Makibahagi sa mga pagdiriwang ng ika-45 taon ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 17, 2013

Translation: Join celebrations of the CPP’s 45th year

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino at lahat ng kanilang rebolusyonaryong pwersa na makibahagi sa mga pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng muling pagtatatag ng PKP sa Disyembre 26. Ipagdiwang natin ang mga natipong tagumpay ng mamamayan sa loob ng 45 taon ng rebolusyonaryong pakikibaka at muling sariwain ang ating determinasyong kamtin ang ganap na tagumpay sa malapit na hinaharap.

Magkakaroon ng ilang daang masang asembliya na idaraos sa loob ng mga sonang gerilya sa buong bansa. Ang mga lokal na sangay at seksyon ng PKP, mga Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo at mga lokal na rebolusyonaryong organsiasyong masa ng mga magsasaka, kababaihan, kabataan, manggagawang pangkultura, mga bata at iba pa, ang mga lokal na kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan at milisyang bayan ay abala sa paghahanda ng akomodasyon para sa ilampung libong inaasahang dadalo sa mga pagtitipon sa Disyembre 26.

Karamihan sa mga dadalo ay inaasahang maglalakad lamang patungo sa lugar na pagdadausan ng mga asembliyang bayan. Iniaayos rin ang mga byahe para sa mga rebolusyonaryong pwersa at bisitang magmumula sa mga syudad o iba pang bayan.

Sadyang hindi magiging magarbo ang mga pagdiriwang dahil idadaos ito sa gitna ng malaganap na kahirapan at sosyo-ekonomikong pagdarahop na dulot ng mga neoliberal na patakaran ng naghaharing reaksyunaryong rehimen. Tulad ng nakaraang rehimen, ang kasalukuyang naghaharing rehimeng Aquino ay nagpapataw ng mga patakaran na tumutugon sa interes ng dayuhang malalaking kapitalista at ng kanilang lokal na katuwang na lokal na malalaking negosyo at malalaking panginoong maylupa sa kapinsalaan ng sambayanang Pilipino na nagdurusa sa malawakang kawalang-hanapbuhay, mababang sahod at pumapaimbulog na presyo ng bilihin.

Ang mga masang aktibidad para gunitain ang ika-45 anibersaryo ng PKP ay dapat gamiting okasyon para makaipon ng pondo at iba pang materyal na pwedeng iambag sa gawaing rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng kamakailang superbagyong Yolanda (Haiyan). Idaraos din sa Eastern Visayas, mga isla ng Panay, Negros, Cebu at Bohol ang mga masang aktibidad kung saan, sa pamamagitan ng pamumuno ng PKP at National Democratic Front of the Philippines (NDFP), kolektibong bumabangon ang masa mula sa pagkasalanta. Malinaw na kabaligtaran ito ng pagkabigo ng naghaharing rehimeng Aquino na mabilisang kumilos at matamang harapin kapwa ang pangkagipitang relief at ang pangangailangan ng pangmatagalang rehabilitasyon ng mamamayan sa mga lugar na nalugmok.

Gayunpaman, ang mga pagtitipon ay magiging kalugod-lugod sa pagdiwang ng malalaking tagumpay ng digmang bayan at ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Magsisilbi ang mga pagtitipon na okasyon upang ipagdiwang ang mga tagumpay sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, sa pagsusulong ng rebolusyonaryong programa para sa reporma sa lupa at sa pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan.

Magsisilbi ring pagkakataon ang mga pagtitipong masang para sa muling pagtitibay ng rebolusyonaryong determinasyon ng bayan upang isulong ang pakikibaka para wakasan ang mapang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyon ng bayan.

Hinihikayat ng PKP ang mga nakabase sa mga komunidad ng kalunsuran na mga organisasyon ng kabataan at estudyante, mga manggagawa, maralitang lunsod, kababaihan, empleyado ng gubyerno, migranteng manggagawa, mga drayber ng dyip, manininda, mga ordinaryong empleyado at propesyunal na dumalo sa mga pagdiriwang na idaraos sa Disyembre 26 sa mga sonang gerilya. Maaari silang makipagkoordina sa mga sangay ng PKP sa kanilang lokalidad.

Hinihikayat din ng PKP ang iba pang anakpawis, proletaryo at mga partido komunista, mga organisasyon at kilusang anti-imperyalista, maging mga dayuhang gubyerno na makibahagi at magmasid sa mga pagdiriwang sa Pilipinas, laluna sa loob ng mga teritoryong nasa ilalim ng awtoridad ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Ang mga mamamahayag, tagapagbalita at iba pang myembro ng midya na nais makadalo at makasaksi ng pagdiriwang ay maaaring makipag-ugnayan sa mga lokal na sangay ng PKP o lokal na kumand ng BHB.

Nananawagan ang PKP sa rehimeng Aquino na atasan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na umatras muna sa Disyembre 26 at sa mga araw bago ito, upang hayaan ang ilampung libong mamamayan na mapayapang makapagbyahe at makadalo sa mga pagdiriwang. Ang pamunuan ng PKP ay nakatakdang magdeklara ng isang tigil-putukan upang bigyang-daan ang pambansang selebrasyon ng ika-45 anibersasryo ng PKP gayundin upang bigyang-daan ang tradisyunal na pagdaraos ng sambayanang Pilipino ng Pasko at Bagong Taon.