Isulong ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon paagi sa inaway banwa sa tunga sang nagalala nga pangkalibutanon kag lokal nga krisis

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013  

Mensahe sang Komite Sentral Partido Komunista sang Pilipinas
 

Translation: Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis

Sa ika-45 anibersaryo sang liwat nga pagtukod sang Partido Komunista sang Pilipinas sa teoritiko nga basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, ginasaulog naton ang natipon kag bag-o nga mga kadalag-an sang Partido kag pumuluyong Pilipino sa bag-o nga demokratikong rebolusyon batuk sa nagaharing sistema sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga masinulundon sa imperyalismong US.

Determinado kita nga isulong ang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa basehan  sang aton kusog sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon, pangibabawan ang aton mga kasaypanan kag kahinaan, balayon ang aton mga hilikuton kag ipatuman ang mga  ini agud tugahon ang mas daku nga mga kadalag-an sa rebolusyonaryong paghimakas.Ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nagadugay kag nagalala. Bunga sini, padayon ang pagdalom kag paglala sang permanenteng krisis sang lokal nga nagaharing sistema. Ang kundisyon sang krisis nagadulot sang di mabatas nga pag-antus sa pumuluyo kag nagatulod sa ila nga magbato sa tanan nga paagi.

Sandig sa disenyo sang US, tuyo sang Oplan Bayanihan nga waskon ang rebolusyonaryong hublag o himuon ini nga wala sang pulos sa kumbinasyon sang pagpasingki sang brutal kag mapiguson nga kampanyang militar kag sa paltik nga paglaragway sa rehimeng Aquino bilang modelo sang maayo nga gubyerno, pag-uswag sang ekonomya, tagahatag sang limos sa mga pinakaimol, ilabi na sa mga prenteng gerilya.

Pero sa subong, ang malala nga kapaslawan sang Oplan Bayanihan tuman kaathag. Padayon sa paglapad kag nagabaskog ang inaway banwa. Ang rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nagalaum nga paagi sa wala kakapoy nga pagtinguha kag paghimakas, magasulong sila halin sa estratehikong depensiba padulong sa estratehikong pagkapatas.

Ang rehimeng Aquino ginbuyagyag kag ginkundenar sang pumuluyo bangud sa pag-alagad sini sa interes sang mga mapanghimulos nga sahi, nga ginalakipan man niya, sa iya pag-ikog-ikog sa imperyalistang US, sa pagpalala sang atrasadong kinaiya sang ekonomya kag sa pagpangawat sang pondo nga publiko kag sa pagbaton sang suhol halin sa daku nga negosyo.

Ang imperyalistang US kag ang mga lokal nga mapanghimulos nga sahi nagalaum sadto nga mapunggan sang rehimeng Aquino ang rebolusyonaryong hublag, mahiliusa ang mga nagainaway nga reaksyunaryong pwersa kag mapalig-on ang nagaharing sistema. Pero ginpalala sini ang krisis sosyo-ekonomiko kag  pangpulitika kag ginaduso ang pumuluyo nga mag-alsa. Ang panawagan para sa pagpatalsik o pagpapanaog sa pwesto sang rehimeng Aquino nagalapnag kag nagatalom.

I. Nagalawig kag nagabunga sang gera ang pangkalibutanon nga krisis

Ang mga imperyalistang gahum sa pagpanguna sang US nagatum-ok sa pagpabilin sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya. Ginakaptan nila ang dogma nga ang maksimisasyon sang pribado nga ganansya kag ang ginpadasig nga akumulasyon kag konsentrasyon sang kapital sa kamot sang monopolyong burgesya kag sang oligarkiya sa pinansya sini paagi sa pagpanubo sang sweldo, liberalisasyon sang pamuhunan, negosyo kag pinansya, ang pribatisasyon sang mga propyedad sang estado, ang deregulasyon sang mga restriksyon pangkatilingban kag pangkapalibutan kag ang denasyunalisasyon sang mga atrasadong pungsod amo ang dalan para sa pag-uswag sang ekonomya, pagpatuga sang empleyo kag kalipayan sang katilingban.

Ginatabunan sini ang kamatuoran nga ang kapitalistang sistema sa pagmaksimisa sang mga pribado nga ganansya paagi sa pagpagamay sang pondo nga pangsweldo di malikawan nga magbunga sa krisis sang sobrang produksyon sa tunay nga ekonomya kag may limitasyon ang paggamit sang pautang kag mga “derivative” kag pagpahabok sa pinansya para suportahan ang ekonomya kag magdul-ong sang labing daku nga ganansya sa monopolyong burgesya sa isa ka siklo sang pag-uswag kag pagbagsak. Sa tunga sang pagpondo sang ekonomya, nagakaakig ang pumuluyo sa US kag iban pang imperyalistang pungsod  bangud sa sobra ka bangian nga kita sang 5 porsyento nga pinakamataas kag sang nabilin nga bahin sang katilingban kag bangud sa nagalala nga kaimulon dulot sang disempleyo, wala sang balay kag nagatimbuok nga presyo sang basehan nga mga produkto kag serbisyo.

Halin sang pagtibusok pinansyal sang 2008, wala na sang untat ang krisis kag ang pag-us-os sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista sa pihak sang papugtak-pugtak nga pagpagsik sang mga merkado pangpinansya. Nagapadayon ang pangkalibutanon nga depresyon kag ang pinakabiktima amo ang pumuluyo sang ikatlong kalibutan. Ang mga imperyalistang gahum wala pa sang nakit-an nga solusyon sa krisis, kundi nga ginapalala pa gid ini paagi sa pagsalbar sa mga daku nga burgesya gamit ang kwarta publiko kag pagdugang sa propyedad sa mga daku nga bangko kag korporasyon kag labi pa nga pagpasa sang krisis sa  masang anakbalhas kag sa mga atrasadong pungsod paagi sa mga tikang sa pagkinot.

Ang paliwat-liwat nga nagalala nga krisis sa ekonomya kag pinansya bunga sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya madalom nga nagabunal kag nagapaluya sa US sa sulod sang pila ka dekada. Nagkupos ang base sini  sa manupaktura bunga sang pag-”outsource” ukon pagsaylo sang produksyon sa madamo nga mga pangkonsumo nga produkto sa China kag pila ka ginabansagan nga nagatuhaw nga mga ekonomya samtang nagatum-ok sa produksyon sang mga daku nga produkto (pareho sang telekomunikasyon, mga eroplano kag hinganiban nga may mataas nga teknolohiya), pagpalapad sa sektor sang serbisyo kag pinansyalisasyon sang ekonomya sang US.

Ang lutaw nga porma sang krisis sa US kag sa pangkalibutanon nga sistemang kapitalista ang krisis sang pangpubliko nga utang nga dugang pa sa di lutaw nga problema sa utang sang mga korporasyon kag sang ginatus-gatos ka trilyon nga dolyar nga balor sang mga papeles sa pinansya. Nagluya ang ginakuhaan sang buhis sang mga imperyalistang estado dulot sang pagpondo sang ekonomya, pagdaku sang disempleyo, mga daku nga pagbuhin sa buhis sang mga korporasyon kag manggaranon, burukratiko nga korapsyon kag mataas nga galastuhan militar.

Sa inutil nga pagtinguha nga lubaron ang krisis sa pangpubliko nga utang kag nagadaku nga depisit sang gubyerno, ginapasa sang mga imperyalista sa pumuluyo ang bug-at sang krisis. Ginapatuman sang pederal nga gubyerno sang US ang ginatawag nga quantitative easing ukon pagbuhin sang pondo nga nakatalana sa pagbakal sang mga pribadong sapi kag mga instrumento pangpinansya kag ang pag-imprenta sang kwarta, samtang lutaw ang tikang sa pagkinot sang mga lokal nga estado. Ginpatuman sang European Union ang pagkinot sang mga katapu nga estado, ilabi na ang hayag nga nagdeklarar sang pagkabangkrap, pareho sang Greece, Spain kag Portugal. Lakip sa pagkinot ang pagbuhin sang sweldo kag pensyon, mga serbisyo sosyal kag mga ginaempleyo sang estado.

Ginapangunahan sang US ang mga imperyalistang pungsod sa pagbilang sa produksyong militar bilang pagpabuhi sang ekonomya, sa aktwal nga pagpataas sang amo nga produksyon, sa pagdeploy sang mga pwersa militar sini sa luwas sang pungsod kag paglunsar sang mga gerang agresyon. Ang US kag ang mga alyado sini sa NATO hayag nga nagaisa nga kinahanglan nga imentenar ang superyoridad sa militar agud suportahan kag pangapinan ang dumuluong nga pamuhunan. Kadungan sini, wala sang untat nga ginabuhinan ang mga serbisyo sosyal (pareho sa edukasyon, ikaayong lawas kag barato nga pabalay).

Agud itago ang realidad sang depresyon sang ekonomya kag paguwaon nga simple nga resesyon lang ini bisan nagaliwat-liwat, kada anom ka bulan nagabuhos ang mga imperyalistang estado sang mga publiko nga pondo sa sektor pangpinansya agud tugahon ang ilusyon sang liwat nga pagbangon. Ginatabunan sang monopolyong burgesya kag sang nagahari sa pinansya ang responsibilidad nila sa krisis sa paagi sang nagagahum nga mga partido pangpulitika, masmidya, mga eskwelahan kag simbahan. Ginapalapnag nila ang mga reaksyunaryong ideya pareho sang sobinismo, rasismo, panatisismo sa relihiyon, mga kontra-migrante, anti-komunismo, pasismo kag pagpanulsol sang gera agud kuhaan ang pumuluyo sang ikasarang nga kilalahon ang mga kapitalistang ugat sang krisis kag sang kakinahanglanon sang rebolusyonaryo nga makasahing paghimakas.

