matintal ang entero nga mga komunidad ug bisan mga pamilya sa mga rebolusyonaryo pinaagi sa mga limos baylo sa impormasyon batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Walay unsamang interes ang rehimeng Aquino sa negosasyong kalinaw gawas sa pagpasurender ug pasipikasyon sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa takuban sa "unilateral, dungan ug walay kinutuban nga mga hunong-buto." Gibalibaran niini ang tanyag sa NDFP alang sa hunong-buto ug alyansa o tinabangay nagsukad sa mubo ug pangkinatibuk-ang komun nga tinguha nga ipatuman ug i-asdang ang nasudnong kaugalingnan, demokrasya, katilingbanong hustisya ug paglambo pinaagi sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, kultura sa katawhan ug pangkalibutan nga panaghiusa. Ang tumong sa hunong-buto ug alyansa o tinabangay mao ang pagpasiugda sa mas paspas nga negosasyon bahin sa nahabilin nga mga komprehensibong kasabutan subay sa The Hague Joint Declaration.

Tungod kay hipamatud-an na nga dili gyud buot sa rehimeng Aquino nga makignegosasyon alang sa makatarunganong kalinaw, wala na laomi sa rebolusyonaryong kalihukan ang subling pagbukas sa pakignegosasyong kalinaw diha sa rehimen. Wala kiniy kapilian kundili hulaton ang mosunod nga rehimen aron seryosong makignegosasyon. Walay pay kasiguruhan kung makatibuok gyud og paynal nga kasabutang kalinaw ang rehimen ug ang Moro Islamic Liberation Front nga wala hulhogi ang pagsupak sa Moro National Liberation Front nga gipangulohan ni Nur Misuari ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Misalig mi nga ipadayon sa Bangsamoro ang pakigbisog alang sa paghukom-sa-kaugalingon ug yutang kabilin taman nga wala makab-ot kini.

Ang rehimeng Aquino usa ka bagag-nawong nga itoy sa imperyalismong US. Gitugutan niini ang mga pwersang militar sa US nga lapason ang nasudnong soberanya ug teritoryal nga integridad sa Pilipinas. Tinalawan niini nga gituohan nga masalbar sa US ang dunot nga semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema sa Pilipinas. Busa gisuportahan niini ang palisiya sa US nga mopaling paingon sa East Asia. Natakda ang pagpirma niini kuyog ang US sa Increased Rotational Presence Framework Agreement aron palamboon ang "interoperability" sa mga personel, yunit, kahimanan ug komand ubos sa 1997 Visiting Forces Agreement ug 1953 US-Philippine Mutual Defense Pact.

Ang "increased rotational presence" o dugang nga relyebong presensya sa Pilipinas og nagkadaghang mga pwersang militar sa US, ang makanunayon usab nga paggawas-sulod sa mga eroplano ug barko nila, ang pagtukod og mga "forward station" sa sulod ug gawas sa mga itoy nga kampo, ang gipalambo nga "interoperability" ug mga joint operation sa mga pwersang militar sa US ug Pilipinas tanan sangkap sa langyaw nga pagpangilabot-militar ug pagpangandam alang sa subling pagtukod og mga base militar sa US ug agresyon batok sa katawhang Pilipino ug katawhan sa kanait nga kanasuran.

Apan sama sa nagkadunot nga nagharing sistema sa Pilipinas, ang imperyalismong US paspas na nga midaus-os. Ang US na usab ang naghimo niini sa kaugalingon kay gipahamtang niini sa kalibutan ang neoliberal nga palisiya sa ekonomiya, gipahuyang ang base niini sa pagmanupaktura, gipahigayon ang pinansyalisasyon sa ekonomiya niini, gipalobo ang gasto-militar ug gihatagag-konsesyon ang China ug Russia alang sa integrasyon nila sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Ang kanhi nag-inusara nga superpower usa na lamang sa mga sentro sa gahum karon sa kalibutan nga multipolar (o daghan ang sentro). Inat na kaayo kini sa mga gubat-agresyon aron sumpuon ang mga nasud nga naghingusog og nasudnong kaugalingnan ug sa pakigbatok sa uban pang imperyalistang gahum.

Sa maong konteksto, labi na karon mahimong mugnaon sa katawhang Pilipino ang ilang kaugalingong kapalaran ug magpadayon sa paglunsad og bag-ong demokartikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Malauman nila nga sa dili madugay, ang proletaryado ug katawhan dramatikong mobangon pag-usab ug mobarug alang sa kaugalingon sa nagkalapad nga linangkuban sa pangkalibutang proletaryo-sosyalistang rebolusyon taliwala sa pagkabaklag sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug nagkadakong mga kontradiksyon sa mga imperyalistang gahum.

