MGA KADALAG-AN SA IDALUM SG PASLAW NGA O’ PLAN BAYANIHAN

Juanito Magbanua II
Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
Disyembre 26, 2013

Pula nga pagsaludo sa ika – 45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) subong nga Disyembre 26,2013.!

Kadungan sa paghatag sg mataas nga pasidungog sa mga rebolusyonaryong martir kg baganihan, ang New People’s Army (NPA) – Apolinario “Boy” Gatmaitan Command, maisogon nga nagasug-alaw sa makasaysayan nga adlaw sa pagkabun-ag sg proletaryong rebolusyonaryong kahublagan sa pagpamuno sg PKP-MLM.

Humalin sg natukod ang PKP, madasig ang pag-abanse sg pungsodnon demokratikong rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba. Napagkit na sa maragtas sg pungsod ang mga kadalag-an nga naangkon sg rebolusyon sa ubay sg PKP.

Bangud sg absolutong pagpamuno sg PKP sa NPA, napundar kg naglig-on ang armadong paghimakas sa bilog Pilipinas. Karon ang NPA nga may husto nga teoritikal nga ubay sg MLM, nakaangkon sg kritikal nga kusog kg kadamuon nga bastante para makapatay-og sa reaksyonaryong estado kg sa imperyalistang pangginahum sa bilog kalibutan.

Humalin pa sg 2007 sa idalum sg O’Plan Bantay Laya sg US-GMA nga Rehimen kag sg tuig 2010 idalum sg O’Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2, ang Isla sg Negros ginhimo na nga prayoridad nga wasakon sulod sg una nga phase sg OPB (2010-2013).

Todo-larga ang triad operation sg AFP nga ginabug-os sg Intelligence Operation, Civil Military Operation (CMO) kg Combat Operation. Gamit ang “whole of nation approach”, ginmobilisa sg AFP ang bilog nga local government units (LGUs), local government agencies (LGAs) katulad sg DOH, DENR, Dep Ed,iban pa, non-government organizations (NGOs) kag Simbahan paagi sa Church-Military and Police Advisory Group (CMPAG) para sa ila engrande kag gastuso nga psywar operations, kadungan sg masingki nga combat operations sa kaumhan kg sa kasyudaran.

Gindeploy sa Negros ang 1 ka battalion sg CMO, madamu nga katapu sg Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP), Military Intelligence Battalion (MIB) nga nakaistasyon sa Bacolod City, Military intelligence Company (MICO) para sa maukod nga intelligence build-up batuk sa armadong paghimakas kag sa legal demokratikong kahublagan sa kasyudaran.

Naglab-ot sa 39 ka kompaniya sg Philippine Army (4 Bns), Division Reconnaisance Company (DRC), Scout Rangers, Regional Mobile Group (RMG), Provincial Mobile Group (PMG), CMO, 12th IB CAFGU Handler ang nadeploy sa Isla sg Negros sugod 2010 tubtub karon. Wala pa labot diri ang mga katapu sg Philippine National Police (PNP) kg Special Action Force (SAF). Batuk sa 4 ka Larangan Gerilya sg Negros.

Apesar sg mga natagamtaman sg NPA nga mga kabudayan sa idalum sg OPB, sa mabaskog nga lupok sg pusil, ginadeklarar sg PKP-NPA-NDF nga paslaw ang Oplan Bayanihan sa iya tuyo nga pahinaon ang kusog sg rebong hublag! Kag sa baylo, ang ila triad operation kg “whole of nation approach” amo pa ang nagserbe nga dugang nga gatong sa pag-ibwal sg rebong paghimakas sa Isla.

Wala sg larangan gerilya sa Isla ang nawasak. Mas labi pa ini nga naglig-on kg naglapad. Madamu sg bag-o kag rekoberi nga mga erya ang nabuksan kg liwat nabalikan. Mas naglapad ang teatro sg gyera sa Isla o lugar nga maniobrahan kg kontra-maniobrahan sg hublag ang napundar.