Bisan pa man, nagabato ang sahing mamumugon kag iban pa nga pumuluyo sa mga imperyalistang pungsod sa nagasingki nga pagpanghimulos kag pagpamigos, sa pihak sang pagtinguha sang mga daku nga burgesya nga gamuhon sila kag ibuyo sa mga banggianay elektoral sang mga hayag nga reaksyunaryo kag repormista. Nagalunsar sang mga welga kag mga protestang masa ang mga mamumugon, upod ang mga pamatan-on, kababainhan, mga tigulang, migrante kag mga refugee. Samtang nagalala ang krisis, mas nangin militante ang mga aksyong masa. Wala-tuo ang kundisyon para sa pag-uswag sang rebolusyonaryong partido sang proletaryado kag sang mga progresibong organisasyong masa sa nagkalainlain nga sektor.

Permi nga ginatilawan sang mga imperyalistang gahum nga pangibabawan ang mga kontradiksyon sa ila kubay sa paghugpong batuk sa mga pungsod kag pumuluyo sang ikatlong kalibutan kag pagsaylo diri sang bug-at sang krisis paagi sa pagpaigting sang pagpanghimulos, pribilehiyo sa pamuhunan, di patas nga negosyuhanay, pagpatuman sang polisiya sa dumuluong nga kwarta, mas mabug-at nga pautang kag ginpadasig nga pagdambong sa dunang manggad kag pagkaguba sang kapalibutan. Permi nga pangkalibutanon ang sakop sang modernong imperyalismo. Pero sa idalom sang neoliberal nga polisiya, ang pangunahon nga tum-ok sang imperyalistang globalisasyon amo ang denasyunalisasyon sang mga ekonomya sang ikatlong kalibutan, bagay nga lapas sa pungsodnon nga kahilwayan, pungsodnon nga patrimonya kag sa matarung nga handum para sa pag-uswag sang pungsodnon nga industriya.

Ginabatuan sang pumuluyo sang Asia, Africa, Latin America kag sang mga pungsod nga atrasado sa Eastern Europe kag mga republika sang Russia ang nagaigting nga lebel sang pagpanghimulos kag pagpamigos. Ang kinagamu sa katilingban kag pulitika nagasakop sa bug-os nga mga kontinente sa bilog nga kalibutan. Nagalunsar sang wala pa sang kapares nga mga protestang masa ang malapad nga masa sang pumuluyo. Sa signipikante nga isip sang mga pungsod, ang mga rebolusyonaryo nga partido sang proletaryado nagalunsar sang inaway banwa para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan, pareho sa Pilipinas, India, Bangladesh, Turkey, North Kurdistan, Colombia, Peru kag iban pa.

Tuman kadamo sang mga kundisyon para magsublak ang mga inaway banwa sa dugang pa nga mga pungsod samtang nagadugay kag nagalala ang krisis. Mahimo nga magsalig ang mga rebolusyonaryong partido sang proletaryado kag pumuluyo nga makumpleto ang paghimakas para sa kahilwayan kag demokrasya kag pagkatapos sini magpadayon sa sosyalistang rebolusyon kon ila mawasak ang makinarya pangmilitar kag burukratiko sang reaksyunaryong estado. May maathag nga leksyon nga makuha ang tanan nga mga rebolusyonaryo kon paano gingamit ang mga negosasyon pangkalinungan para paslawon ang mga rebolusyon pangkatilingban sa Nicaragua, El Salvador, Nepal kag Tamil Eelam.

Pila ka estado sa ikatlong kalibutan pareho sang Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Cuba, Venezuela, Syria kag Iran nagaduso sang ila pungsodnon nga kahilwayan kag nakapanindugan batuk sa mga pamahog, pagpanulsol kag pagpina nga ginapatuman sang mga imperyalista sa pagpamuno sang US. Sa nagkalainlain nga lebel, nakuhaan nila sang mga leksyon halin sa masubo nga inagihan sang estado nga sa umpisa nagbato sa mga imperyalistang dikta kag sang ulihi nakig-areglo sa mga imperyalista kag naghayag sang ila mga bulnerabilidad gani dalayon sila nga napukan kag nasakop.

Ang US kag NATO nakatukod sang mga papet nga rehimen, nag-angkon sang mga base militar kag nakapandambong sa mga pungsod nga ginlunsaran  sang gerang agresyon o pagpasilabot militar. Pero padayon nga nagabato ang pumuluyo didto. Padayon ang mga armadong inaway sa Iraq, Afghanistan, bahin sang Pakistan kag Libya. Anuman nga oras mahimo nga mag-igrab ang Balkans. Ang ginabansagan nga “Arab spring” sa Tunisia kag Egypt nagmadinalag-on sa pagpukan sa mga diktador pareho nanday Zine el Abadine Ben Ali kag Hosni Mubarak kag naghatag-dalan sa pagginahum sang Salafi kag Muslim Brotherhood. Kinahanglan sang US nga magtukod liwat sang isa ka maki-US nga nagaharing grupong militar sa Egypt agud malipay lunsay ang Israel kag ang burgesya militar sang Egypt nga suportado sang US pagkatapos magtraidor ang sadto presidente sang Egypt nga si Anwar Sadat sa Camp David sang 1977.

Ginhimo sang US kag sang NATO ang kampanya nga pagpamomba nga nagguba sa istruktura pangdepensa sang rehimeng Qaddafi kag naghatag-dalan sa pagpabagsak diri sang mga anti-Qaddafi nga grupong milisya. Kag liwat, sa pagpakighimbon sa Israel, Turkey, Saudi Arabia kag Qatar, ginsulsulan kag ginaarmasan nila ang mga grupong milisya para batuan ang rehimeng Assad sa Syria kag nagapadihut sang atake pangkahanginan  batuk diri sa palso nga akusasyon nga nagagamit ini sang mga armas kemikal. Sa tantya nila, ang pagbaylo sang rehimen sa Syria ang magahatag-dalan sa pag-atake sa Iran.

Pero ginagamit sang Russia kag China ang ila boto sa UN Security Council para punggan ang plano nga pagpamomba sang US kag NATO kag ginhatagan-dalan ang diplomasya para tinguhaon nga makabalay sang kasugtanan angut sa pagkuha sang natipon nga armas kemikal sa Syria kag pagpugong sa US kag NATO nga bombahon ini. Pagkatapos sini, nagduso ang Russia kag China sang kasugtanan para ilimita sa lebel nga 5% ang pagtuga sang Iran sang uranium para sa produksyon sang kuryente kabaylo sang pagbuhin sang pagkontrol sang mga imperyalistang gahum sa ekonomya sini. Pareho sang mga nauna nga kaso, ang mga kasugtanan mahimo nga temporaryo nga nagapugong sa US kag NATO nga bombahon ang isa ka kaaway nga estado. Pero sa ulihi, mahimo nila nga hambalon nga wala ginasunod ang kasugtanan o pwede man sila nga maggamit sang iban pa nga rason para sa ulihi hatagan-rason sang US kag NATO ang agresyon.

Ang nagalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nagadabuk sa kontradiksyon sa mga imperyalista bisan pa ginatinguhaan nila nga plan-tsahon ang mga gamu kag mag-isa batuk sa mga pungsod sa ikatlong kalibutan kag masang anakbalhas. Halin sang hayag nga nangin kapitalista ang China kag Russia kag nalakip sa mga mayor nga kapitalistang estado, naggamay na ang pangmalawigan nga ligwa para sa akomodasyon sang mga imperyalistang gahum.

Bangud sa ginpanubli sang nagligad, may sosyalistang tradisyon sang pagduso sang pungsodnon nga kahilwayan, signipikante nga lebel sang industriyalisasyon kag mataas nga lebel sang syensya kag teknolohiya kag mga armas nukleyar, ang China kag Russia gani bisan bag-o nga entra sa sirkulo sang mga imperyalistang gahum mabaskog sila. Indi sila mapasunod sa mga dikta sang US nga wala sang pagpamatuk o tuso nga paglikaw. Gani nagatuhaw ang kontradiksyon nga inter-imperyalista sa malapad nga mga isyu: sa pamuhunan, negosyo, pinansya, siguridad, pagpang-espiya kag sa kapalibutan.

Ang China kag Russia mga mayor nga katapo sang UN Security Council, sang IMF, World Bank, sang WTO kag sang Group of 20. Pero sandigan man sila sang BRICS (Brazil, Russia, India, China kag South Africa), isa ka bloke nga pang-ekonomya nga may malapad nga sakop sang produkto kag isa ka tuman kadako nga merkado.  Sandigan man sila sang Shanghai Cooperation Organization (SCO), isa ka areglo pangseguridad nga mas nagasakop sa mas madamo nga populasyon kag duta kumparar sa NATO. Nagtuhaw ang SCO bilang kontra-pwersa sa US kag NATO, labi na sa Asia, bangud sa sobrang bugal kag agresyon sang US pagkatapos  nga makuha sini ang suporta para sa ginbansagan nga anti-teroristang gera sini.

Sang 1989-1991 kag mga tuig pagkatapos sini, sang ginhakos sang mga rebisyunistang rehimen ang kapitalismo kag todo-larga nga ginligalisa ang mga burukratiko nga representante kag ginsapribado ang propyedad sang estado, ginproklamar sang mga imperyalista kag ila mga sumulunod ang kamatayon sang sosyalismo. Wala nila mapamensar kon paano nga mapalala sang China kag Russia bilang mga bag-o nga gahum nga kapitalista ang inter-imperyalista nga mga kontradiksyon, mapalubha ang krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo kag indi ginahungod nga magbunga sa ulihi ang liwat nga pagbangon sang mga hublag anti-imperyalista kag sosyalista.