III. Madaugon nga gipangulohan sa Partido ang bag-ong demokratikong rebolusyon

Subay sa paggiya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, padayon nga nagkakusog ang Partido Komunista sa Pilipinas isip abanteng destakamento sa proletaryado nga nangulo sa mabagang masa sa katawhan sa bag-ong demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Padayon ug determinado kini nga nagpakusog sa ideolohiya, politika ug organisasyon.

Pinahimuslan niini ang lungtad ug padayon nga nagkasamot nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug lokal nga nagharing sistema. Tin-aw niining makita nga sulabing pag-antus ang gidulot sa krisis diha sa katawhan ug gitukmod sila nga makigbatok sa imperyalismong US ug sa mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong. Nagpakusog kini sa pundasyon sa mga nakab-ot niining kadaugan sulod sa 45 ka tuig ug naglaom kini nga makakab-ot og mas dagko pang mga kadaugan.

Gipasigarbo sa Partido nga gipamunoan niini ang usa sa pinakamahinungdanon nga armadong rebolusyon sa tibuok kalibutan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan panahon sa panamtang nga pagkapildi ug estratehikong pag-atras sa pangkalibutang kalihukang komunista tungod sa pagpanabotahe ug pagtraydor sa mga modernong rebisyonista. Apan ang integrasyon sa Russia ug China karon sa pangkalibutang sistemang kapitalista nagpasamot sa mga kontradiksyon tali sa mga imperyalista ug subling misulbong ang pangkalibutang kalihukang komunista ug ang lapad nga kalihukang anti-imperyalista. Labing maayo ang kahimtang karon alang sa pag-asdang sa rebolusyong Pilipino.

Sa malungtarong pakigbisog aron mahingpit ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, nahimong mapuslanon ug nakahatag-kadasig sa Partido ang pagtakda sa tinguha nga pag-asdang gikan sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkapatas sa gubat sa katawhan ug paghiusa sa tanang rebolusyonaryong pwersa nga ipatuman ang mga pangpolitika ug uban pang rekisitos alang sa maong pag-asdang. Nagpabilin nga insakto ang maong tinguha bisan pa nga ang plano ug panahon aron kab-oton kini mahimong bag-ohon ug bag-ohon pag-usab ang kinatibuk-an o kaha mga bahin niini sa dagan sa pakigbisog.

Sa pagpakusog sa ideolohiya, gipasiugda sa Partido ang teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug gi-integreyt kini sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas ug sa kongkretong praktika sa rebolusyong Pilipino. Supak kita sa suhetibismo, sa dogmatiko ba o empirisistang dagway niini. Nakapagula na kita og panggiya nga mga dokumento, libro ug artikulo bahin sa ekonomiya, politika ug kulturang Pilipino. Padayon kita nga nagpagula og untop-sa-panahon nga mga analisis sa nag-unang mga panghitabo ug isyu sa Pilipinas ug sa ubang kanasuran, gimantala niini sa Ang Bayan ug gipagula sa atong website.

Nakapahigayon na kita og katilingbanong pakisusi sa nagkalain-laing ang-ang sa tanang natad nga adunay kalambigitan sa atong gimbuhatong rebolusyonaryo. Ang mga nangulong organo ug yunit sa Partido sagad gyud nga naghimo og regular ug untop-sa-panahon nga mga pag-ases ug pagbanabana sa atong gimbuhaton. Nagpahigayon kita og mga komperensya sa pagtuon sa han-ay sa atong mga kadre ug membro sa Partido aron mohait ang atong pagsabot sa mga krusyal nga isyu ug kampanya nga kinahanglanon nga ilunsad.

Sa matag higayon nga gi-ases nato ang atong gimbuhaton, naglunsad kita og pagsaway ug pagsaway-sa-kaugalingon aron masabtan nato ang atong mga kasaypanan ug kahuyangan, matul-id kini ug sa ingon, molambo ang atong gimbuhaton ug estilo sa gimbuhaton. Nakapahigayon na kita og mga kalihukang pagtul-id, sama sa Una ug Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id ug uban pang mas gagmay ang ang-ang apan mas malangkubon itandi sa pagsaway ug pagsaway-sa-kaugalingon nga gipahigayon nato sa mga ispesipikong organo ug yunit sa pangkinatibuk-ang dagan sa atong gimbuhaton.