Ang sadto indi aktibo nga mga organisasyon masa, liwat nga napaaktibo. Samtang padayon ang pagpalapad sg baseng masa, matutom man nga ginapadalum ang baseng masa paagi sa pagpundar kg pagpagana sg mga Komiteng Pang-organisa sa Baryo (KPB), Lubos Asosasyon Masa (LAM) sa madamu nga baryo, samtang ginahanda ang pagtukod sg munisipal tsapter sg LAM. May pipila naman ka baryo nga pwede na tukuran sg Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo (KRB).

Ang baseng masa, nasubhan sa madamu nga paghimakas masa kontra-pyudal,kontra-imperyalismo kg kontra-pasismo. May ara nga pag-okupar sg land cultivation areas (LCAs), pataas sweldo sa kampo, pataas presyo sa produkto sg mangunguma, paghimakas kontra-mina, kontra-gutom kag kontra-pagpang-agaw duta.

Ini ang tuburan sg nagadaku nga isip sg NPA nga labi pa nagalig-on sa pihak sg todo atake sg kaaway. Diri man ginasubuhan ang nagadaku nga isip sg NPA kg yunit milisya (YM). Diri man ginaani ang mga katapu kag kadre sg Partido.

Sa madamu nga dalagku kg ginagmay nga taktikal nga opensiba sg NPA sa Isla, nakatipon ang NPA sg matag-as kalibre sg armas nga sarang makapaarmas sg kapin sa 1 ka kompaniya sg NPA, may masobra 2 ka gatos nga AFP ang napatay kg napilasan sa mga opensiba kg aktibong depensa sg NPA. Namentinar sg NPA ang mataas nga moral sa pagpakig-away sa kaaway sa sahi kag sa ila mga mersenaryong tropa sg AFP. Napreserba sini ang kaugalingon bangud sg iya military offensive nga postura.

Samtang, nahimuan sg mga administratibong disiplina ang mga opisyal kg elemento sg iskwad nga nagtigayon sg ambush sa Brgy. Poso, La Castellana. Kag ang iban gani, padayon pa ginserbisyuhan ang ila paglapas sa 3 ka Disiplina kg 8 ka Punto nga Pagsulundan sg NPA. Apang ginaklaro lang nga armado gid ang mga Brgy. Peacekeeping Action Team (BPAT) sa ini nga pag-ambush, base sa mga masa nga nakasaksi kg base sa karon nga mga hitabo nga ginaupod na sg Army ang mga BPAT nga armado sg M16 sa pagraid sa balay nga ila ginasuspetsahan nagatago sg NPA.

Wala na sg kasolbaran ang nagalala nga krisis sg mala-kolonyal, mala-pyudal nga sistema sg pungsod. Magluwas nga ginabayo ini sg wala-tuo nga korapsyon, PDAF isyu, ginatay-og man ini sg asud-asod nga kalamidad nga bunga sg kahalitan sa palibot pareho sg pagmina, paggamit sg mga makahililo kg makamamatay nga mga kemikals sg mga kapitalista kg mga illegal logging sg mga manggaran.

Makatarungan lamang nga ang pumuluyo maglunsar sg pungsodnon demokratikong rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba. Panguna, paagi sa armadong paghimakas kg segunda sa legal demokratikong paghimakas gid lamang nga mahatagan sg katumanan ang malawig na nga panahon nga demanda sg pumuluyo nga ipatuman ang matuod nga repormang agraryong kg pungsodnon nga industriyalisasyon.

Sa tug 2014, agumon ang dugang nga mga kadalag-an sg rebolusyon para sa pagpadasig sa paglab-ot sg estratehikong pagkapatas sg inaway banwa sa pungsod Pilipinas!

Mabuhay ang PKP! Mabuhay ang NPA kg rebolusyonaryong masa!