MGA REBOLUSYONARYONG KADALAG-AN SA 2013 KAG ANG PAGSUG-ALAW SA 2014

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command
Southwest Negros Guerilla Front, Negros Island
Disyembre 26, 2013

Ang Armando Sumayang, Jr. Command – Larangan Gerilya Southwest Negros, malipayon, bugalon kag puno sg paglaum nga nagasug-alaw sa ika-45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas –Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Paagi sa absolutong pagpamuno sg Partido sa Bag-ong Hangaway sg Banwa (BHB), mabakod, determinado gin-atubang ang hangkat sg tuig 2013 sa idalum sg Operation Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2. Gani kumpyansado kita nga nagadeklarar paslaw ang OPB sa iya katuyuan nga pahinaon tubtob papason ang rebolusyonaryong hublag sa Southwest Front kg sa bilog Pilipinas.Apesar sg mga perya sg Peace and Development Program sg AFP kg sg reaksyonaryong gobyerno, mga surrender hypes kag iban pa nga gastuso kg engrandeng psywar operations, projects kg activities kadungan sg masingki nga military operation, namentinar sg Pulang Hukbo ang iya kadakuon samtang padayon nagaaway sa internal kg eksternal nga kabudlayan.

Padayon nagadaku ang katapuan sg mga lokal nga milisya nga katimbang sg regular nga Hukbo sa propaganda, pag-organisa, pagpahulag sa masa kg sa paglunsar sg taktikal nga opensiba – warning, disarming, silot kamatayon sa napamatbatan sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo sa Southwest nga isa ka rapist, 1 ka drug pusher kg intelligence asset sg Army.

Sa aktibong partisipasyon sg baseng masa kg mga alyado nga napanday sa kontra-pasismo, kontra-pyudal kg kontra-imperyalismo nga paghimakas masa, natigayon ang pagsilot sa mapangwasak nga minahan sg Philex Miining Corp. kag pagtigayon sg sandigan nga taktikal nga opensiba batuk sa 47th IB kun diin nakakumpiska sg 5 ka matag-as kalibre sg armas lakip na ang 1 ka K3 Machine Gun, mga bala kg military bags.

Tayuyon ang mga paghimakas masa nga nagabenepisyo sa masobra libo ka pumuluyo – halin sa pagpataas presyo sg kape, pataas sweldo sa kampo, kultibasyon sa bakanteng duta, dagyaw, alayon kg mga aksyon masa sa pagpamatuk sa higanteng mapangwasak nga mga minahan sa kabaybayonan kg kabukiran.

Ini ang nangin tuburan sa padayon nga pagdaku sg isip sg Hukbo kg Partido sulod sa Hukbo kag sa mga baryo tubtob sa pagtukod sg mga Seksyon Komite sa munisipal lebel.

Samtang, padayon nga nagadepensa ang mga mangunguma sa ila dutang pangabuhian batuk sa pagpang-agaw duta para tamnan Oil Palm Tree. Maisog ang pagpamatuk sg masa sa mga matam—is nga pasalig sg kapitalistang inbestor sa agrikultura. Athag nga kawad-on sg pagkaon, dislokasyon kg halit sa ikaayong-lawas lamang ang bungahon sini nga proyekto.

Sa pihak nga bahin, ginapanginbulahan sg Partido sa larangan ang maisog nga pagpakig-away sg masang mangunguma nga biktima sg pagpang-agaw duta kg pagpamahog sg pamilya Novero sa Brgy. Dancalan, Ilog kg ni Pablito “Jean” Sola kg John Paul Sola, mag-amay, sa Brgy. Camansi, Kabankalan City.

Kun mahinumduman, si Pablito Sola ang ginpapanaugan sg Subpoena sg Rebong Korte sg Pumuluyo sa Southwest sadtong Hulyo 2011, bangud sg mga reklamo sg pagpang-agaw duta, pagpamahog, pagpalupok kg pagpaharab sg maisan sg pumuluyo sa mga karnero. Sa kapaslawan nga sabton ang subpoena, ginpapanaug ang “Warrant of Arrest” batuk sa iya. Labi na gid subong nga nagbaris ang mag-amay bangud protektado sila sg mersenaryong tropa sg Regional Public Safety Manuever Battalion (RPSMB) nga nakaistasyon sa Brgy. Camansi, Kabankalan City.

Ginahangyo ang pumuluyo nga maghatag sg impormasyon sa rebong hublag angot sa aktibidad kg presenysa ni Pablito Sola agud siya ang dakpon kg bistahon sa Korte sg Pumuluyo.

Bisan pa sa mga asud-asod nga kalamidad, masanag ang palaabuton sg rebong hublag sa tunga sg labi nga nagalala nga korapsyon kg krisis sa ekonomiya kg pulitika sg pungsod.

Atubangon ang hangkat sg tuig 2014 nga may labi ka lig-on kg determinasyon nga padasigon ang paglab-ot sa estratehikong pagkapatas.

Mabuhay ang Partido Komunista sg Pilipinas! Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sg Banwa! Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!