Giplano ug gilunsad nato ang mga pormal nga kursong pagtuon sa batakan, intermedya ug abanteng ang-ang. Gisiguro nato nga ang tanan nga kandidatong membro makahuman sa batakang kurso sulod sa panahon sa ilang kandidatura aron sayo sila nga makapanumpa isip mga hingpit nga membro sa Partido. Mahimo nila nga tun-an ang intermedyang kursong Pangpartido sa unang tuig sa ilang pagkamembro ug ang abanteng kursong Pangpartido sa ikaduhang tuig. Gimantala ang mga gambalay ug teksto sa kurso aron malunsad sa mga yunit sa Partido niining mga kurso.

Ang tumong sa mga kursong pagtuon mao ang siguruhon nga ang mga kadre ug membro sa Partido padayon nga makapahapsay sa ilang kahibalo sa teorya ug rebolusyonaryong praktika; ug makapalalom sa ilang rebolusyonaryong baruganan. Aron magpabiling lagsik ug dili makalaay ang mga kurso, kanunay kining ilambigit sa kasaysayan ug sa kasamtangang mga sirkumstansya ug gimbuhatong rebolusyonaryo. Sa matag kurso, gisiguro sa mga instruktor nga mahimong buhi ang pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo lambigit sa mga problema ug hisgutanan sa obhetibong kahimtang ug sa rebolusyonaryong gimbuhaton.

Sulod ug gawas sa mga kursong pagtuon sa Partido, ang mga kadre ug membro sa Partido mahimong magpataas, magpalalom ug magpalapad sa ilang kaalam pinaagi sa pagbasa ug pagtuon sa mga rebolusyonaryong mantalaan ug pag-integreyt sa ilang kaalam diha sa ilang gimbuhaton. Apan daghan sa ginsakpan sa atong Partido naggikan sa han-ay sa naghagong masa ug limitado ang pormal nga edukasyon ug pagbansay sa pagbasa o limitado ang oras sa pagbasa og taas ug komplikadong mga sinulat. Busa trabaho sa atong mga kadre sa Partido sa edukasyon nga mangandam og yanong mga balasahon ug audio-visual nga pangtabang aron mas paspas nga masabtan ang mga kurso kakombina sa mga panaghisgot nga nagsukad sa mga kongkretong impormasyon ug kasinatian.

Ang mga bidyo ug uban pang audio-visual nga pangtabang gi-andam aron mahimong sayon ang mga kursong pagtuon sa Partido ug ang presentasyon sa nagkalain-laing tapiko nga anaay dakong kamahinungdanon. Makahatag-kahinam ug kaalam kini sa tanang mga kadre ug membro sa Partido, unsaman ang ilang ang-ang sa pormal nga edukasyon. Kining mga bag-o nga midya mahimong mosilbi sa rebolusyon dungan sa mga balasahon nga mas sayo nga i-apud-apod sa mga naghagong masa nga walay mga kompyuter o bisan kuryente.

Sa pagpakusog sa politika, misubay ang Partido sa pangkinatibuk-ang linya sa bag-ong demokratikong rebolusyon pinaagi sa gubat sa katawhan batok sa imperyalismong US ug mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong komprador ug agalong yutaan. Ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan komprehensibo nga instrumento aron pukawon, organisahon ug palihokon ang dinaugdaog ug pinahimuslang masa. Subay sa ilang kusog, mahimong tukuron sa Partido ang hukbong bayan ug ang rebolusyonaryong nagkahiusang prente isip mga armas aron lumpagon ang semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema ug tukuron ang demokratikong estado sa katawhan sa mga mamumuo, mag-uuma, intelihensya ug uban pang demokratiko ug patriyotikong hut-ong ug sektor.

Ang Partido mao ang nagsilbing abanteng destakamento sa mga unyonisado ug dili unyonisadong mamumuo. Ang mga unyon nga gipangulohan sa mga tago nga sanga sa Partido mao ang pinaka-epektibo sa pakigbatok alang sa mga katungod ug interes sa mga mamumuo. Maayong panig-ingnan sila sa mga mamumuo nga ang mga unyon wala pa pamuno-i sa Partido ug sa mga lugar nga wala pay mga unyon. Gi-organisa sa Partido ang mga mamumuo sa mga pabrika ug komunidad, dungan sa uban pang kabus-sa-dakbayan, aron makigbisog alang sa makatarunganong interes sa ilang hut-ong ug sa entero rebolusyon sa katawhan.

Tungod kay matngon kini nga ang hut-ong mamumuo sa industriya 15% lamang sa populasyon, gihimo sa Partido ang tanan aron organisahon ang masang mag-uuma nga naglangkob sa 75% sa populasyon. Ang mga mag-uuma mao ang nag-unang pwersa sa rebolusyon. Sila ang dili mahubsan nga atabay sa kusog sa gubat sa katawhan. Ang katumanan sa ilang pangayo alang sa yuta mao ang nag-unang unod sa demokratikong rebolusyon.

Ang patriyotiko ug progresibong kalihukan sa kabatan-onan adunay mga organisasyong masa nga nagbase sa kasyudaran. Gipakigbatukan niini ang mga katungod ug interes sa kabatan-onan isip mga estudyante ug mga wala mag-eskwela nga kabatan-onan. Matngon kini nga makahimo lang kini og mga epektibong pag-asdang sa politika kung mo-anib kini diha sa mga mamumuo ug uban pang pinahimuslang lumulupyo. Makapatumaw kini og mga lider alang sa ubang kalihukang masa. Mahimong mga membro sa Partido ang pinakaabante kanila ug makadugang sa han-ay sa mga proletaryong rebolusyonaryo. Busa labaw nila nga gihatagan og pagtagad ang pagdaog sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Ang kalihukan sa kababayen-an nahimong gamhanan tungod kay nagbase kini sa katunga sa tibuok katawhan ug nakigbisog alang sa mga katungod ug interes niini sa konteksto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang mga kababayen-an nga gibansay isip mga aktibistang masa mahimong mga lider sa nagkalain-laing matang sa organisasyong masa ug mo-anib usab sa Partido. Amgo usab sila nga dili sila makaasdang sa ilang pakigbisog batok sa liboan ka tuig na nga patriarkalismo nga wala palambo-a ang ilang kolektibong kusog pinaagi sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Ang mga lalaki ug babaye sa nagkalain-laing propesyon ug trabahong teknikal makabig sa demokratikong rebolusyon sa katawhan tungod kay dinhi, makatampo sila og kaalam ug kahanas diha sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Bisan pa nga medyo mahugaway sila itandi sa masang pinahimuslan, aduna usab silay mga mulo ug pangayo batok sa labaw nga madaugdaogon ug mapahimuslanon nga nagharing sistema.

Sukad kini tukora, giila na sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan isip nag-unang instrumento sa paglumpag sa nagharing sistema ug sa paglatag og kondisyon alang sa pagtukod sa demokratikong estado sa katawhan. Ang pagtukod sa hukbong bayan nahimong sayon pinaagi sa pagkombina sa mga proletaryong rebolusyonaryo nga gikan sa kalihukang mamumuo ug kabatan-onang nagbase sa Manila diha sa maayong mga salin ug beterano sa karaang hukbong bayan sa Tarlac.

Sukad niadto, mi-usbaw ang gubat sa katawhan gikan sa gamay paingon sa dako ug gikan sa huyang paingon sa kusgan pinaagi sa pag-integreyt sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa.

Sa pagpangulo sa Partido, ang Bagong Hukbong Bayan usa na ka nasudnong rebolusyonaryong pwersa nga milihok sa kapin 110 ka natarang gerilya, ug natukod sa signipikanteng bahin sa 71 ka probinsya sa kinatibuk-ang 81 ka probinsya sa Pilipinas. Aduna kiniy liboan ka pultaymer nga Pulang manggugubat nga armado og haypawer nga mga riple ug adunay baseng masa nga minilyong lumulupyo, nga nag-una mga mag-uuma nga nabulahan sa tinuod nga reporma sa yuta.

Ang usa ka kasarangan nga natarang gerilya adunay kinatibuk-ang pwersa nga usa ka kompanyang gerilya, nga anaay platun nga nagsilbing hedkwarters, tig-organisa og mga opensiba nga sakop sa nataran ug tig-areglo og tinabangay sa taas nga komand alang sa mga opensibang mas lapad ang linangkuban itandi sa nataran. Ang duha pa ka platun gidispers sa mga iskwad ug tim alang sa gimbuhatong masa ug mga operesyong kombat nga angay usab sa ilang gidak-on, katakus ug pakigtinabangay sa milisyang bayan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon sa mga organisasyong masa. Ang katakus nga makigsangka dili limitado sa mga pultaym nga Pulang manggugubat kundili nadugangan ug mikusog pa pinaagi sa milisyang bayan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon.

Inotro-otro nga gipanghambog sa kaaway nga kayahon niining dugmokon o himuong walay pulos ang BHB apan kanunay kini nga naulawan sa matag dagan sa panahon. Sa pagkakaron, dili kayahon sa kaaway nga dungan nga mo-atake nga dunay konsentradong kusog sulod sa unom ka bulan taman usa ka tuig sa kapin 10% sa mga natarang gerilya. Sulod sa kasagaran nga natarang gerilya, lapad ang maniobrahan sa mga platun ug iskwad sa BHB aron makalunsad og kontra-opensiba batok sa batalyon sa kaaway nga nagdispers aron malangkob ang mas lapad nga erya.

