Pagkatuklas ng AFP sa paggawaan ng pasabog ng BHB, minaliit ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 16, 2013


Translation: CPP belittles AFP discovery of NPA munitions factory

Minaliit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagkatuklas ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa "isa sa maraming" paggawaan ng sandata ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Agusan del Sur. Inianunsyo ng Eastern Command ng AFP nitong linggong ito na nakasamsam ito ng 130 piraso ng mga eksplosibo sa isang paggawaan ng BHB na nasugagaan ng mga sundalo ng AFP sa Loreto, Agusan del Sur.


"Ang ipinangangalandakan ng AFP na ang mga eksplosibo ay kayang 'magwasak ng isang syudad kapag pinasabog nang sabay-sabay' ay hungkag na paghahambog sa imbing pagtatangkang palakihin ang kabuluhan ng kanilang di sinasadyang pagkatuklas."

"Ang totoo, walang malaking epekto ang naiulat na pagkasugaga ng AFP sa mga pasabog ng BHB sa pag-abante ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng sambayanang Pilipino," anang PKP. "Sa nakaraang ilang taon, nakapagmamantine ang BHB ng ilampung paggawaan ng mga pasabog na palipat-lipat sa buong bansa, na karaniwang pinangangasiwaan at pinatatakbo ng mga yunit ng milisyang bayan sa gabay ng kani-kanilang kumand ng BHB."

"Ang pagkakatatag at produksyon ng mga paggawaan ng pasabog na ito ay isinasabalikat ng masa at isinasakatuparan sa kalakhan ng mahigit sa 110 larangang gerilya," pagdidiin ng PKP. "Ang masang magsasaka at ang kanilang mga Pulang mandirigma ay sumasailalim sa puspusang pagsasanay sa pagtatayo ng mga pabrika sa mga paaralang pulitiko-militar na pinatatakbo ng BHB."

Dagdag pa ng PKP, "ang maramihang produksyon ng masang magsasaka ng mga pasabog ay bahagi ng pagpapalawak at pagpapaigting ng digmang bayan kung saan ang mamamayan at ang kanilang hukbong bayan ay inaarmasan ang sarili kapwa ng mga katutubo at mga minamanupakturang sandata, sa layong makakumpiska ng mas maraming sandata mula sa mga pasistang sundalo ng AFP."

"Sinusuplayan ng mga paggawaang ito ang mga yunt ng BHB at milisyang bayan ng mga kinakailangang pasabog upang magsagawa ng mga pag-atake para mapigilan ang mga pasistang tropa ng AFP na ilunsad ang kanilang kampanya ng panunupil at brutalidad laban sa masang magsasaka at mamamayan sa mga sonang gerilya," dagdag ng PKP.