Mosalmot sa mga pagsaulog sa ika-45 tuig sa PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 17, 2013

Translation: Join celebrations of the CPP’s 45th year

Gi-awhag sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) ang katawhang Pilipino ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga mosalmot sa mga pagsaulog sa ika-45 anibersaryo sa subling pagtukod sa PKP sa Disembre 26. Atong isaulog ang mga kadaugan sa katawhan nga natapo sulod sa 45 ka tuig nga rebolusyonaryong pakigbisog ug palig-onon pag-usab ang atong determinasyon nga kab-oton ang hingpit nga kadaugan sa dili madugay.

Dunay gatusan ka mga asembliya sa katawhan nga ipahigayon sulod sa mga sonang gerilya sa tibuok nasud. Okupado karon ang mga lokal nga sanga ug seksyon sa PKP, mga Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, mamumuong pangkultura, kabataan ug uban pa, mga lokal nga komand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan ug sa milisyang bayan sa pagpangandam og mga akomodasyon alang sa pag-abi-abi sa puloan ka libong lumulupyo nga laumang mosalmot sa mga asembliya sa Disembre 26.


Kadaghanan sa mga mosalmot laumang mobaktas paingon sa mga lugar sa mga asembliya sa katawhan. Ginaareglo na usab karon ang pagbyahe sa mga rebolusyonaryong pwersa ug bisita nga maggikan sa ubang mga syudad ug kalungsuran.

Mahimong yano ang mga pagsaulog kay ipahigayon kini taliwala sa kaylap nga kalisdanan ug sosyo-ekonomikong pag-antus nga gibunga sa mga neoliberal nga palisiya sa nagharing reaksyonaryong rehimen. Sama sa mga nangaging rehimen, ang kasamtangang nagharing rehimeng Aquino nagpahamtang og mga palisiya nga nagsilbi sa mga interes sa dagkong langyawng kapitalista ug ilang mga partner sa lokal nga dagkong negosyo ug dagkong agalong yutaan sa kaalautan sa katawhang Pilipino nga nahiagom sa kaylap nga kawalay trabaho, ubos nga suholan ug nagsutoy nga mga presyo.

Ang mga pangmasang aktibidad nga ipahigayon sa ika-45 anibersaryo sa PKP kinahanglang magsilbing higayon aron makakolekta og pundo ug uban pang materyal nga itampo sa mga paningkamot alang sa rehabilitasyon sa mga erya nga nagun-oban sa bag-o lang nga superbagyong Yolanda (Haiyan). Ipahigayon usab ang mga pangmasang aktibidad sa Eastern Visayas, ug sa mga isla sa Panay, Negros, Cebu ug Bohol kundiin ang panguluhan sa PKP ug sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug ang katawhan kolektibong nagbangon gikan sa pagkagun-ob. Sukwahi kaayo kini sa kapakyasan sa nagharing rehimeng Aquino nga molihok gilayon ug sa igo aron atubangon ang panginahanglan sa katawhan sa emergency relief ug  malungtarong rehabilitasyon sa mga erya nga nagun-oban.

Apan mahimong malipayon gihapon ang mga asembliya aron isaulog ang bantugang mga kadaugan sa gubat sa katawhan ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ipahigayon sa mga asembliya ang pagsaulog sa mga kadaugan sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, sa rebolusyonaryong programa sa reporma sa yuta ug sa pagtukod sa demokratikong gobyerno sa katawhan.

Mahimong pamaagi usab ang mga asembliya sa katawhan aron palig-onon pag-usab ang rebolusyonaryong determinasyon sa katawhan nga i-asdang ang pakigbisog aron iwagtang ang madaugdaogon ug mapahimuslanon nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema pinaagi sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Gi-awhag sa PKP ang mga nagbase sa syudad nga mga organisasyon sa kabatan-onan sa komunidad ug estudyante, mamumuo, kabus sa dakbayan, kababayen-an, empleyado sa gobyerno, migranteng mamumuo, drayber sa dyip, magbabaligya, yanong empleyado ug propesyonal nga mosalmot sa mga pagsaulog nga ipahigayon sa Disembre 26 sulod sa mga sonang gerilya. Mahimo silang makigkoordina sa mga sanga sa PKP sa ilang mga lokalidad.

Gi-awhag usab sa PKP ang uban pang mga partidong mamumuo, proletaryo ug komunista, mga organisasyon ug kalihukang anti-imperyalista ingon usab ang mga langyawng gobyerno nga mosalmot ug makighiusa sa mga pagsaulog sa Pilipinas, partikular na sulod sa mga teritoryong ubos sa otoridad sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan.

Ang mga journalist, reporter ug uban pang taga-masmidya nga buot mosalmot ug makasaksi sa mga pagsaulog mahimong kontakon ang mga lokal nga sanga sa PKP o kaha mga lokal nga komand sa BHB.

Nanawagan ang PKP sa rehimeng Aquino nga mandoan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga mowidro sa Disembre 26 ug mga adlaw nga taliabot niini, aron kahatagag higayon ang puloan ka libong lumulupyo nga malinawon nga makabyahe ug makasalmot sa mga pagsaulog sa ika-45 anibersaryo sa PKP ingon usab ang tradisyonal nga pagsaulog sa katawhang Pilipino sa Kapaskuhan ug Bag-ong Tuig.