Bisan pa nagakabahura sa pila nga gintuga sini nga pulitiko-militar nga kumunoy sa West Africa, Africa, Central Asia kag South Asia kag nagaatubang pa gihapon sa pila ka posible nga mag-igrab nga armadong inaway sa iban nga lugar, nagatum-ok subong ang US sa Asia sandig sa di matago nga iskema nga kumprontahon kag punggan ang China. Ginabag-o sang US ang balanse sang pwersa sini sa pagdeploy sang 50%  sang tanan nga militar sini kag 60% sang mga pwersang nabal sini sa rehiyon Asia-Pacific. Ginagamit sini ang pagtinambak sang pwersang militar kakumbinar sang Trans Pacific Partnership Agreement (nga subong nagapwera pa sa China) agud iduso ang China nga lubos nga isapribado ang nabilin nga empresa nga propyedad sang estado kag hatagan-dalan ang ginabansagan nga hublag demokratiko, nga nagakahulugan sang pag-entra sang nagkalainlain nga partido sa eleksyon halin sa lebel sang lokal tubtob nasyunal kag pagtapos sang mga pribilehiyo sang paltik nga partido komunista nga sa kamatuoran isa ka diktador nga partidong burges.

Ginahingalitan man sang US ang mga banggianay sa tunga sang China kag mga pungsod sa Southeast Asia angut sa bahin sang South China Sea pati ang sa tunga sang China kag Japan angut sang mga islang Diaoyu sa East China Sea. Maathag nga ang Kalayaan o Spratlys kag iban pa nga gamay nga isla, bahura kag kabalasan nga pagpanag-iya sang Pilipinas nga ara sa sakop nga 200-milya nga eksklusibong sona nga ginasaad sang UN Convention of the Law of the Sea nga pirmado lunsay sang China kag Pilipinas. Pero sa kaso sang mga islang Diaoyu, ang mga ini sa China bangud mas malapit ini sa China sangsa Japan kag pinakaimportante, upisyal nga ginkilala ini sang Japan nga propyedad sang China sang 1886 kag ginsakop lang bilang dambong sang gera sang 1895, pagkatapos nga malutos ang China sa una nga gera nga China-Japan sang 1894-95. Indi matarung nga magdampig ang US sa Japan, para lang hingalitan ang kinagamu, kag nagapakkig-isa sa Japan para hangkaton ang pagsakop sang China sa mga isla sang Diaoyu  sa air defense identification zone sini.

Ang pagliso sang US sa East Asia katumbas sang dugang nga paglapas sa pungsodnon nga kahilwayan kag teritoryal nga integridad sang Pilipinas kag sa ulihi, sang liwat nga pagtukod diri sang mga base militar sang US. Ginahanda na sang US ang pagbalik sang mga base militar sini paagi sa pagpalig-on sang mga istasyon sa sulod kag guwa sang mga kampo militar sang papet nga hangaway sang Pilipinas, pagrelyebo sang dugang pa nga daku pa nga yunit militar, kag nagapasunson nga pagsulod-guwa sang mga salakyan pangkahanginan kag pangdagat kag pagpauswag sang kooperasyon sa papet nga mga tropa kag sang mobilisasyon sang suplay.

Malauman naton ang nagapadaku nga pagkaimbolbar kag pag-entra sang mga kusog militar sang US sa armado nga kontra-rebolusyon batuk sa rebolusyonaryo nga kahublagan sang pumuluyong Pilipino. Ang subong nga lebel sang pagpasilabot militar sang US sa mga halambalanon sa Pilipinas pagpreparar sa direkta nga agresyon militar. Ini kadungan sang estratehikong iskema sang US nga may malig-on nga base sa Pilipinas para sa paglunsar sang mga aksyon militar kag maniobra batuk sa China kag iban pa nga pungsod sa rehiyon. Sa estratehiya sang US, lakip ang Pilipinas bilang unang linya sang depensa batuk sa China kag DPRK, nga may mas madalom nga sekundaryong linya sang mga pwersang militar sang US sa Pacific Islands kag Oceania.

II. Nagaduling-duling ang nagaharing sistema bangud sa krisis kag korapsyon

Ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista may mapanghalit nga epekto sa ekonomya sang Pilipinas kag nagapalala sa permanente nga krisis sini. Tuman nga nagtibusok ang pag-eksport sang mga semi-conductor kag iban pa nga mala-manupaktura nga may dugang nga manubo nga balor. Madamo na sa mga pabrika sang gagmayan nga pagproseso kag liwat nga pag-asembol ang nagsara. Ginabunalan ang produksyong agrikultural sang pagtinambak kag iligal nga pag-import sang bugas kag mais sa pungsod kag sa kakulangan sang suporta sang estado, nga nagapakuno-kuno nga mga produktong lokal ang mga ginaismagol nga produkto.

Pareho sa mga ginsundan sini, kontra ang rehimeng Aquino sa tunay nga reporma sa duta kag nasyunal nga industriyalisasyon. Ang neoliberal nga polisiya sa ekonomya padayon nagapalala kag nagapadalom sa atrasado, agraryo kag malapyudal nga kinaiya sang ekonomya nga ginaharian sang mga imperyalista,  daku nga kumprador, agalon nga mayduta kag burukrata-kapitalista.

Ginapabugal sang rehimen nga bangud sa pagdaku sang mga remitans sang mga mamumugon nga Pilipino sa luwas sang pungsod (OFW o Overseas Filipino Workers), pagdaku sang kita sang mga call center kag paglapad sang pribado kag pangpubliko nga konstruksyon, pagmina, mga plantasyon, casino kag iban pa nga pasilidad pangturista, ang Pilipinas amo ang may pinakamadasig nga nagauswag nga ekonomya.

Ang padayon nga nagadaku nga remitans sang mga OFW naghalin pangunahon sa mga Pilipino nga nars kag caregiver sa North America. Sa iban pang lugar, ang krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo, ang anti-migrante nga huyog kag kinagamu sosyal nagapabuhin na sa empleyo sa luwas sang pungsod. Ang pribadong konstruksyon nagakaproblema na sa sobrang kapasidad kag isa ini sa bukal nga magalupok sa tion nga pataason sang mga imperyalistang bangko ang interes sa pautang agud kontrahon ang implasyon kag iuli ang mga pamuhunan nga portfolio (hot money) sa mga pungsod nga ginahalinan sini. Ang ulihi nga alokasyon para sa pangpubliko nga konstruksyon sa kadam-an mga iskema  nga pang-pork barrel, kon sa diin ginabulsa ang pondo pangpubliko, ginapuhunan sa mga malahalon nga real estate o ginatago sang mga burukrata-kapitalista sa mga dumuluong nga bangko.

Ang mga dumuluong kag lokal nga korporasyon nagakaladasma sa pagpangmina sa bug-os nga pungsod. Nagahimo sila sang open-pit mining nga mabaskog nga nagagamit sang makahililo nga mga kemikal para padasigon ang pagkuha sang mineral sa kahalitan sang agrikultura, pangisda kag sang kapalibutan. Ginaeksport ang mga hilaw nga mineral kag malahalon nga metal. Tuman ka gamay sang ginabayad nga buwis sa gubyerno. Ang mga plantasyon para sa produksyon kag pag-eksport sang pinya, saging, goma kag palm oil kag nagadingot sang duta para sa produksyon sang kinahanglanon nga pagkaon kag para sa reporma sa duta. Ang mga casino kag iban pa nga pasilidad pangturista wala nagadul-ong sang tunay nga pag-uswag sa ekonomya.

Sa pihak nga wala sang tu-nay nga kauswagan industriyal o pag-uswag sa manupaktura, ginapabugal ni Aquino nga nakahimo siya sang milagro sa ekonomya bangud nakarehistro ini sang pinakadaku nga tantos sang pag-uswag sa bilog nga kalibutan. Ang matuod, ang kuno milagro pang-ekonomya isa lang ka bukal. Ang ginapabugal nga sobra 7% pag-uswag sang Gross Domestic Product  nga US$250 bilyon ginbunga mayor sang hot money sa negosyo sang kwarta kag sang wala hawid nga pagpangutang kag paggasto sang gubyerno sa mga di produktibong bagay. Ang hot mo-ney halin sa ibang pungsod naga-ilig mayor sa merkado sang sapi kag kwarta; kag sa pinakamaayo magamit  para pondohan ang sobrang produksyon kag bukal sa pribadong konstruksyon.

Naglala ang depisit sa badyet bangud nabuhinan ang kita sang reaksyunaryong gubyerno bunga sang aktwal nga depresyon sang ekonomya, sang pribatisasyon sang mga nagakita nga propyedad, sang pagpanubo sang buhis sang mga dumuluong nga kapitalista, sang di pagbayad sang buhis sang mga daku nga negosyo kag mga manggaranon kag sang pagsulod-guwa sa pungsod sang mga kontrabando nga produkto; kag bangud ang mga kita sa buhis nagakadto sa burukratikong korapsyon, ginpangbayad sa nagadaku nga pangguwa kag lokal nga utang kag sa nagadaku nga galastuhan militar kag iban pang bagay nga kontra-produktibo.

Nagadaku man ang depisit sa negosyo bangud sa nagadaku nga gasto sa pag-import sang mga luho kag iban pa nga kinahanglanon nga ginahimo sa iban nga pungsod kag sa tuman nga nagagamay ang kita sa eksport. Padayon nga ginapadaku sang reaksyunaryong gubyerno ang lokal kag pangpubliko ng utang kag nagapatuman sang pagkinot nga wala na ginaanunsyo.

