Magpasakop sa mga selebrasyon sang ika-45 anibersaryo sang PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 17, 2013

Translation: Join celebrations of the CPP’s 45th year

Ginapanawagan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa pumuluyong Pilipino kag tanan nga mga rebolusyonaryong pwersa nga magpasakop sa mga selebrasyon sang ika-45 anibersaryo sang liwat nga pagkatukod sang PKP sa Disyembre 26. Saulugon naton ang natipon nga mga kadalag-an sang pumuluyo sa nagligad nga 45 tuig nga rebolusyonaryong paghimakas kag buhion liwat ang aton determinasyon para agumon ang lubos nga kadalag-an sa ginapaabot nga inadlaw.

May ginatos ka pangmasang asembliya ang pagahiwaton sa sulod sang mga sonang gerilya sa bilog  nga pungsod. Ang mga lokal nga sanga kag seksyon sang PKP, mga rebolusyonaryong komite sa baryo kag lokal nga mga organisasyong masa sang mga mangunguma, kababainhan, pamatan-on, mga aktibistang pangkultura, mga bata kag iban pa, lokal nga mga kumand kag mga yunit sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag sang milisya sang pumuluyo masako sa paghanda sang mga akomodasyon para sa pila ka pulo ka libo nga pumuluyo nga ginalauman nga magpasakop sa mga asembliya sa Disyembre 26.Kadam-an sa mga partisipante posible nga magabaktas pakadto sa lugar sang mga pangmasang asembliya. Ginaasikaso man ang mga byahe para sa mga rebolusyonaryong pwersa kag mga bisita nga magahalin sa mga syudad ukon sa iban nga mga banwa.

Pagahiwaton ang mga selebrasyon sa paagi nga simple sa kahimtangan nga ginasaulog ini sa tunga sang lapnagon nga kaimulon kag sosyo-ekonomiko nga pag-antus sang pumuluyo tuga sang neoliberal nga mga polisiya sang nagahari nga reaksyunaryong rehimen. Katulad sang nagliligad nga rehimen, ang subong nga nagaharing rehimeng Aquino nagaimposar sang mga polisiya nga nagapabor sa mga interes sang mga dumuluong nga daku nga kapitalista kag ila kahimbon nga mga lokal nga daku nga negosyante kag agalon nga mayduta sa kahalitan sang pumuluyong Pilipino nga nagaantus sa lapnagon nga disempleyo, manubo nga sweldo kag nagatimbuok nga mga presyo sang balaklon.

Ang mga pangmasang aktibidad para sa pagsaulog sang ika-45 anibersaryo sang PKP dapat mangin okasyon man para makatipon sang pondo kag iban pa nga materyales nga igaamot sa mga hilikuton nga rehabilitasyon sa mga lugar nga ginhalitan sang sini lang sang superbagyong Yolanda (Haiyan). Pagahiwaton man ang mga pangmasang aktibidad sa Eastern Visayas, sa mga isla sang Panay, Negros, Cebu kag Bohol kon sa diin sa pagpamuno sang PKP kag sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP), kolektibo nga nagabangon sa kahalitan ang pumuluyo. Daku nga kinatuhay ini ikumparar sa kapaslawan sang nagahari nga rehimeng Aquino nga madasig nga maghulag kag lubos nga naatubang lunsay ang pang-emerhensya nga ayuda kag pangmalawigan nga mga kinahanglanon sa rehabilitasyon sang pumuluyo sa mga lugar nga nahagmak.

Ang mga asembliya, sa amo pa man, nagakaangay nga mangin malipayon sa pagsaulog sa daku nga mga kadalag-an sang inaway banwa kag sa demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang magatigayon sang lugar para sa pagsaulog sang mga kadalag-an sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, sa pagpasulong sang rebolusyonaryong programa para sa reporma sa duta kag pagtukod sang demokratikong gubyerno sang banwa.

Magaserbi man ang mga asembliya sang pumuluyo bilang palaagyan para sa pagpalig-on liwat sang rebolusyonaryong determinasyon sang pumuluyo sa pagtib-ong pasulong sang paghimakas agud tapuson ang mapiguson kag mapanghimulos nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema paagi sa demokratikong rebolusyon sang banwa.

Ginatawagan ang mga nakabase sa urban nga mga organisasyon sang pamatan-on kag estudyante, mga mamumugon, imol sa syudad, kababainhan, mga empleyado sang gubyerno, mga migranteng mamumugon, mga drayber sang dyip, mga vendor, mga ordinaryong empleyado kag mga propesyunal nga magpasakop sa mga selebrasyon nga pagahiwaton sa sulod sang mga sonang gerilya sa Disyembre 26. Mahimo sila nga magkoordinar sa mga sanga sang PKP sa ila mga lokalidad.

Ginaimbitar man sang PKP ang iban nga mga sahing mamumugon, mga partido nga proletaryado kag komunista, mga anti-imperyalistang organisasyon kag kahublagan, amo man ang mga dumuluong nga gubyerno nga mag-entra kag mag-obserbar sa mga selebrasyon sa Pilipinas, ilabi na sa sulod sang mga teritoryo sa idalom sang pagginahum sang Demokratikong Gubyerno sang Pumuluyo.

Ang mga peryodista, mga reporter kag iban pa nga myembro sang midya nga gusto magpasakup kag magsaksi sa mga selebrasyon pwede nga makig-angut sa mga lokal nga sanga sang PKP ukon mga lokal nga kumand sang BHB.

Ginatawagan sang PKP ang rehimeng Aquino nga manduan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga magpahimunong sa Disyembre 26 kag sa mga inadlaw padulong diri, agud hatagan-ligwa ang pila ka pulo ka libo nga pumuluyo nga malinong nga magabyahe kag magapasakop sa mga selebrasyon. Magapapanaog sang untat-lupok nga deklarasyon ang pamunuan sang  PKP para hatagan sang lugar ang pungsodnon nga selebrasyon sang ika-45 anibersaryo sang Partido kag amo man sa paghatag- kahigayunan para sa tradisyunal nga pagselebrar sang pumuluyong Pilipino sang Paskua kag Bag-ong Tuig.