Dugang pa, ang mga pwersa sa BHB ubos sa komand sa subrehiyon (inter-nataran) o rehiyon kayahong maglunsad og kontra-opensiba sa sulod o gawas sa natarang gerilya nga gi-atake sa kaaway. Kung nagkonsentreyt ang kaaway sa operesyong kombat sa pila ka rehiyon, ang BHB sa ubang rehiyon mahimong mag-inisyatiba ug mo-atake sa mga pwersa sa kaaway sa ilang rehiyon aron mapahimuslan ang bintaha sa mas huyang nga kaaway ug aron matabangan ang BHB sa mga rehiyon nga gi-atake.

Naglunsad ang BHB og mga anihilatibong opensiba sama sa mga ambus, reyd ug mga pagpangaresto aron kompiskahon ang mga armas sa militar, kapulisan, paramilitari ug mga pribadong yunit sa seguridad. Sa mga atritibong aksyon usab batok sa mga pwersa sa kaaway, migamit usab kini og isnayping, mina, granada, operesyong sapper, pagbabag sa mga suplay ug pagguba sa mga sakyanang militar ug mga bodega sa gasolina.

Anaa sa han-ay sa BHB ang pinakamaayong mga anak sa masang mag-uuma tungod kay kaugalingon nila kining hukbo, nga naghatag kanila og benepisyo sa reporma sa yuta ug uban pang dagway sa kampanya alang sa ilang katilingbanon nga kabulahanan. Gipatuman sa BHB ang minimum nga programa sa reporma sa yuta nga gikalakipan sa pagpakunhod sa abang sa yuta, pagwagtang sa usura, pagpa-umento sa suholan sa panarbaho sa kaumahan, pagpa-usbaw sa presyo sa produkto sa kaumahan, ug pagpasiugda og produksyong agrikultural ug uban pang panginabuhian pinaagi sa mga pasiunang dagway sa kooperasyon. Taman nga gitugotan sa mga sirkumstansya, gipatuman ang maksimum nga programa sa reporma sa yuta nga pagkompiska sa yuta ug libre nga pag-apud-apod niini diha sa mga saop nga walay yuta.

Panahon sa mga natural nga katalagman, gihimo sa BHB ug uban pang rebolusyonaryong pwersa ang tanan alang sa pagreskyu, pagtabang, rehabilitasyon ug rekonstruksyon. Bahin niini, nagadeklara pa ang Partido og unilateral nga hunong-buto nga nagkalain-lain ang linangkuban aron makonsentreyt ang gimbuhaton diha sa pagtabang sa katawhan. Apan ang mga pwersa sa kaaway walay kukaulaw nga naglunsad pa gihapon og mga operesyong kombat. Busa bisan panahon sa hunong-buto, kinahanglanon nga mabintayon ug andam ang BHB sa pagdepensa taliwala sa unsamang nagbung-aw nga atake.

Ang BHB padayon sa paglunsad og kaylap ug sunson nga gerilyang pakiggubat nagsukad sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Gisiguro sa Partido sulod sa yunit sa BHB ug Partido sa mga lokalidad nga ang baseng masa gipalambo aron suportahan ang BHB ug magsilbing balwarte sa pangpolitikang pakigbisog batok sa mga pwersang reaksyonaryo ug itoy. Gitukod ug gipakusog ang mga organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, mga aktibistang pangkultura ug mga kabataan. Gisuportahan ug gitabangan usab nila ang mga lokal nga organo sa gahum pangpolitika nga gipangulohan sa Partido.

Gitukod ang mga organo sa gahum pangpolitika sa kabanikanhan sa ang-ang baryo, sub-munisipalidad ug munisipalidad. Unang natukod ang mga organo sa gahum pangpolitika nga tinudlo sa mga yunit sa BHB sa mga baryo, usa ang mga pinili nga komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Ang mga tinudlo nga organo sa gahum pangpolitika adunay tahas nga paspasan ang hingpit nga paglambo sa nagkalain-laing rebolusyonaryong organisasyong masa sa baryo, tukoron ang milisyang bayan, ug maglunsad og antipyudal nga pangmasang pakigbisog ug uban pang kampanyang masa sa katawhan. Ang KRB pinili sa mga representante sa mga organisasyong masa o sa usa ka asembliyang masa, depende sa kahimtang pangseguridad. Gitukod sila sa pundok sa mga baryo ug mahimong mosunod ang pagtukod og mga organo sa gahum pangpolitika sa sub-munisipalidad o munisipalidad. Gitukod ang mga lokal nga organo sa gahum pangpolitika subay sa linya sa nagkahiusang prente.

