Pagpapalipad ng bandila, pagpapasimula ng mga simpleng selebrasyon ng ika-45 anibersaryo ng PKP sa Disyembre 26

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 24, 2013


Translation: Flag-raising ceremonies to kick off simple celebrations of CPP 45th anniversary on December 26

Inianunsyo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na kasado na ang mga paghahanda para sa mga pagtitipong masa upang gunitain ang ika-45 anibersaryo nito sa Disyembre 26 at magsisimula sa umaga ng pagtataas ng bandila ng karit at maso ng PKP kasabay ang pag-awit ng Internationale, ang pandaigdigang awit ng kilusang komunista.

Ang bandila ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), na pansamantalang kumakatawan sa Demokratikong Gubyernong Bayan ng Pilipinas, ay pawawagaywayin din sa mga lugar ng pagtitipon. Iwawagayway din ang bandila ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ng iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga pagtitipon.

Paghahandaan ng mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo, interbaryo at munisipalidad, ng mga lokal na rebolusyonaryong organisasyong masa at ng mga sangay at seksyon ng PKP sa mga lokalidad ang mga pagtitipon. Idaraos ito karamihan sa mga lugar na nasa hurisdiksyon at awtoridad ng mga organo ng demokratikong gubyernong bayan.

Ilampung libong mamamayan ang inaasahang dadalo sa ilampung pagtitipon na gaganapin sa iba't iba't lugar sa bansa. Karamihan ng mamamayang darating ay maglalakad lamang, mula sa mga kalapit baryo at munisipalidad.

Inaasahan din ng PKP ang ilang libong bisita mula sa mga kalunsuran, kabilang ang mga estudyante, manggagawa, maralitang lunsod, mga doktor at propesyunal, mga empleyado ng gubyerno at mga drayber ng dyipni. Nag-imbita rin ito ng mga dayuhang kaibigan at mga gubyerno para makibahagi at mag-obserba sa mga pagtitipon.

"Ang mga yunit ng BHB ay makikibahagi sa mga pagtitipon at mangangalaga sa mga lugar na pagdarausan sa pakikipagkoordina sa mga lokal na yunit ng milisyang bayan," anang PKP.

"Magsisilbi ang mga pagtitipon na angkop na okasyon para sa sambayanang Pilipino upang ipagdiwang ang mga kongkretong tagumpay na nakamit nila sa 45 taon ng rebolusyonaryong pakikibaka," anang PKP. "Ipagdiriwang nila ang mga pagsulong sa larangan ng pulitika, ekonomya, kultura at militar, maging ang pagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon at medikal sa mamamayan."

Magsisilbi ring oportunidad ang mga pagtitipon upang makalikom at makakolekta ng pondo at iba pang suportang materyal para sa gawaing rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. "Kabilang sa mga kokolektahin at ipamamahagi ay ang mga binhi para sa mga pananim na gulay at bungang-kahoy, maging ang mga suloy ng puno para sa reporestasyon."

Muling nanawagan ang PKP sa Armed Forces of the Philippines (AFP) na tanggalin ang mga tropa nito sa lugar ng baseng gerilya at ihinto ang mga opensibo nitong operasyon upang hayaan ang mamamayang makapaglakbay nang malaya at makibahagi sa mga masang asembliya para sa ika-45 anibersasryo ng PKP.

Ayon sa mga ulat, patuloy na nagsasagawa ng operasyon ang AFP sa mga sonang gerilya sa Davao del Norte, Compostela Valley at Davao Oriental at iba pang bahagi ng Mindanao, maging sa mga lugar na sinalanta ng 'Yolanda' tulad ng Samar, Leyte, Negros at sa Sorsogon, Benguet at iba pang bayan sa Luzon. "Sa kabila ng diumanong tigil-putukan na idineklara ng MalacaƱang, walang patid ang mga operasyon ng AFP na lumilikha ng malawakang pang-aabuso sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas."