Magpamuno sa pagpabangon sang nahalitan sang superbagyo Yolanda. Sukton ang rehimen Aquino sa kriminal nga pagkainutil kag paghugakom sang pork samtang nagapakilimos sa dumuluong. Batuan ang sustenido nga atake sang Oplan Bayanihan.

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa Okasyon sang ika-45 nga Anibersaryo sang Partido

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas
Panay Region
Disyembre 26, 2013

Nagapanginbulahan kami sa tanan nga katapo kag kadre sang Partido sa ika-45 nga anibersaryo sang pagpundar sang Partido Komunista sang Pilipinas. Sobra libo ka hangaway nga pultaym kag milisya sa lokal, pulo-pulo ka libo nga mga rebolusyonaryo kag organisado nga pwersa kag ginatos ka libo nga impluwensyado nga masa upod pa ang malapad nga masa sang pumuluyo sa Panay ang nagakalipay sa ini nga okasyon. Saludo kita sa mga martir nga naghalad sang ila kabuhi para lang makaabot ang pungsudnon nga rebolusyonaryo nga hublag sa subong nga lebel sang kusog, latag kag impluwensya sa bilog nga isla.Walay tupong ang pagkamusdok sang palangabuhian ang gintuga sang pagpanghalit sang superbagyo Yolanda sa pigado na nga daan nga malapyudal nga ekonomya sang isla. Sinakyan pa gid sang kriminal nga pagkainutil sa tunga sang kalalat-an ang pinatupa sang rehimen Aquino.

Sobra katunga sang Panay ang grabe nga nadalasa sang pinakamabaskog nga bagyo sa kalibutan. 215 ang napatay kag linibo ang pilason sa 2.8 ka milyon nga apektado sang kalamidad sa bilog nga isla nga nakonsentrar sa Capiz, Aklan, Naaminhan sang Iloilo Kag Naaminhan sang Antique. Ang 2.8 milyones nga ini masobra katunga sang total nga inigo sang bagyo sa pungsod.

P10.59 B ang nagkalasamad nga pananum sa sentral kag norte nga bahin sang Panay. P1.5B nga balor sang patubas sa palayan ang nasamad, igo ang mga 50,000 ka mangunguma kag pamilya sini. Mga 4,000 ka sakayan-dagat kag linibo nga fishing gear ang nagkalaguba ukon naanod. Mga 20,000 ektarya sang kapunungan ang nagkalawasak nga halos pundaron liwat halin sa puno. Mga P1.5B man ang kasamaran sa pangisda. Utod ukon hapay ang kamaisan, kasagingan,kalubihan kag kalabanan sang mga punong kahoy.

Halin sa palatubsan sang pagkaon sang Pilipinas, indi gani makaseguro nga mapakaon sang rehiyon ang iya pumuluyo halin sa iya panubason. Ang komersyo nga mayor nga negosyo sang rehiyon magakupos sa pagkadula sang kapasidad magbakal sang minilyon nga pumuluyo. Pakupos man ang makagwa nga OFW kag nagabinalik na ang pila ka libo nga ginapahalin sa Saudi kag Syria. Pakupos man ang turismo kapin sa Boracay nga ginasaligan sang rehimen. Ang pagbawi pa lang sang ekonomya sang isla pakadto sa daan nga lebel antes sang bagyo magakaon sang lima ka tuig, ina kon wala sang kalamidad ukon mahaliton nga patakaran sang rehimen nga magasampaw.

Lapnagon ang pag-aliwasa sang madamo nga biktima sang bagyo sa desperasyon, gutom kag kawawad- on. Pinalala pa gid kag gina-insulto sang rehimen Aquino ang minilyon nga biktima sa iya mga pasalig kag lapnag pero mumho kag tulotulo nga ayuda halin sa nabilin sang nakurakot nga buhis nga pinuga sa pumuluyo.

Ang gindeklarar sang gobyerno nga P360.9B ukon $8.17B nga programa sa pagbawi sa apat pa ka tuig kabos katama. Mismo ang rehimen, nga nagatinguha pa gani magpakagamay sang halit sang Yolanda, nagbanta nga $12.9B ang total nga danyos sang bagyo, 4.4 milyon katawo ang naapektuhan kag 6 ka milyon ang nadulaan sang palangitan-an. Sa P360.9B, P125.1B lang ang mapatad sang rehimen halin sa pundo sang gobyerno kag ang bulto ipakilimos pa sini sa dumuluong nga mga ayuda nga kalabanan utang nga pagatus-unon pa gid sang mga masunod nga henerasyon sang pumuluyo. Mahulog ang Panay sa segundarya nga prioridad pareho sa natabo sa nahalitan sang bagyo Pablo sa Davao, linog sa Bohol kag kahalitan sang gyera sa Zamboanga City nga tanan ipasulod pa sang rehimen sa iya programa sa pagbawi.

Nagabuylo na tani ang rehimen sa pagkonsolida sa Panay bilang iya balwarte, upod ang Kabisayaan sang mapunpon sini ang mga paksyon pulitikal sa Partido Liberal kag alyado nga mga grupo. Pagpanghanda ini sa nagapasingki nga ribalan para sa eleksyon presidensyal sa 2016.

Apang ang tuman kadako nga kapaltahan sang rehimen sa pagpreparar kag pagtabang sa kahalitan sang Yolanda nagpalas-ay tubtob paakig sang mga Panayanon sa rehimen kag sa mga lokal sini nga tinawo. Akig na nga daan ang pumuluyo sang mabuking ang mga pagdepensa ni Aquino sa paghugakom sang pork.

Sa kampanya kontra pork 6,000 ang dululungan nga naghulag sa mga sentro sang isla halin sa progresibo kag independyente nga pwersa sang mga propesyunal, simbahan, negosyante, academe kag medya batok sa pork kag mga kurakot nga pulitiko.Libo-libo man ang naghulag sang disyembre10 agod manukot sa kriminal nga kapabayaan sang rehimen sa mga biktima sang kalamidad. Nagmarka ang pork kag bagyo Yolanda sang pagkalamita sang rehimen kag pagpanukot sang pumuluyo sa iya.

Ginpanginpuslan sang rebolusyonaryo kag progresibo nga pwersa ang nagligad nga eleksyon lokal para makakuha sang dako nga ganar ang pumuluyo. Padayon man iya ang paghingabot sang 3rd ID sg Philippine Army paagi sa pagbansag nga ekstorsyonista ang NPA kag pagpangharas sa mga ligal nga nagakampanya para sa mga progresibo kag abyan nga mga kandidato. Apang kalabanan sang mga importante nga pulitiko lakip na ang pila nga nagkontra sang una nagahinun-anon gihapon sa rebolusyonaryo kag progresibo para sa paghingyo sang suporta para sa ila kandidatura. Pagkilala lang ini nga masangkad kag mabaskog ang organisasyon kag impluwensya sang rebolusyon sa isla. Malapit 200,000 ang naagom nga boto sang mga progresibo kag abyan nga kandidato.

Nadebelopar sang BHB ang sustenido kag koordinado nga paglunsar sang taktikal nga opensiba nga dululungan sa mga prente. Makaduha nga gin-ambusan ang nagapanglughot nga tropa sang kaaway sa 2 lindero sang Miag-ao, San Joaquin kag Sibalom. Sa ulihi nga ambus, sang ginalagas sang isa ka platun sang 82nd IB ang nagaatras nga nakaambus na nga platun sang BHB, ginput-an na gid sang BHB ang naglughot nga iskwad sang platun sg kaaway. Napus-angan gid ang iskwad nga nagresulta sa 9 ka tropa sini nga napatay. Upod ang ambus sa Sentral nga Prente ang koordinado nga mga aksyon militar nagresulta sa 18 tanan ka patay kag madamo nga pilason sa kaaway. Sikreto nga ginpanghakot ang kaswalidad sang mga helikopter kag ambulansya halin sa baw-ing nga lugar sa bukid. Indi na basta basta makapangdagyang ang kaaway sa mga baseng gerilya nga indi sila makatilaw sang kaswalidad.

Hinitad ang kaaway sa mga prente sang Nakatundan Panay nga nagasakop na sang Mambusao sa Capiz tubtob sa San Joaquin sa Iloilo, Sibalom sa Antique. Mentinado man ang prente sa Nasidlangan Panay. Ginkuha na lang gani nila ang ila mga keyhole nga dungan-punsok sa mga baseng gerilya sang duha ka prente sa Nakatundan Panay nga tinuig nagluntad kay nabatyagan nila nga nagsangkad pa gid ang sakop sang mga sonang gerilya samtang waay man mabayaan ang mga baseng gerilya. Naging aktibo pa gid ang kahublagan kontra-militarisasyon batok sa pang-abusar, pamatay kag pangawat sang tropa sang GRP bisan sa mga baseng gerilya nga ginapunsukan nila.