Ang palisiya sa nagkahiusang prente gituman sa National Democratic Front ug sa demokratikong gobyerno sa katawhan gikan sa nasudnong ang-ang taman sa tanan nga mas ubos nga ang-ang. Sa pagrepresentar sa nagkahiusang prente, gipangulohan sa Partido ang nagkahiusang prente ug gisiguro nga nagsukad kini sa alyansa sa mamumuo-mag-uuma ug nagsilbi sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Mahimo niining ikombina ang naghagong masa diha sa petiburgesya sa kasyudaran aron tukoron ang alyansa sa batakang rebolusyonaryong pwersa ug labaw pang ikombina kini sa hatungang burgesya aron matukod usab ang alyansa sa mga patriyotikong pwersa. Mahimo pa gihapon kini nga magtukod og panamtang ug dili kasaligan nga alyansa sa mga parte sa reaksyonaryong hut-ong aron ihimulag ug dugmokon ang pinaka-reaksyonaryong bahin.

Ang istrukturang pang-organisasyon sa Partido naglangkob sa tanang klase nga lugar sa trabaho, komunidad, organisasyong masa ug institusyon ug makarekrut kini og mga bag-ong membro sa Partido gikan niini. Girekrut niini kadtong mga nagpakita og rebolusyonaryong baruganan ug militansya ug modawat sa Konstitusyon sa Partido ug sa Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Ang matag rekrut girekomenda sa usa ka hingpit nga membro sa Partido diha sa hingtungdang sanga o komite sa Partido, nga mao usay mag-asayn og usa pang hingpit nga membro sa Partido aron tinoon ang personal nga kinaiya ug ang-ang sa kahimatngon ug kaakohan (commitment) sa girekomenda. Human ang maong proseso, mahimong palig-onon sa hingtungdang sanga o komite ang istatus sa kandidatong membro ug akoon ang pagpalambo sa rekrut aron mahimong hingpit nga membro sulod sa gitakdang panahon sa kandidatura.

Mahimong ideploy ug bag-ohon pag-usab ang deployment sa mga kadre ug membro sa Partido aron maasdang ang gimbuhaton sa Partido ug sa rebolusyonaryong kalihukan. Labi na karon, kinahanglanon kaayo sa BHB ug sa kabanikanhan ang mga kadre ug membro sa Partido nga mga mamumuo ug naka-eskwela nga kabatan-onan.

Mahimong aregluhon ang ilang pagsampa sa nagkalain-laing pamaagi. Ang pinakamahinungdanong konsiderasyon mao ang determinasyon nila nga magpabilin sa BHB o kaha sa kabanikanhan kundiin kinahanglan ang ilang katakus.

Mitagamtam og taas nga prestihiyo ang Partido sa internasyonal nga kalihukang komunista ug sa lapad nga kalihukang anti-imperyalista tungod kay padayon niining malampuson nga gipangulohan ang demokratikong rebolusyon sa katawhan sa usa ka nasud nga kapupud-an, nga kuno hugot nga gihuptan sa imperyalismong US ug sa lunud-patay niining mga itoy, luyo sa pangkalibutang dominasyon sa neoliberalismo, sa hingpit nga pagpanumbalik sa kapitalismo sa mga kanhing sosyalistang nasud ug sa pagharihari sa neokolonyalismo sa ikatulong kalibutan. Napakita sa Partido nga ang demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan padayon nga nagkakusog ug mi-asdang sa gamhanang paggiya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Adunay mga membro sa Partido Komunista sa Pilipinas ug mga aktibista sa nasudnon-demokratikong kalihukan sa han-ay sa minilyong Pilipino nga nanglangyaw aron manarbaho sa ubang kanasuran tungod sa kakulangon sa trabaho ug kakabus sa Pilipinas. Lakip sila sa mga pinakadeterminado ug militante sa pakigbisog alang sa ilang mga katungod ug interes sa mga mamumuong Pilipino sa ubang mga nasud. Aktibo sila sa pagpalambo sa pakighiusa sa katawhang Pilipino diha sa katawhan sa ubang kanasuran. Wala sila magduhaduha nga mosalmot sa mga aktibidad sa hut-ong mamumuo ug sa lapad nga kalihukang anti-imperyalista sa mga nasud nga gitrabahoan nila.

