Pag-atake ng AFP sa mga yunit ng BHB na nagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon sa Samar, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
20 Disyembere 2013

Translation: CPP condemns AFP attacks against NPA units doing rehabilitation work in Samar


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagpapatupad ng walang-habas na pag-atake sa mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na nagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng kamakailang superbagyong Yolanda, sa harap ng naiulat na isang armadong sagupaan na naganap sa Barangay Sto. NiƱo, Motiong, Samar noong Martes sa pagitan ng isang lokal na yunit ng BHB at mga tropa ng 87th IB.

Gayundin, kinastigo ng PKP ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagbasura sa 6-araw na deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas noong isang araw ng PKP at sa kakatwang paggigiit nito sa BHB na magdeklara ng walang-taning na tigil putukan kahit ayaw na ayaw ng rehimeng Aquino na muling ituloy ang pormal na negosasyong pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP)."Mariing kinukundena ng PKP ang AFP sa walang-habas na pagsasagawa ng opensibong mga operasyon sa Samar, Leyte, Negros at sa iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda, sa kabila ng katotohanang nauna nang nagdeklara ang PKP ng unilateral na tigil-putukan upang pakilusin ang buong pwersa ng BHB at ang masa para sa gawaing rehabilitasyon," anang PKP.

Malinaw na ipinakikita sa ulat na inilabas ng 8th ID na ang mga yunit ng AFP ay nagsasagawa ng mga opensibong operasyon laban sa BHB. Sang-ayon sa ulat, ang tropa ng 87th IB, na kumikilos sa kalapit na bayan ng San Jorge, ay nagmobilisa ng tropa nito sa Motiong upang tugisin ang lokal na yunit ng BHB.

"Simula pa noong Nobyembre 8, lahat ng yunit ng BHB sa Motiong at iba pang bahagi ng Samar at lahat ng lugar na sinalanta ng kamakailang superbagyong Yolanda ay abalang-abala sa pagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa masa na maipagpatuloy ang produksyong agrikultural at muling buhayin ang kapaligiran sa pamamagitan ng samutsaring anyo ng pagtutulungan at kolektibong gawain," pagdidiin ng PKP.

"Ang malinaw, ayaw ng AFP na magtagumpay sa gawaing rehabilitasyon ang BHB at ang mamamayan," anang PKP. "Unang-una, ayaw tugunin ni Aquino at ng AFP ang deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng pamunuan ng PKP na sumasaklaw sa mga kumand ng BHB sa mga isla sa Kabisayaan na sinalanta ng superbagyong Yolanda. Ikalawa, iniutos nito sa lahat ng yunit ng 8th at 3rd ID na maglunsad ng mga opensiba laban sa BHB at ng mga mapanupil na aktibidad laban naman sa mamamayan."

"Ang tuluy-tuloy na mga opensiba ng AFP sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda ay pag-uulit ng pinaigting na kampanya ng panunupil na ipinatutpad nito sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Pablo noong Disyembre 4, 2012 sa Compostela Valley," pagdidiin ng PKP. "Sa karamihan ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Pablo, dumaranas ang mamamayan hindi lamang ng ganap na kawalang-tulong mula sa rehimeng Aquino, kundi ng pinaigting na mga pang-aabuso sa mga karapatang-tao ng mga pasistang tropa ng AFP."

"Kung nais talaga ng rehimeng Aquino at ng armadong pwersa nito ang isang pangmatagalan o indepenidong tigil-putukan, dapat nitong isulong ang muling pagtutuloy ng pormal na mga negosasyong pangkapayapaan sa NDFP batay sa mga pundasyong nalikha ng mahigit 25 -taon ng pagnenegosasyon," anang PKP. "Dapat igalang ni Aquino ang lahat ng mga naunang kasunduan, seryosong talakayin ang mga ugat ng armadong tunggalian at itigil ang paggamit sa negosasyong pangkapayapaan para lamang linlangin ang mga rebolusyonaryo na patahimikin ang kanilang mga sandata at hayaang igapos ang kanilang mga kamay."

"Idineklara ng PKP ang dalawang-tatlong araw na tigil-putukan nang may malinaw na layuning ipakita ang pakikipagkaisa sa tradisyunal na pagdiriwang ng kapaskuhan at upang makakonsentra ang BHB sa pagtitiyak ng seguridad sa libu-libong mamamayang inaasahang dadalo sa masang selebrasyon ng ika-45 anibersaryo ng PKP sa Disyembre 26 sa mga sonang gerilya," dagdag ng PKP.

"Hangad talaga ng sambayanang Pilipino ang isang pangmatagalang kapayapaan," anang PKP. "Subalit batid din nila na imposible ito sa ilalim ng isang sistemang nagsasamantala at umaapi sa mga manggagawa, magsasaka at mga aba at makakamit lamang ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pakikibakang masa at aramadong paglaban."