Sa kada nagapabugal ang rehimeng Aquino bahin sa pag-uswag sang ekonomya, nagakaakig ang malapad nga masa sang pumuluyo sa kabutigan nga ini, bangud daku nga bahin sang GDP ginalakipan sang mga operasyon sang mga korporasyong  multinasyunal nga nagahukhok sa superganansya kag sa pag-angkon sang mga daku nga kumprador, agalon nga mayduta kag burukrata-kapitalista sang pangkatilingban nga manggad nga ginatuga sang mamumugon kag mangunguma. Ginatumod nila ang nagadaku nga disempleyo, ang pagbagsak sang kita, ang nagapatimbuok nga presyo sang langis, pagkaon kag iban pa nga basehang kinahanglanon, ang nagadaku nga sukot sa mga pangpubliko nga utilidad kag serbisyo sosyal kag ang lutaw nga paglapad sang kaimulon, gutom kag pag-antus. Ang kinagamu pangkatilingban nagalapad kag nagadalom. Gani nagaalsa ang banwa sa mga protestang masa. Kag nagadamo ang pumuluyo nga nagapasakop sa armadong hublag sa kaumhan.

Ang nagaharing sistema pangpulitika ang instrumento sang US kag sang lokal nga mga mapanghimulos nga sahi sang  daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga ginarepresentar sang mga burukrata-kapita-lista. Ang mga burukrata-kapitalista mismo kabahin sa mga mapanghimulos nga sahi, pareho sang subong nga presidente nga si B.S. Aquino nga isa ka daku nga kumprador-agalon nga mayduta halin sa dinastiya nga Cojuangco-Aquino. Ang iban nga mga burukrata-kapitalista ginarekrut sang mga nagaharing sahi halin sa intelihensya nga petiburges sang kasyudaran kag, pareho sang ila nga mga amo sa ekonomya kag pulitika, kinaandan nga nagahandum nga maangat ang ila nga kahimtangan sa ekonomya kag katilingban kag makahugakom sang manggad sa kapital kag duta.

Nagahugakom sang priba-dong manggad ang mga burukrata-kapitalista paagi sa paggamit nila sang ila nga mga pusisyon sa gubyerno. Nagapaluntad sila sang mga polisiya kag pagsulundan nga hungod nagahatag sang mga pribilehiyo sa mga tagapondo sang ila nga mga kampanyang elektoral, mga paryente kag abyan kag nagabaton sila sang suhol sa mga kontrata sa negosyo kag nagagaamit sang pondo sang gubyerno para sa kaugalingon nga kaayuhan. Baliskad sang ginahambal sang mga ipokrito nga limpyo kag tampad ang iya rehimen, si Aquino nabu-yagyag na bilang Hari sang Pork Barrel nga may binilyon ka piso nga ginagasto nga siya lang ang nagadesisyon kag nagapanagtag para sa kaugalingon nga kaayuhan kag para makapamadrino sa pulitika. Ang isa sa iya nga utod ginpakamalaut man sang isa ka kumpanyang Czech sang pagpangayo sang suhol.

Labing naakig ang pumuluyong Pilipino sa korapsyon sang rehimeng Aquino sang mabuyagyag ang pagkadula sang mga pondo pangkalamidad para sa mga biktima sang mga natural nga kalamidad, ang kriminal nga kapaslawan sini nga maghanda antes magtupa ang kalamidad para masiguro ang kaluwasan sang pumuluyo kag maghimo sang napanahon kag nagakaigo nga rescue and relief sa minilyun-milyon nga tawo nga ginhanot sang tuman kabaskog nga hangin sang superbagyo nga Yolanda kag mga pagsulog sang balud. Linibu-libo ang napatay kag nagkalaguba ang mga puluy-an, pangabuhian kag imprastruktura pangkatilingban kag minilyun-milyon nga pumuluyo ang nagkalagutom, nauhaw, gintugnawan bangud sa kawad-on sang mapasilungan, ginkulang sa bulong, nagmalasakit kag nagkalamatay. Gani nagabaskog ang singgit sang pumuluyo para sa pagresayn o pagpatalsik kay Aquino kag sa bilog niya nga korap nga nagaharing hubon.

Sa pagbuyagyag sang mapandambong nga rehimeng Aquino kag mga korap nga buhat  sini nabuyagyag man ang iskema sang US kag kadam-an sang mga seksyon sang lokal nga mapanghimulos nga sahi nga ipresentar siya bilang simbulo sang maayo nga pagdumala para mapalig-on ang nagaharing sistema kag mabatuan ang armado nga rebolusyonaryong hublag sang pumuluyo nga ginapamunuan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Bisan ang reaksyunaryong midya nga sa sulod sang masobra tatlo ka tuig nagpresentar kay Aquino bilang lider nga limpyo kag may maayo nga intensyon nagaumpisa na nga magpublisar sang mga pahayag kag artikulo nga nagabuyagyag sa korap nga kinaiya sang iya nga rehimen.

Sining ulihi nga eleksyon sang 2012, daw nangibabaw ang rehimeng Aquino kag nagpinagusto bangud sa suporta sang midya kag mga kumpanya nga nagasarbey kag bangud wala sang seryosong oposisyon halin sa anuman nga karibal nga burgis nga partido. Nahimo sang nagahari nga Liberal Party nga makigkoalisyon sa Nacionalista Party, Nationalist People's Coalition, LDP kag mga seksyon sang PDP-Laban kag Laban-NUCD. Bisan ang partido oposisyon, ang PDP-Laban ginabilang nga paltik nga oposisyon bangud madugay na nga kilala si Vice President Jejomar Binay bilang ginasagod ni Aquino kag direkta siya nga ginauyatan sang isa sa mga tiyo ni B.S. Aquino. Antes ang eleksyon sang 2012, ginpunpon ni Aquino ang tanan nga mayor nga mga reaksyonaryong partido, gamit ang pork barrel, para husgahan nga may sala si Supreme Court Justice Corona.

Sa pihak sang iya nga “popularidad” nga gin-imbento sang reaksyunaryong midya kag sang mga tagasarbey, daan na nga ginluto nanday Aquino kag sang iya hubon ang resulta sang eleksyon pagka-senador sang 2012 paagi sa pagprograma sang padron nga 60-30-10 pabor sa iya mga kandidato kag pagpasulod sini sa de-kompyuter nga sistemang elektoral nga ginapadalagan sang dumuluong nga kumpanyang Smartmatic kag sang lokal nga Pilipino nga partner sini nga Total Information Management. Napamatud-an gid sang mga napakarespetado nga syentista sa kompyuter nga nalakip sa AES Watch ang pagdinaya sa eleksyon. Ginpakita sini nga napi-lian si Aquino indi lang bangud sa bulig pinansyal sang daku nga negosyante pareho nanday Eduardo Cojuangco, Lucio Tan, Manny Pangilinan kag Jaime Zobel de Ayala kundi bangud sa manipulasyon man sang de-kompyuter nga sistemang elektoral.

Sa paghimo nga de-kompyuter sang sistemang elektoral labi nga nangin madaya ang eleksyon kag mas kontrolado sang mga dumuluong kag mga daku nga kumprador, bagay nga lapas sa kahilwayan sang pumuluyo. De-kompyuter man o indi, indi demokratiko ang mga reaksyunaryong eleksyon bangud nagapasakop diri ang mga ahente sa pulitika sang mga mapanghimulos nga sahi apang ginapwera ang mga patriyotiko kag progresibong representante sang mga mamumugon kag mangunguma paagi sa mga paktor nga nagapadehado nga sadto  sa ila pareho sang mapiguson kag mapanghalit nga mga aksyon sang mga ahensyang militar kag pu-lisya, tuman kamahal nga gastos sa pagpangampanya kag pagkambyo sang upinyon publiko batuk sa ila nga himo sang midya, simbahan kag mga eskwelahan. Bisan ang sistemang party-list nga naghatag-ligwa sa pagpili pila ka progresibong myembro sang Kongreso nga nagarepresentar sa ginahimuslan nga mga sahi lubos na nga malapakan sang mga dinastiya pangpulitika kag mga reaksyunaryong partido bunga sang desisyon sang Korte Suprema sini lang nga nagapahanugot sa mga ini nga gamiton ang sistema nga party-list.

Maayo nga bagay para sa rebolusyonaryong hublag nga mismo ang mga reaksyunaryo indi hungod nga nagadula sa ilusyon nga demokratiko ang mga reaksyunaryong eleksyon. Tutal, ginabuyagyag sang mga reaksyunaryo nga pulitiko ang ila mga antinasyunal kag anti-demokratiko nga kinaiya kon traiduran na nila ang pumuluyo kag ginaangkon ang mga dambong sang gahum. Ang bilog nga gubyerno mismo nagaluya na bangud sa pagkabuyagyag sang pro-imperyalista kag reakyunaryong kinaiya sini, kag bangud sa pribatisasyon sang mga nagakita sini nga propyedad sa idalom sang neoliberal nga polisiya, sa di mabatas nga mga buhis sa pumuluyo nga lubong na sa kaimulon bangud sa krisis, sang pagbuhin kag pagkagaruk sang mga serbisyo sosyal kag sang indi na makontrol nga pagpatuyang sang mga pundo pangpubliko paagi sang burukratiko nga korapsyon, bayad-utang kag gastos militar.

Wala bisan sadto pa man  nangin seryoso ang rehimeng Aquino nga makignegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines para maagum ang makatarungan nga kalinungan. Sa una nga pormal nga pulong pa lang sa Oslo sang negotiating panel sang NDFP kag sang ginpili nga panel ni Aquino sang 2011, ginbansagan na sang nau-lihi ang The Hague Declaration bilang “dokumento sang wala katapusan nga pagkapihak”.

Gintumod sang NDFP nga ini ang ginhisugtan nga balayon nga naghatag-dalan sa sobra napulo ka kasugtanan, lakip ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Padayon nga nagabalibad ang rehimen nga hilwayon ang mga konsultant pangkalinungan sang NDFP nga gin-aresto kag ginakulong nga lapas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Sang 2012, gindeklarar sini nga wala sang gahum ang JASIG kag nagpakatig-a batuk sa liwat nga paghimo sang listahan sang mga indibidwal nga protektado sang JASIG nga nasamad sa mga reyd sang pulisya sang Dutch sang 2007 makaligad nga sulsulan sang rehimeng Arroyo ang gubyernong Dutch nga arestuhon ang pangunahon nga konsultant pangpulitika sang NDFP base sa mga himu-himo nga kaso kriminal kag agawon ang mga dokumento kag elektronikong midya kag kagamitan halin sa NDFP Information Office kag mga balay sang mga negosyador, konsultant kag istap sang NDFP. Sa amo nga kabangdanan pa lang may basehan na ang NDFP nga tapuson ang negosasyon pangkalinungan sandig sa JASIG apang nagdesisyon ini nga palabaon pa ang pasensya para lang sa pag-angkon sang makatarungan nga kalinungan.