Pagkatapos sang bagyo, nahuho ang mga tropa sang kaaway sa mga prente sang Panay. Mismo ang headquarters sang 3rd Infantry Division sa Jaena, Jamindan, Capiz nawas-ag sang inagyan sang mata mismo sang bagyo. Apang ang dali-dali nila nga pagdulhog sa mga kapatagan kag mga sentro sang banwa bangod pa sa kahadlok sang rehimen sa nagaaliwasa nga gutom kag nagadesperar nga pumuluyo nga akig sa tuman ka atrasado kag kabos nga pag-ayuda sang rehimen. Indi na gani makahugpa ang isa ka helikopter sang AirForce kay ginlagas sila sang gutom nga mga armadong pumuluyo sa isa ka isla sang Panay.

Magabangon ang Pumuluyo

Katungdanan sang Partido nga pamunuan ang pumuluyo sa pagbangon. Nabatyagan na sang malapad nga pumuluyo sa Panay ang kainutil, pagkakawatan kag kapintas sang rehimen Aquino. Kinahanglan lubos nga matungdan sang Partido kag sang rebolusyonaryo kag progresibo nga hublag ang mga gilayon nga hilikuton sa ika-45 ka tuig sang Partido Komunista sang Pilipinas:

1. Susteniron, pasangkaron kag doble nga kargahon ang hublag sa pagpabangon sang minilyon nga nahalitan sang bagyo sa isla. Arangkahon ang bilog nga pwersa sang rebolusyon kag mga maimpluwensyahan sini nga organisado nga tukuron liwat ang mga pamalay, pananom, pangisda kag iban pa nga palangabuhian nga mapabangon. Unahon ang nagakinahanglan dayon sang mapasilungan kag makaon. Kalapon ang pinakamadamo nga resorsa nga magamit para sa pagbawi sa normal nga pagsinarayo sang pumuluyo. Nagasunod ang paglunsar sang mga produksyon nga may malawigan kag mas makitaan para sa madasig nga pagbangon.

Ilunsar ang hublag nga epektibo kag mas segurado ang paghanda sa kalamidad labi sa mga lugar nga may katalagman sa bagyo, baha, linog kag iban pa nga kalalat-an. Napamatud-an na nga tuman gid kakabos kag atrasado ang ginapaluntad nga paghanda sang rehimen.

2. Magdemanda sa rehimen sang resorsa kag serbisyo nga kinahanglan sa pagbangon sang pumuluyo nga halin man mismo sa buhis nga binayad nila. Dulaon ang tanan nga pork kapin ang sobra P1 Trilyon nga iya sang presidente kag i-aman sa pagpabangon sang palangabuhian sang pumuluyo nga nahalitan.

Bisan nagapangabay man kita sang bulig sang dumuluong, dapat i-demanda ang moratorium sa pagbayad sang utang sang GRP kag i-saylo ang pundo sa rekoberi. Untaton man ang mahaliton nga proyekto sa pagtukod Dam sa Jalaur kag isaylo ang pundo para sa rehabilitasyon.

Sukton ang rehimen sang iya kriminal nga kainutil sa paghanda sang pumuluyo sa kahalitan sang Yolanda kag sa atrasado, wala sistema kag nagabinasulay nga pagtabang. Ibuyagyag ang pagpangibabaw sang mga banggianay sa tunga sg administrasyon kag oposisyon nga nagpalala na gid sa makahalanusbo nga sitwasyon sang mga biktima.

Banggion ang usurero-komprador nga magsukot sang bayad utang sa nahalitan. Idemanda ang pautang nga mas manubo ang interes sa gobyerno kag sa mga usurero. Mananom sang tanom nga makaon gilayon sa mga lupa nga ginbakante sang agalon may duta, sa duta nga ginlaksam sang 3ID halin sa tumandok kag duta nga ginkabi sang bangko.

3. Batuan ang mga tikang sang rehimen nga sustenihon ang OPlan Bayanihan kag pagginasto sang armas kag gamit para sa AFP (mga helikopter, drone, jets) agud iduso ang mas masingki nga atake sa rebolusyonaryo nga pwersa. Panabon ni Aquino nga kinahanglan ini sa relief kag rehab kag kalamidad. Debeloparon ang kapasidad sa pagpakig-away nga makabulabog sa dugang nga kapasidad sang rehimen sa paglunsar sang gyera batok sa nagaantos na gid nga pumuluyo.

Sa ika-45 katuig sang Partido Komunista sang Pilipinas nagapangako ini nga mamuno sa pagbangon sang pumuluyo sa mga masunod nga tinuig. Pagbangon ini halin sa ila kalalat-an kag pangbangon ini batok sa kainutil, pangurakot kag pamigos sang rehimen. Pamunuan sang Partido ang pagbangon tubtob sa pagbagsak sang rehimen ukon sang magabulos sini kag matukod ang pungsudnon kag demokratiko nga sosyedad.