Mensahe gikan sa RCOM BHB-NEMR alang sa ika-45 ka tuig nga anibersaryo sa PKP ug Ika-30 ka tuig sa Komite sa Rehiyon PKP sa NEMR

Pulang Diwata Command
NPA-Northeast Mindanao
Disyembre 26, 2013 

Maayong adlaw sa tanan!
Mga mapulang padasig ug pagtimbaya!
Mabuhay kitang tanan!

Mga pagsaludo alang sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP)-MLM diha sa iyang ika-45 ka tuig nga atong gisaulog karon. Pinaagi sa absolutong pagpangulo sa PKP sa BHB sa tibuok nasud naka-asdang paabante ang demokratikong rebolusyon sa katawhan (DRK) busa wala mapukan sa lokal nga nagharing hut-ong uban sa iyang amo nga imperyalistang Estados Unidos.

Dinhi sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) hustong nakapangulo sulod sa 30 ka tuig ang komite sa rehiyon sa PKP sukad matukod kini niadtong tuig 1983. Nakakab-ot og mga kadaugan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) dinhi tungod sa hingpit nga pagsubay niini sa absolutong pagpangulo sa PKP.

Karon tuiga usab ang ika-12 ka tuig sa BHB-NEMR sukad sa 2001 sa pagbulag niini sa Northern Mindanao Region (NMR). Miabot na sa duha ka batalyon ang tibuok pwersa sa BHB  nga may 30 ka platun ug may tulo ka balatyon nga MB (Milisyang Bayan) nga direktang timbang sa pultaym gerilyang pwersa sa BHB.

Karong tuiga mikabat na sa 120 ka mga taktikal nga opensiba (TO) ang nalunsab sa BHB. Dunay 12 ka batakang taktikal nga opensiba (BTO) nga ang tumong makakuha og armas gikan sa kaaway. Nakakuha kini og 46 ka klase-klaseng mga armas, apan wala magkatunga niini ang tag-as kalibreng armas. Dunay 9 ka hugna nga pagsilot sa mga malapasong kompanya o negosyante ug may 5 ka isparo operisyon. Mikabat sa 94 ka aksyon nga pag-isnayp/haras batok sa mga nag-operasyon militar nga kaaway.

Gamay kining 120 ka TO sa usa ka tuig sa 30 ka platun kun itandi sa atong kab-otonon nga matag bulan makalunsad ang usa ka platun og usa ka isnayp/harass. Mokabat unta kini sa 360 ka isnayp/harass sa 30 ka platun sa 12 ka bulan. Wala ra makaabot sa katunga sa atong gitarget nga kab-oton.  Sa BTO, nagtakda ang Rehiyonal nga Komand sa BHB nga sa matag 2 ngadto sa 3 ka bulan dunay usa ka BTO ang matag platun, magresulta kini sa 120 ngadto sa 180 ka BTO sa usa ka tuig.  Busa daku pa ang atong labangon nga mga kahuyangan ug kakulangon aron makab-ot ang atong mga angay nga trabahoon.

Ang mga nalunsad nga mga taktikal nga opensiba sa BHB sa NEMR nagresulta sa 113 nga narekord nga kaswalti sa kaaway. Diin narekord ang 57 ka personel sa kaaway ang napatay ug 56 ka personel ang nasamdan.

Sa pikas bahin 8 ka higayon nga naigo ang mga pwersa sa BHB sa kaaway sa lain-laing hinungdan nga nagresulta sa 8 ka Kauban ang naghalad sa ilang kinabuhi  alang sa katawhan.

Taliwala niining walay puas nga mga atake sa kaaway, napadayon sa mga pwersa sa BHB ang iyang mga nagkakomplikadong mga gimbuhaton. Padayon kini nga nakapalambo, nagpalig-on sa kaugalingon pwersa ug mamugnaon kini sa iyang mga kontra-atake sa kaaway.

Busa malaumon ug pursigido niining kompletohon ang mga rekisitos alang sa pagkab-ot sa estratehikong panagpatas ubos sa absolutong pagpangulo sa PKP. Usa ka importanteng gikinahanglan alang niini mao ang pagpadaku sa iyang pwersa. Busa kinahanglan ang walay pagkahubas nga tinubdan sa mga sampa nga mga batan-ong mag-uuma, mamumuo, kabus sa kasyudarn ug labaw sa tanan ang mga batan-ong naka-eskwela.

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan, karon na!

Mabuhi ang ika-45 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas-MLM!
Mabuhi ang ika-30 ka tuig sa Komite sa Rehiyon sa Partido - NEMR!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!