Ang rehimeng Aquino na ang nagbuyagyag sa kaugalingon sini nga mas malala pa sa rehimeng Arroyo sa halambalanon sang paglapas sa CARHRIHL kag hayagan kag sistematiko nga paglapas sa tawhanong kinamatarung. Nagabalibad ini nga hilwa-yon ang ginatos ka bilanggo pu-litikal nga ginkulong sang rehimeng Arroyo lapas sa CARHRIHL, kag labi na sa Doktrinang Hernandez nga nagasaad nga ang mga aktibista pangpulitika kag mga rebelde indi dapat i-kriminalisa kag indi dapat akusahan sang mga komun nga krimen kundi mga pagkasala nga pulitikal. Ginapadayon sang rehimeng Aquino ang pagpang-aresto sa mga ginadudahan nga rebolusyonaryo, ang pagtortyur kag pagpatay o wala sang taning nga pagkulong sa ginatos sa ila gahum sang mga himu-himo nga kaso sang mga komun nga krimen.

Sandig sa abiso sang US, padayon nga ginabastus sang rehimeng Aquino ang negosasyon pangkalinungan kag ginabilang a ini nga di kinahanglan tubtob masarangan sini nga ipabilin ang ilusyon sang maayo nga pagdumala kag maayo nga paghatag-serbisyo sa pumuluyo kag sa sina maayo sini nga nakumbina ang triad nga operasyong saywar, paniktik kag kombat. Ang abiso nga ini sang US maathag nga nasaad sa US Counterinsurgency Guide. Para mapabaskog ang saywar kag paniktik bilang suporta sa operasyong kombat, liwat ginabuhi sang rehimeng Aquino ang napaslawan nga programa nga amnestiya kag rehabilitasyon nanday Cory Aquino kag Fidel Ramos paagi sa Conditional Cash Transfer Program kag PAMANA, gamit ang pagpanuhol kag pamahog para tentaron ang bilog nga komunidad kag bisan ang mga pamilya sang mga rebolusyonaryo sang limos kabaylo sang impormasyon batuk sa rebolusyonaryong hublag.

Wala sang anuman nga interes ang rehimeng Aquino sa negosasyon pangkalinungan maluwas sa pagpasurender kag pasipikasyon sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo sa tabon sang “unilateral, dungan kag wala sang latid nga untat-lupok”. Ginabalibaran sini ang tanyag sang NDFP para sa untat-lupok kag alyansa o kooperasyon sa basehan sang malip-ot kag pangkabilugan nga komun nga intensyon nga ipatuman kag isulong ang pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya, hustisya sosyal kag kauswagan paagi sa reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, kultura sang pumuluyo kag pangkalibutanon nga paghiliusa. Tuyo sang untat-lupok kag alyansa o kooperasyon nga sakdagon ang ginpadasig nga negosasyon sang nabilin nga mga komprehensibo nga kasugtanan sandig sa The Hague Joint Declaration.

Bangud sa napamatud-an nga indi ang rehimeng Aquino nga makipagnegosasyon para sa makatarungan nga kalinungan, wala ginalauman sang rebolusyunaryong hublag ang liwat nga pagbukas sang pakignegosasyon pangkalinungan sa rehimen. Wala ini sang pagapilian kundi nga hulaton ang masunod nga rehimen para seryoso nga makignegosasyon. Indi pa pat-ud nga kon makahimo gid man sang pinal nga kasugtanan pangkalinungan ang rehimen sa Moro Islamic Liberation Front nga wala ginadabukan ang pagpamatuk sang Moro National Liberation Front sa pagpamuno ni Nur Misuari kag sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nagasalig kami nga padayunon sang Bangsamoro ang paghimakas para sa kaugalingon-nga-determinasyon kag duta sang katigulangan samtang indi maagum ang mga ini.

Ang rehimeng Aquino makahuluya nga papet sang imperyalismong US. Ginapahanugutan sini ang mga pwersa militar sang US nga lapason ang pungsodnon nga soberanya kag teritoryal nga integridad sang Pilipinas. Matalaw sini nga ginapatihan nga masalbar sang US ang garuk nga malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema sa Pilipinas. Gani ginasuportahan sini ang polisiya sang US nga magsaylo  pakadto sa East Asia. Nakatalana ini nga magpirma upod ang US sa Increased Rotational Presence Framework Agreement para paayuhon ang “interoperability” sang mga tinawo, yunit, kagamitan kag kumand sa idalom sang Visiting Forces Agreement sang 1997 kag sang US-Philippine Mutual Defense Pact sang 1953.

Ang “increased rotational presence” o masunson nga pagrelyebuhan sa Pilipinas sang nagapadaku nga numero sang mga pwersa militar sang US, ang masunson nga pagsulod-guwa sang mga eroplano kag barko nila, ang pagtukod sang mga “forward station” sa sulod kag guwa sang mga papet nga kampo, ang ginpauswag nga “interoperability” kag gintingub nga mga operasyon sang pwersang militar sang US sa Pilipinas lunsay  sangkap sang dumuluong nga pagpasilabot-militar kag paghanda para sa liwat nga pagtukod sang mga base militar sang US kag agresyon batuk sa pumuluyong Pilipino kag mga malapit nga pungsod.

Pero pareho sang nagagaruk nga nagaharing sistema sa Pilipinas, ang imperyalismong US madasig na nga nagaus-os. Ang US man ang may himo sini sa kaugalingon sa pagpapanaog sini sa kalibutan sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya nga nagaluya sa base sini sa pagmanupaktura, pinansyalisasyon sa ekonomya kag nagapadaku nga gastos militar sini, kag paghatag sang konsesyon sa China kag Russia para sa integrasyon nila sa pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Ang sadto solohanon nga superpower isa na lang subong sa mga sentro sang gahum sa isa ka kalibutan nga multipolar (o madamo sang sentro). Tuman ka hitad na ini sa mga gerang agresyon para tapnaon ang mga pungsod nga nagpanindugan sang pungsodnon nga kahilwayan kag sa pagbato sa iban pa nga imperyalistang gahum.

Sa amo nga konteksto, labaw sa san-o man mahimo nga iguhit sang pumuluyong Pilipino ang ila kaugalingon nga kapalaran kag magpadayon sa paglunsar sang bag-ong demokratikong rebolusyon paagi sa malawigan nga inaway banwa. Mahimo sila nga magsalig nga sa di malayo nga palaabuton, ang proletaryado kag pumuluyo dramatiko nga magabangon liwat kag magaduso sang kaugalingon sa nagapalapad nga sakop sang pangkalibutanon nga proletaryo-sosyalistang rebolusyon sa tunga sang pagkaagnas sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag nagadaku nga mga kontradiksyon sang mga imperyalistang gahum.

III. Madinalag-on nga ginapamunuan sang Partido ang Bag-o nga Demokratikong Rebolusyon

Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, padayon nga nagapabaskog ang Partido Komunista sang Pilipinas bilang abanse nga destakamento sang proletaryado kag nagapamuno sa malapad nga masa sang pumuluyo sa bag-o nga demokratikong rebolusyon paagi sang malawigan nga inaway banwa. Padayon kag determinado ini nga nagapabaskog sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon.

Ginahingalitan sini ang malawigan kag padayon nga nagalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag lokal nga nagaharing sistema. Maathag sini nga nakita nga grabe nga pag-antus ang ginadulot sang krisis sa pumuluyo kag ginaduso sila nga batuan ang imperyalismong US kag ang mga lokal nga mapanghimulos nga sahi. Nagapabaskog ini sa pundasyon sang mga naangkon sini nga kadalag-an sa sulod sang 45 tuig kag nagasalig ini nga makaangkon sang mas daku pa nga mga kadalag-an.

Ginapabugal sang Partido ang pagpamuno sini sa armadong rebolusyon para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal, nga isa sa pinakamalahalon sa bug-os nga kalibutan, sa panahon sang temporaryo nga pagkalutos kag estratehikong pag-atras sang pangkalibutanon nga kahublagan komunista bangud sa pagpanabotahe kag pagtraidor sang mga modernong rebisyunista. Pero ang integrasyon sang Russia kag China subong sa pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nagpalala sa mga kontradiksyon sa tunga sang mga imperyalista kag liwat nga nagasulong ang pangkalibutanon nga kahublagang komunista kag ang malapad nga kahublagang anti-imperyalista. Wala sang kapares nga pagkapaborable ang sitwasyon para sa pagsulong sang rebolusyong Pilipino.

Sa malawigan nga paghimakas para kumpletuhon ang demokratikong rebolusyon sang banwa, nangin mapuslanon kag nakapapagsik sa Partido nga i-takda ang katuyuan sang pagsulong halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas sa inaway banwa kag isahon ang tanan nga mga rebolusyonaryong pwersa nga tumanon ang mga pangpulitika kag iban pa nga rekisito para sa sini nga pagsulong. Nagapabilin nga balido ang katuyuan bisan nga ang plano kag panahon para agumon ini mahimo bag-uhon kag bag-uhon pa gid sang lubos ukon bahin-bahin sa dalagan sang paghimakas.