Sa pagtapos, buot namong iduso ang pila ka tahas:

1. Atong himuon ang tanan aron mapalagpot ang rehimeng Aquino o iduso ang pagluwat ni Aquino gikan sa gahum tungod sa pagpaka-itoy sa imperyalismong US, korapsyon, pagpanglimbong sa eleksyon, mangilngig nga mga paglapas sa tawhanong katungod, korap nga pagdumala sa mga pagpangandam usa ang katalagman ug sa tabang pangkatalagman, pagpamakak, walay pugongpugong nga pagmina, paglaging, pagpangilog og yuta ug uban pang dagway sa paggun-ob sa kalikupan. Giila namo ang atong paningkamot nga tangtangon si Aquino sa gahum isip kabahin sa proseso sa pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan ug paglumpag sa tibuok nagharing sistema aron hingpit nga makab-ot ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug ang pagdayon ngadto sa sosyalistang rebolusyon. Sama sa hipamatud-an sa pagpalagpot kanila Marcos ug Estrada, kayahon sa ligal nga kalihukang masa ang pagpalagpot kang Aquino. Bisan dili kini magmalampuson, mokusog gihapon ang kalihukan ug mas makapakyas kini sa rehimeng US-Aquino sa mangtas nga pagsulay niini nga pukanon ang armadong rebolusyon sa katawhan.

2. Labaw pa natong pakusgon ang Partido Komunista sa Pilipinas sa ideolohiya, politika ug organisasyon. Kinahanglan nato nga siguruhon nga ang rebolusyong Pilipino gipangulohan sa rebolusyonaryong proletaryado sa kasamtangang yugto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug sa mosunod nga yugto sa rebolusyong sosyalista. Ang epektibong pagpangulo sa Partido maoy pinakamahinungdanon nga politikal nga rekisito sa kasamtangang plano sa pag-asdang gikan sa estratehikong depensiba ngadto estratehikong pagkapatas sa atong malungtarong gubat sa katawhan. Kinahanglan natong bansayon ug palamboon ang daghang mga kadre nga adunay katakus sa nagkalain-laing linya sa gimbuhaton, pahapsayon ang kolektibong pagpangulo ug estilo sa pagtrabaho sa mga komite sa Partido, palagsikon ang sistema sa regular ug espesyal nga pagreport sa Partido, ug pakusgon ang organisasyon sa Partido subay sa mga prinsipyo sa demokratikong sentralismo. Kinahanglan nato nga paningkamutang paabton sa 250,000 ang gidaghanon sa mga membro sa atong Partido. Ang organisadong kusog sa mga membro sa Partido nga lig-on sa ideolohiya ug maayo sa politika mohatag kanato og katakus nga himuon ang tanan nga kinahanglanong tahas aron ipaasdang ang rebolusyon.

3. Kinahanglan nato nga padayong pakusgon ang mga opensiba sa Bagong Hukbong Bayan. Kinahanglan kitang maglunsad og mga panagsangka nga makadugmok sa mga yunit sa kaaway ug makakompiska og mga armas. Kini ang pamaagi aron pakusgon ang hukbong bayan alang sa paglumpag sa reaksyonaryong estado. Kinahanglan nato nga paabton sa 25,000 ang gidaghanon sa atong mga Pulang manggugubat, bisan unsa man kadugay kini himuon. Kinahanglan kitang magpahapsay sa pagpakyas ug pagpildi sa mga pwersa sa kaaway asa man sila mo-atake, atakehon ang huyang mga mga bahin sa ilang plastada ug ang ilang linya sa suplay, bungkagon ang mga kompanya sa pagmina, plantasyon ug pagpanglaging nga milapas sa mga balaud sa gobyerno sa katawhan aron pugson ang mga pwersa sa kaaway nga magbantay ug mahimong depensibo. Nagmalampuson kita sa pagpreserba ug pagpadako sa hukbong bayan sa entero kapupud-an pinaagi sa pagtuman sa estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan: pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan taman nga makatigom kita og armadong kusog aron liyokan ang kasyudaran ug kab-oton ang hingpit nga kadaugan.

4. Kinahanglan kitang magmalahutayon sa atong kasamtangang taktikal nga linya sa kaylap ug sunson nga gerilyang pakiggubat nagsukad sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Kinahanglan kitang magpakahanas sa paggamit og mga taktika sa konsentrasyon, dispersal ug pagbalhin-balhin aron pildihon ang pwersa sa kaaway sa usa ka gubat nga malihokon. Aron makab-ot ang estratehikong pagkapatas, kinahanglan natong paningkamutan nga maabot ang target nga kapin-kon-kulang 200 ka natarang gerilya, samtang kanunay gipahapsay ang pagpangulo sa Partido ug ang mga komand sa hukbo sa ang-ang nasudnon, rehiyonal, subrehiyonal ug nataran. Angay nga kanunay natong i-integreyt ang armadong pakigbisog sa agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa. Kinahanglan natong tukoron ang mga organisasyong masa nga nagkalain-laing ang matang ug ang mga organo sa gahum pangpolitika. Kinahanglan nilang mugnaon ang kampanya sa reporma sa yuta ug uban pang kampanyang katilingbanon ug tukoron ang mga lokal nga pwersang pangdepensa (milisyang bayan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon) aron madugangan ug mapalapad ang kusog sa hukbong bayan.

