Mensahe sa Rebolusyonaryong Partido Komunista ng Uruguay sa ika-41 anibersaryo ng Pagkakatatag nito

International Department
Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 13, 2013
 

Translation: Message to the Uruguayan Communist Revolutionary Party on its 41st Founding Anniversary

Ipinaaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamaalab ng rebolusyonaryong pagbati sa pamunuan at buong kasapian ng Partido Comunista Revolucionario del Uruguay sa ika-41 anibersaryo ng pagkakatatag nito! Binabati namin kayo sa ngalan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at iba pang rebolusyonaryong pwersa sa aming bansa.

Ipinararating namin ang taus-pusong pagbati sa inyo sa pagpupunyaging gamitin ang Marxismo, Leninismo, Maoismo bilang pang-ideolohiyang gabay ninyo sa pamumuno sa rebolusyonaryong pakikibaka ng proletaryo at mamamayan ng Uruguay.Makikita sa poster para sa inyong ika-41 anibersaryo ang pagtatanghal ng bandila ng inyong mga rebolusyonaryong martir. Tunay ngang ang sakripisyo at ganap na komitment at paglilingkod ng ating mga rebolusyonaryong martir ang naglatag ng pundasyon ng paglago, konsolidasyon at paglawak ng kani-kanya nating mga rebolusyon. Kami man ay magdiriwang ng aming ika-45 anibersaryo ng pagkakatag sa 26 Disyembre 2013.

Tayo'y kapwa mga kasama sa pakikibaka. Tulad ninyo, pinapatnubayan kami ng proletaryong rebolusyonaryong teorya ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Nilalabanan din namin ang imperyalismong US at mga lokal na reaksyunaryo, ang malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador para sa pambanasa at panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino.

Binabati namin kayo sa mga militanteng welga at mga aksyong masa ng mga guro, estudyante at iba pang anakpawis para sa makatarungang sahod at iba pang karapatang sibil at pulitikal. Kaisa ninyo kami sa paglaban sa patakaran ng gubyerno ng pagsusuko ng pambansang soberanya sa mga imperyalista at sa pagpapahintulot sa pangwawasak sa kapaligiran at polusyon ng lupa, kung kaya, nasasalanta ang kabuhayan ng mamamayan at nagdudulot ng kanilang maramihang dislokasyon. Tulad ninyo, nilalabanan namin ang mga mapangwasak na dayuhang pagmimina, laluna ang _open-pit mining_, na lumalason sa mga tubig at lupa at sumisira sa kabuhayan, kalusugan at produksyon ng mga magsasaka, manggagawa at pambansang minorya.

Tulad marahil ng alam ninyo, ang Pilipinas ay sinalanta ng superbagyong Haiyan. Libu-libo ang namatay, milyun-milyon ang nawalan ng tahanan, ilang libo pa ang nawawala. Kinukundena namin ang mga kapitalistang lumalason sa daigdig dahil sa idinulot nitong global warming (pag-init ng mundo). Kinukundena namin ang gubyernong Aquino sa pagpapahintulot sa mga dayuhang pagmimina, pagtotroso at mga korporasyong agrikultural upang wasakin ang ating kapaligiran. Dinadambong ng rehimeng Aquino ang mga pondong publiko. Hindi ito nagpapatupad ng anumang paghahanda bago ang sakuna. Matapos ang mga sakuna, tinatalikdan nitong magkaloob ng pagkain, tubig, gamot at iba pang _relief_ sa mamamayan.

Tulad sa Uruguay, maramihang nag-aalsa ang sambayanang Pilipino upang kundenahin ang rehimeng Aquino at ang imperyalismong US. Tulad ninyo, inilulunsad namin ang pakikibaka para sa mamamayan at sa rebolusyon.

*Mabuhay ang Partido Comunista Revolucionario del Uruguay!
Mabuhay ang proletaryado at mamamayan ng Uruguay!
Ibagsak ang imperyalismong US at ang lokal na mapagsamantalang mga uri!
Mabuhay ang rebolusyonaryong pakikipagkaisa ng mamamayan ng Uruguay at sambayanang Pilipino.*