Sa pagtukod sa ideolohiya, ginatib-ong sang Partido ang teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ginasapraktika ini sa kongkreto nga kahimtangan sa Pilipinas kag sa kongkreto nga praktika sang rebolusyong Pilipino. Kontra kita sa suhetibismo, sa dogmatiko ukon empirista nga porma sini. Nakapabaskog kita sang mga mga pang-ubay nga dokumento, libro kag artikulo bahin sa ekonomya, pulitika kag kultura nga Pilipino. Padayon kita nga nagapaguwa sang napapanahon nga pag-analisa sa mayor nga mga hitabo kag isyu sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod, ginapublisar ang mga ini sa Ang Bayan kag nabutang man sa aton website.

Nakahiwat na kita sang pangkatilingban nga pagpanayasat sa nagkalainlain nga lebel sa tanan nga patag nga may a-ngut sa aton hilikuton rebolusyonaryo. Ang mga nagapamuno nga organo kag yunit sang Partido amo ang nagahimo sang regular kag napapanahon nga mga pagtasar kag ebalwasyon sang aton hilikuton. Nagahiwat kita sang mga kumperensya sa pagtuon sa kubay sang aton mga kadre kag myembro sang Partido para patalumon ang aton paghangup sa mga krusyal nga isyu kag kampanya nga dapat igalunsar.

Sa kada ginatasa naton ang aton hilikuton, nagahiwat kita sang pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon agud mahangpan naton ang aton mga kasaypanan kag kahinaan, matadlong ang mga ini kag mahimuan sang tikang kag sa sini mapaayo ang aton hilikuton kag estilo sang trabaho. Nakahiwat na kita sang mga kahublagan sa pagtadlong, pareho sang Una kag Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan sa Pagtadlong kag iban pa nga mas gamay ang lebel pero mas kumprehensibo sangsa pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon nga ginahimo naton sa mga ispesipiko nga organo kag yunit sa pangkabilugan nga dalagan sang aton hilikuton.

Ginaplano naton kag ginalunsar ang mga pormal nga kurso nga pagtuon kag ang basehan, intermedya kag abanse nga lebel. Ginasiguro naton nga ang tanan nga kandidato nga myembro nakatapos ang basehan nga kurso sa sulod sang panahon sang ila kandidatura para maabtik sila nga makasumpa bilang mga lubos nga katapo sang Partido. Mahimo nila nga kuhaon ang intermedya nga kurso pang-Partido sa una nga tuig sang ila pagka-katapo kag ang abanse nga kurso pang-Partido sa ikaduha nga tuig. Ginapubli-sar ang mga balayon kag teksto sa pagtuon para mahiwat sang mga yunit sang Partido ang mga kurso nga ini.

Katuyuan sang mga kurso nga pagtuon nga siguruhon nga ang mga kadre kag myembro sang Partido padayon nga makapasanyog sang ila kaugalingon nga kinaalam sa teorya kag rebolusyonaryong praktika; kag makapadalom sang ila rebolusyonaryong komitment. Para magapabilin nga buhi kag interesante ang mga kurso, pirme ini nga ginaangut sa kasaysayan kag sa subong nga mga sirkumstansya kag hilikuton rebolusyonaryo. Sa kada kurso, ginapat-ud sang mga instruktor nga natigayon ang buhi ng pagtuon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo angut sa mga problema kag halambalanon sa obhetibong kahimtangan kag sa rebolusyonaryong hilikuton.

Sa sulod kag guwa sang mga kurso sang pagtuon sang Partido, ang mga kadre kag myembro sang Partido pwede magpataas, magpadalom kag magpalapad sang ila kinaalam sa paagi sang pagbasa kag pagtuon sang mga rebolusyonaryong pahayagan kag pagsapraktika sang ila kaalaman sa ila hilikuton. Pero madamo sa aton mga myembro sang Partido naghalin sa kubay sang masang anakbalhas kag limitado ang pormal nga edukasyon kag paghanas sa pagbasa o limitado ang oras sang malaba kag kumplikado nga sinulatan. Gani hilikuton sang aton mga kadre sang Partido sa edukasyon nga maghanda sang mga simple nga balasahon kag bulig nga audio-visual para mas madasig mga maabtik ang mga kurso kumbinasyon sang mga diskusyon nga nakabase sa mga kongkretong impormasyon kag inagihan.

Ang mga bidyo kag iban pa nga bulig audio-visual ginahanda para mapadali ang mga kurso sa pagtuon sang Partido kag ang presentasyon sang nanarisari nga topiko nga may daku nga importansya. Interesante kag makahatag sang kaalaman ang mga ini sa tanan ang mga kadre kag myembro sang Partido, anuman ang ila lebel sang pormal nga edukasyon. Ang mga bag-o nga midya nga ini pwede nga magserbi sa rebolusyon kadungan sang mga balasahon nga mas madali nga mapanagtag sa mga anakbalhas nga wala sang kompyuter o kuryente man lang.

Sa pagtukod sa pulitika, nagasunod ang Partido sa pangkabilugan nga linya sang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa paagi sang inaway banwa batuk sa imperyalismong US kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahing kumprador kag agalon nga mayduta. Ang Programa para sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa kumprehensibo nga instrumento para pukawon, organisahon kag pahulagon ang ginapigos kag ginahimuslan nga masa. Sa basehan sang ila kusog, mahimo nga tukuron sang Partido ang hangaway sang banwa kag ang rebolusyonaryo nga nagahiliugyong prente bilang mga hinganiban para ibagsak ang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema kag tukuron ang demokratikong estado sang banwa sang mga mamumugon, mangunguma, intelihensya kag iban pa nga demokratiko kag patriyotiko nga sahi kag sektor.

Ang Partido amo ang nagserbi nga abanse nga destakamento sang mga unyonisado kag di unyonisado nga mamumugon. Ang mga unyon nga ginapamunuan sang mga tago nga sanga sang Partido ang pinaka-epektibo sa pagpakigbato para sa mga kinamatarung kag interes sang obreros. Maayo nga  halimbawa sila sa mga mamumugon nga ang mga unyon nga wala pa napamunuan sang Partido kag sa mga lugar nga wala pa sang mga unyon. Ginaorganisa sang Partido ang mga mamumugon lunsay sa pabrika kag komunidad, kadungan sang iban pa nga mga imol sa syudad, agud maghimakas para sa matarung nga interes sang ila sahi kag sang bug-os nga demokratikong rebolusyon sang banwa.

Bangud muklat ini nga ang sahing mamumugon sa industriya 15% lang sang populasyon, ginahimo sang Partido ang tanan agud organisahon ang masang mangunguma nga nagabug-os sang 75% sang populasyon. Ang mga mangunguma ang pangunahon nga pwersa sang rebolusyon. Sila ang di mahubas nga bubon sang kusog sang inaway banwa. Ang katumanan sang ila demanda para sa duta ang pangunahon nga kaundan sang demokratikong rebolusyon.

Ang  patriyotiko kag progresibong kahublagan sang pamatan-on may mga organisasyong masa nga nakabase sa kasyudaran. Ginapakigbato sang mga ini ang mga kinamatarung kag interes sang pamatan-on bilang mga estudyante kag mga wala nagatuon nga pamatan-on. Muklat nga makahimo lang ini sang mga epektibong pagsulong sa pulitiko kon mag-integrar ini sa mga mamumugon kag iban pa nga ginahimuslan nga pumuluyo. Nakapatuhaw ini sang mga lider para sa iban nga kahublagang masa. Nangin mga katapo sang Partido ang mga pinakaabanse sa ila kag nakadugang sa kubay sang mga proletaryong rebolusyonaryo. Gani mas labi nila nga ginatum-ukan ang pagpadaug demokratikong rebolusyon sang banwa.

Ang kahublagan sang kababainhan nangin makagagahum bangud nakabase ini sa katunga sang bilog nga pumuluyo kag nakapagkig-away para sa mga kinamatarung kag interes sini sa konteksto sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang mga kababainhan nga ginhanas bilang mga aktibistang masa nangin mga lider sang nagkalainlain nga tipo sang organisasyong masa kag nagaentra man sa Partido. Muklat nga indi sila makasulong sa ila paghimakas batuk sa pila ka libo ka tuig na nga patriyarkalismo kon indi ginapauswag ang ila kolektibong kusog sa paagi sang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Ang mga lalaki kag babaye nga ara sa nagkalainlain nga propesyon kag trababo nga teknikal mahabig sang demokratikong rebolusyon sang banwa bangud diri makaamot sila sa kaalaman kag kahanasan sa pumuluyo para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal. Wala sapayan nga mas may sarang sa pangabuhi ikumparar sa masa nga ginahimuslan, may mga reklamo kag demanda sila batuk sa dugang nga mapang-ulipon kag mapanghimulos nga nagaharing sistema.

Umpisa nga gintukod ini, ginkabig na sang Partido ang Bag-ong Hangaway sang Banwa bilang pangunahon nga instrumento sa pagpukan sa nagaharing sistema kag sa paglatag sang kundisyon para sa pagtukod sang demokratikong estado sang banwa. Ang pagtukod sang hangaway sang banwa nangin mahapos sa kumbinasyon sang mga proletaryong rebolusyonaryo halin sa kahublagang mamumugon kag pamatan-on nga nakabase sa Maynila sa mga maayo nga salin kag beterano nga daan nga hangaway sang banwa sa Tarlac.

Halin sadto, nag-uswag ang inaway banwa halin sa gamay nagapadaku kag halin sa maluya nagapabaskog sa paagi sang pag-integrar sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa.

Sa pagpamuno sang Partido, ang Bag-ong Hangaway sang Banwa isa na ka pungsodnon nga rebolusyonaryong pwersa nga nagahulag sa masobra 110 prenteng gerilya, kag nagaluntad sa signipikanteng bahin sang 71 prubinsya sang kabug-usan nga 81 prubinsya sang Pilipinas. May linibu-libo ini nga pultaym nga mga Pulang hangaway nga armado sang mabaskog nga armas kag may baseng masa nga minilyun-milyon nga pumuluyo, nga pangunahon mga mangunguma nga nakabenepisyo sa tunay nga reporma sa duta.