5. Kinahanglan natong ipadapat ang palisiya sa nagkahiusang prente sa kalihukang masa ug sa pagtukod og mga organo sa gahum pangpolitika sa matag ang-ang. Ang nagkahiusang prente nga gipangulohan sa Partido nagsilbi nag-una sa armadong pakigbisog. Ang National Democratic Front mao ang nagrepresentar sa nagkahiusang prente sa Partido, BHB ug tanang uban pang rebolusyonaryong pwersa. Gipakaylap niini ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Gihimo niining mauyonon ang mga relasyon sa mga rebolusyonaryong hut-ong ug mga pwersa nila sulod sa organisadong gambalay niini ug nakig-alyansa usab kini sa ubang pwersa alang sa mas lapad nga nagkahiusang prente. Otorisado kini nga makighisgot bahin sa kalinaw diha sa reaksyonaryong gobyerno ug gigiyahan kini sa linya sa pagtinguha sa nasudnong kalingkawasan, demokrasya, katilingbanong hustisya, tinuod nga kalamboan, proteksyon sa kalikupan ug panaghiusa sa mga katawhan isip basehan sa kalinaw. Walay pulos ang pagbaton og mga kasabutang kalinaw kung wala kining mga tumong.

6. Atong ipadayon ang positibong panglantaw sa tanang mga pwersang ligal nga nagmithi nga kab-oton ang mga tinguha nga sama sa NDFP ug gikasaya nato ang ilang mga kampanya ug aktibidad. Among giila nga buot usab nila nga ipaasdang ang nagkahiusang prente aron pukawon, organisahon ug palihokon ang minilyong lumulupyo aron pakigbatukan ang ilang mga katungod ug interes. Gipanghimaraut namo ang mangtas nga palisiya sa kaaway diha sa mga organisasyon ug mga aktibista nga nagpasiugda, nanalipod ug nagpauswag sa mga katungod ug interes sa mga mamumuo, mag-uuma, mananagat, kabus-sa-dakbayan, kababayen-an, kabatan-onan, nasudnong minorya, titser, tagamasmidya, sayantist ug teknolohista, mamumuong panglawas, abogado ug uban propesyon lakip na kadtong nakapokus sa maayong mga mithi ug nagpasiugda sa reporma sa yuta, tawhanong katungod, kalinaw, pag-atiman sa kinaiyahan ug kalikupan ug uban pa. Among gi-awhag ang tanang aktibistang katilingbanon nga mahimong lig-on ug pakigbatukan ang ilang mga katungod. Ingon man usab, gikalipay namo ang pagsulod sa rebolusyonaryong kalihukang tago ug hukbong bayan sa mga nameligro nga mapatay ug mapreso ug naghukom nga mosalmot sa armadong pakigbisog.

7. Ang Partido gigiyahan sa prinsipyo sa proletaryong internasyonalismo ug naningkamot nga subling tukoron ang internasyonal nga kalihukang komunista ug labaw nga pakusgon ang lapad nga kalihukang anti-imperyalista. Giila namo nga mahinungdanon kaayo kining mga kalihukan taliwala sa lungtad ug nagkagrabing krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista, sa pagsamot sa panaugdaog ug pagpahimulos ug pagbuhi og mga gubat agresyon sa mga imperyalistang gahum. Kinahanglan kitang motampo ug mosuporta sa subling pagbangon sa mga proletaryong rebolusyonaryong partido ug mga kalihukang anti-imperyalista. Angay nato nga i-isa ang ang-ang sa komun nga sinabtanay ug praktikal nga pagtinabangay pinaagi sa baylateral ug multilateral nga mga miting ug uban pang aktibidad. Sa dagan sa atong pakighiusa sa mga rebolusyonaryo ug progresibong pwersa ug katawhan sa ubang nasud, kinahanglan natong ipasiugda ang mga katungod ug interes sa mga Pilipinong mamumuo sa uban pang kanasuran ug kinahanglan natong agnihon ang mga Pilipino sa inahang nasud ug sa ubang kanasuran nga makighiusa sa ubang katawhan aron ipakigbisog ug tukuron ang usa ka hingpit nga bag-o ug mas maayong kalibutan nga gawasnon sa dangan sa imperyalismo ug tanang reaksyon.