Ang kinaandan nga prenteng gerilya may kabilugang pwersa nga isa ka kumpanyang gerilya, nga may platun nga nagaserbi nga hedkwarters, tagaorganisa sang mga opensiba sa sakop sang prente kag taga-areglo sang pagbuligay sa mas mataas nga kumand para sa mga opensiba nga mas malapad ang sakop sangsa prente. Ang duha pa ka platun ginadispers sa mga iskwad kag tim para sa hilikuton masa kag mga operasyong kombat santo sa ila kadaku, ikasarang kag pagpakigbuligay sa milisya sang banwa kag mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon sang mga organisasyong masa. Ang ikasarang nga makig-away indi limitado sa mga pultaym nga Pulang hangaway kundi ginapadamo kag ginapabaskog pa sang mga milisya sang banwa kag mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon.

Paliwat-liwat nga ginapahambog sang kaaway nga sarang sini nga waskon o himuon nga wala sang pulos ang BHB pero permi ini nga napahuya pagkatapos. Sa subong indi masarangan sang kaaway nga dululungan nga mag-atake nga  may konsentradong kusog sang anom ka bulan tubtob isa ka tuig sa masobra 10% sang  mga prenteng gerilya. Sa sulod sang isa ka kinaandan nga prenteng ge-rilya, malapad ang maniobrahan sang mga platun kag iskwad sang BHB para makalunsar sang kontra-opensiba batuk sa batalyon sang kaaway nga nagabulag-bulag para makasakop sang mas malapad nga erya.

Dugang pa, ang mga pwersa sang BHB sa idalom sang kumand sa subrehiyon (inter-prente) ukon rehiyon sarang maglunsar sang kontra-opensiba sa sulod ukon guwa sang prenteng gerilya nga ginaatake sang kaaway. Kon nagakonsentrar ang kaaway sang operasyong kombat sa pila ka rehiyon, ang BHB sa iban nga rehiyon mahimo nga mag-inisyatiba kag mag-atake sa mga pwersa sang kaaway sa ila rehiyon agud mahingalitan ang bentaha sang mas maluya nga kaaway agud mabuligan ang BHB sa mga  rehiyon nga gina-atake.

Nagalunsar ang BHB sang mga anihilatibo nga opensiba pareho sang mga ambus, reyd kag mga pag-aresto agud agawon ang mga armas sang militar, pulisya, paramilitar kag mga pribadong yunit sa siguridad. Sa mga atritibo nga aksyon naman batuk sa mga pwersa sang ka-away, nagagamit man ini sang isnayping, mina, granada, operasyong sapper, paglambat sa mga suplay kag pagsamad sang mga salakyan militar kag mga talaguan sang gasolina.

Sa kubay sang BHB ang pinakamaayo nga anak sang ma-sang mangunguma bangud kaugalingon nila ini nga hangaway, nga nagahahatag sa ila sang benepisyo sa reporma sa duta kag iban pa nga porma sang kampanya para sa ila pangkati-lingban nga kaayuhan. Ginapatuman sang BHB ang minimum nga programa sa reporma sa duta nga ginalakipan sang pagpanubo sang duta, pagdula sang usura, pagpataas sang suhol sa uma, pagpataas sa presyo sang produkto sa uma kag pagtib-ong sang produksyong agrikultural kag iban pa nga pangabuhian sa paagi sang pang-umpisa nga dagway sang kooperasyon. Tubtob ginatugot sang mga sirkumstansya, ginapatuman ang maksimum nga programa sa reporma sa duta sang pagkumpiska sang duta kag pagpanagtag sini sang  libre sa mga tenante nga wala sang duta.

Sa tion sang mga natural nga kalamidad, ginahimo sang BHB kag iban pa nga rebolusyonar-yong pwersa ang tanan para sa pagsagup, pagbulig, rehabilitasyon kag rekonstruksyon. Kaangut sini, nagdeklarar pa ang Partido sang unilateral nga untat-lupok sa nagkalainlain nga sakop agud makonsentrar ang hilikuton sa pagbulig sa pumuluyo. Pero ang mga pwersa sang kaaway wala sang huya nga nagalunsar gihapon sang mga operasyong kombat. Gani bisan ara sa panahon sang untat-lupok, dapat mangin alerto kag handa ang BHB sa pagpangapin sa atubang sang anuman nga nakahana nga atake.

Ang BHB padayon sa paglunsar sang malapad kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Ginasiguro sang Partido sa sulod sang yunit sang BHB kag sang Partido sa mga lokalidad nga ang baseng masa ginapauswag para suportahan ang BHB kag bilang balwarte sang pangpulitika nga paghimakas batuk sa mga pwersa nga reaksyunaryo kag papet. Ginabug-os kag ginapabaskog ang mga organisasyong masa sang obreros, mangunguma, pamatan-on, kababainhan, mga aktibista pangkultura kag mga bata. Ginasuportahan kag ginabululigan man nila ang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika nga ginapamunuan sang Partido.

Ginatukod ang mga organo sang gahum pangpulitika sa kaumhan sa lebel sang baryo, sub-munisipyo kag munisipyo. Una nga natukod ang mga organo sang gahum pangpulitika nga gintalana sang mga yunit sang BHB sa mga baryo antes ang mga napilian nga komiteng rebolusyonaryo sa baryo (KRB).  Ang mga ginombar nga organo sang gahum pangpulitika may katungdanan nga  padasigon ang lubos nga pag-uswag sang nagkalainlain nga rebolusyonaryo nga organisasyong masa sa baryo, tukuron ang milisya sang banwa, kag magtigayon sang pangmasang paghimakas antipyudal kag iban pa nga kampanyang masa sang pumuluyo. Ginaboto ang KRB sang mga tiglawas sang mga organisasyong masa ukon sang isa ka asembliyang masa, depende sa kahimtangan pangsiguridad. Ginabug-os sila sa punsok sang mga baryo kag mahimo nga sundan ang pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika sa sub-munisipyo ukon munisipyo. Ginabug-os ang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika sandig sa linya sang nagahili-ugyong prente.

Ang polisiya sa naghiliug-yong prente ginasunod sang National Democratic Front kag sang demokratiko nga gubyerno sang banwa halin sa pungsodnon nga lebel tubtob sa tanan nga mas manubo nga lebel. Sa pagrepresentar sa nagahiliugyong prente, ginapamunuan sang Partido ang nagahiliugyong prente kag ginasiguro nga nakabase ini sa alyansa sang mamumugon-mangunguma kag nagaserbi sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Mahimo sini nga ikumbinar ang masang anakbalhas sa petiburgesya sang syudad agud tukuron ang sandigan nga rebolusyonaryong pwersa kag dugang pa nga ikumbinar ini sa natunga nga burgesya agud matukod man ang alyansa sang mga patriyotikong pwersa. Mahimo pa ini magtukod sang temporaryo kag mahuyang nga alyansa bahin sang reaksyunaryong sahi agud iha-mulag kag waskon ang labing reaksyunaryo nga bahin.

Ang istruktura pang-organisasyon sang Partido nagasakop sang tanan nga tipo sang ginaobrahan, komunidad, organisasyong masa kag institusyon kag nakapangrekrut ini sang mga bag-o nga katapo sang Partido halin diri. Ginarekruta sini ang mga nagapakita sang rebolusyonaryo nga panindugan kag militansya kag nagabaton sa Konstitusyon sang Partido kag sa Programa para sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa. Ang kada rekrut ginarekomendar sang isa ka lubos nga katapo sang Partido sa ginahamtangan nga sanga ukon komite sang Partido, nga amo man ang magatalana sang isa pa ka lubos nga katapo sang Partido para pamatud-an ang personal nga pagkatawo kag lebel sang kamuklatan kag komitment sang ginarekomendar. Pagkatapos ang amo nga proseso, mahimo nga aprubahan sang nasambit nga sanga ukon komite ang istatus sang kandidato nga katapo kag akuon ang pagpauswag sa rekrut para mangin lubos nga katapo sang Partido sa sulod sang gintalana nga panahon sang kandidatura.

Mahimo nga italana kag liwat nga bag-uhon ang deployment sang mga kadre kag katapo sang Partido agud maisulong ang hilikuton sang Partido kag sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Labaw sa san-o man kinahanglan gid sang BHB kag sang kaumhan ang mga kadre kag katapo sang Partido nga mga mamumugon kag nakaeskwela nga pamatan-on.

Mahimo nga aregluhon ang ila integrasyon sa nagkalainlain nga paagi. Ang labing importante nga kunsiderasyon kon determinado sila nga magpabilin sa BHB o sa kaumhan kon sa diin kinahanglan ang ila ikasarang.

Nagaangkon sang mataas nga prestihiyo ang Partido sa internasyunal nga kahublagang komunista kag sa malapad nga kahublagang anti-imperyalista bangud padayon sini nga ginapamunuan sang madinalag-on ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa isa ka pungsod nga pulu-pulo, nga kuno hugot nga ginakaptan sang imperyalismong US kag sang masupog sini nga mga papet, sa pihak sang pangkalibutanon nga paghari sang neoliberalismo, sang lubos nga pagpanumbalik sang kapitalismo sa mga anay sosyalistang pungsod kag sang pagpinagusto sang neokolonyalismo sa ikatlong kalibutan. Napakita sang Partido nga ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa paagi sang malawigan nga inaway banwa padayon nga nagabaskog kag nagasulong sa makagagahum nga ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo.

May mga katapo sang Partido Komunista sang Pilipinas kag mga aktibista sang pungsodnon-demokratikong hublag sa kubay sang minilyun-milyon nga Pilipino nga naghalin bangud sa kakulangan sang trabaho kag kaimulon para magtrabaho sa iban nga pungsod. Sila nalakip sa mga pinakadeterminado kag militante sa pagpakigbato sa ila mga kinamatarung kag interes sang mga mamumugon nga Pilipino sa luwas sang pungsod. Aktibo sila sa pagpauswag sang paghiliusa sang pumuluyong Pilipino sa pumuluyo sa iban nga pungsod. Wala sila nagaduha-duha nga magpasakop sa mga aktibidad sang sahing mamumugon kag sang malapad nga kahublagang anti-imperyalista sa mga pungsod nga ginaobrahan nila.

Sa paghingapos, buot namon nga tum-ukan ang pila ka hilikuton:1. Himuon naton ang tanan para mapatalsik ang rehimeng Aquino ukon maduso ang pagpanaog ni Aquino sa poder bangud sa pagpakatuta sa imperyalismong US, korapsyon, pagdinaya sa eleksyon, malala nga paglapas sa tawhanong kinamatarung, garuk nga pagdumala sa mga paghanda antes ang mga kalamidad kag sa pag-ayuda pangkalamidad, pagbinutig, wala untat nga pagpangmina, pagpangtroso, pagpang-agaw sang duta kag iban pa nga porma sang pagwasak sa kapa-libutan. Ginabilang namon ang pagtinguha naton nga pahalinon si Aquino sa gahum bilang kabahin sang proseso sang pagpabaskog sa rebolusyonaryo nga kahublagan kag pagpabagsak sa bilog nga nagaharing sistema para lubos nga maagum ang Programa para sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa kag ang pagpadulong sa sosyalistang rebolusyon. Pareho sang napamatud-an sa pagkabagsak nanday Marcos kag Estrada, masarangan sang ligal nga kahublagang masa ang pagpabagsak kay Aquino. Bisan indi ini magmadinalag-on, mapabaskog gihapon ang kahublagan kag dugang ini nga magapaslaw sa rehimeng US-Aquino sa brutal nga pagtuyo sini nga waskon ang armado nga rebolusyon sang pumuluyo.

2. Labi pa naton nga pabaskugon ang Partido Komunista sang Pilipinas sa ideolohiya, pulitika kag  organisasyon. Dapat naton nga siguruhon nga ang rebolusyong Pilipino ginapamunuan sang rebolusyonaryong proletaryado sa subong nga halintang sang demokratikong rebolusyon sang banwa kag sa masunod nga halintang sang rebolusyong sosyalista. Ang epektibong pagpamuno sang Partido amo ang pinakamalahalon nga rekisito pangpulitika sa subong nga plano sang pagsulong halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas sa aton malawigan nga inaway banwa. Dapat naton nga hanason ang kolektibong pagpamuno kag estilo sang patrabaho sang mga komite sang Partido, papagsikon ang sistema sang regular kag espesyal nga report sang Partido, kag pabaskugon ang organisasyon sang Partido base sa mga prinsipyo sang demokratikong sentralismo. Dapat naton nga tinguhaan nga palab-uton sa 250,000 ang numero sang mga katapo sang aton Partido. Ang amo nga organisadong kusog sang mga katapo sang Partido nga malig-on sa ideolohiya kag areglado sa pulitika maayo makahatag sa aton sang ikasarang nga himuon ang tanan sang kinahanglanon nga hilikuton para isulong ang rebolusyon.

3. Dapat naton nga padayunon nga paigtingon ang mga opensiba sang Bag-ong Hangaway sang Banwa. Dapat nga maglunsar kita sang mga inaway nga magadugmok sa mga yunit sang kaaway kag makaagaw sang mga armas. Ini ang paagi para pabaskugon ang hangaway sang banwa para sa pagpabagsak sa reaksyunaryong estado. Dapat naton nga palab-uton sa 25,000 ang numero sang aton Pulang hangaway, anuman man ini kadugay matigayon. Dapat kita nga magpakasampaton sa pagpaslaw kag paglutos sa mga pwersa sang kaaway sa diin man sila mag-atake, salakayon ang maluya nga bahin sang ila pagkapakat kag ang ila linya sang suplay, bungkagon ang mga kumpanya sa pagmina, plantasyon kag pagpangtroso nga nagalapas sa mga layi sang gubyerno sang banwa para mapilitan ang mga pwersa sang kaaway nga magbantay kag mangin depensibo. Nagmadinalag-on kita sa pagpreserba kag pagpadaku sang hangaway sang banwa sa bilog nga pungsod paagi sang pagsunod sa estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa: pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan tubtob nga makatipon kita sang armadong kusog agud atakehon ang kasyudaran kag agumon ang lubos nga kadalag-an.

4. Dapat magtinguha kita sa aton subong nga taktikal nga linya sang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Dapat kita magpakasampaton sa paggamit sang mga taktika sang konsentrasyon, dispersal kag pagsaylu-saylo para lutuson ang pwersa sang kaaway sa isa ka gera nga mahulag. Agud maagum ang estratehikong pagkapatas, dapat naton nga tinguhaon nga malab-ot ang target nga mas o menos 200 prenteng   gerilya, samtang permi nga ginapaayo ang pagpamuno sang Partido kag ang mga kumand sang hangaway sa lebel sang pungsodnon, rehiyon, subrehiyon kag prente. Dapat permi naton nga iintegrar ang armadong paghimakas sa rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Dapat permi naton nga tukuron ang mga organisasyong  masa nga nagkalainlain nga tipo kag ang mga organo sang gahum pangpulitika. Dapat naton nga tugahon ang kampanya sa reporma sa duta kag iban pang kampanya pangkatilingban kag tukuron ang lokal nga pwersa pangdepensa (milisya sang banwa kag mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon) para mapadamo kag madungan ang kusog sang hangaway sang banwa.

5. Dapat naton nga isapraktika ang polisiya sa nagahiliugyong prente sa kahublagang masa kag sa pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika sa kada lebel. Ang nagahiliugyong prente ara sa pagpamuno sang Partido pangunahon para sa armado nga paghimakas. Ang National Democratic Front ang nagatiglawas sa nagahiliugyong prente sang Partido, BHB kag tanan nga iban pa nga rebolusyonaryong pwersa. Ginapalapnag sini ang linya sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Ginakaayo sini ang mga relasyon sang mga rebolusyonaryong sahi kag mga pwersa nila sa sulod sang organisado nga balayon sini kag nagapakig-alyansa sa iban nga pwersa para sa mas malapad nga nagahiliugyong prente. Awtorisado ini nga ma-kigsugilanon pangkalinungan sa reaksyunaryo nga gubyerno kag ginaubayan ini sang linya sang paghandum sang pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya, hustisya sosyal, tunay nga kauswagan, proteksyon sang kapalibutan kag pagpakig-isa sa mga pumuluyo bilang basehan sang kalinungan. Wala sang pulos nga magtigayon sang mga kasugtanan pangkalinungan kon wala ang mga katuyuan nga ini.

6. Padayunon naton ang positibo nga panan-awan sa tanan nga mga pwersang ligal nga nagahandum nga agumon ang mga katuyuan pareho sang NDF kag ikalipay ang ila mga kampanya kag aktibidad. Ginakilala namon nga gusto man nila nga isulong ang nagahiliugyong prente para pukawon, organisahon kag pahulagon ang minilyun-milyon nga pumuluyo agud ipakigbato ang ila mga kinamatarung kag interes. Ginakundenar namon ang brutal nga polisiya sang kaaway sa mga organisasyong masa kag mga aktibista nga nagatib-ong, nagpangapin kag nagasakdag sa mga kina-matarung kag interes sang obreros, mangunguma, mangingisda, imol sa syudad, kababainhan, pamatan-on, pungsodnon nga minorya, titser, mamahayag, siyentista kag teknolohista, nagatrabaho sa ikaayong lawas, abugado, kag iban pa nga propesyon pati ang nagatum-ok sa maayo nga prinsipyo kag nagasakdag sang reporma sa duta, tawhanon nga kinamatarung, pag-amlig sa kapalibutan kag iban pa. Ginabuyok namon ang tanan nga mga aktibista pangkatilingban nga magpakalig-on kag ipakig-away ang ila mga kinamatarung. Sa amo man, ginakalipay namon ang pagsulod sa rebolusyonaryo nga kahublagang tago kag hangaway sang banwa sang mga ara sa katalagman nga mapatay kag mahunong kag magdesisyon nga magpasakop sa armado nga paghimakas.

7. Ang Partido ginaubayan sang prinsipyo sang proletaryo nga internasyunalismo kag nagatinguha nga liwat nga tukuron ang internasyunal nga kahublagan nga komunista kag labi pa nga pabaskugon ang malapad nga kahublagan nga anti-imperyalista. Ginabilang namon nga tuman ka malahalon ang mga kahublagan nga ini sa atubang sang malawig kag nagapalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, sang pag-igting sang pagpamigos kag pagpanghimulos kag paglunsar sang mga gerang agresyon sang mga imperyalistang gahum. Dapat kita nga mag-amot kag magsuporta sa liwat nga pagbangon sang mga proletaryo nga rebolusyonaryong partido kag mga kahublagang anti-imperyalista. Dapat naton nga pataason  ang lebel sang komun nga paghangup kag praktikal nga pagbuligay sa paagi sang mga bilateral kag multilateral nga pulong kag iban pang aktibidad. Sa dalagan sang aton pagpakighiliusa sa mga rebolusyonaryo kag progresibong pwersa kag pumuluyo sa iban nga pungsod, dapat naton nga itib-ong ang mga kinamatarung kag interes sang mga mamumugon nga Pilipino sa luwas sang pungsod kag dapat naton nga buyukon ang mga Pilipino sa inang banwa kag sa iban nga pungsod nga maghiliusa sa iban nga pumuluyo para ipakigbato kag tukuron ang isa ka lubos nga bag-o kag mas maayo nga kalibutan nga hilway sa bunal sang imperyalismo kag tanan nga  reaksyon.