Pagsentensya sa Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
Disyembre 14, 2013

Translation: NDFP condemns Aquino regime for sentencing NDFP Consultant Eduardo Sarmiento


Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines ang sistema ng kawalang-katarungan ng rehimeng Aquino sa pagsentensya sa Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento. Ang pagsentensya sa kanya ay lansakang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), na nilagdaan at pinagtibay ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at ng NDFP noong 1995. Ginagarantiyahan ng JASIG ng imunidad sa pagtugaygay, panghaharas, panghahalughog, pag-aresto, detensyon, paglilitis at interogasyon, o anumang iba pang aksyong pamarusa ang lahat ng kalahok sa negosasyong pangkapayapaan ng GRP-NDFP.

Inilalantad muli ng lansakang paglabag sa mga karapatan ng Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento ang kawalan ng respeto ng rehimeng Aquino sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Nilagdaan at inaprubahan ang kasunduang ito ng GRP at NDFP noong 1998 na nagsasaad na ang mga bilanggong pulitikal na kinasuhan, ikinulong o hinatulan na paglabag sa doktrinang Hernandez ng mga kasong pulitikal ng 1956 ay dapat palayain. Ang probisyon na ito laban sa kriminalisasyon ng mga kasong pulitikal ay nilabag ng rehimeng Aquino sa kaso ni Eduardo Sarmiento at ng mahigit pang 400 bilanggong pulitikal. (CARHRIHL, Ikatlong Bahagi, Paggalang sa mga Karapatang-tao, Art. 6)

Hindi rin nirespeto ng rehimeng Aquino ang sumunod na artikulo sa CARHRIHL na naglilista ng mga mapanupil na batas tulad ng PD 1866 ni Marcos na sinususugan, na dapat pawalambisa. Ang mapanupil na batas na ito ng diktadurang Marcos ang ginamit ng rehimeng Aquino at ng Regional Trial Court nito upang hatulan at sentensyahan nang 40 taong pagkabilanggo ang Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento.

Nananawagan ang NDFP sa mga organisasyong nagtataguyod sa mga karapatang-tao at sa kapayapaan sa Pilipinas at sa ibang bansa na maglunsad ng epektibong kampanya para sa pagpapalaya sa Konsultant ng NDFP na si Eduardo Sarmiento, at iba pang mga konsultant ng NDFP at mga bilanggong pulitikal na nakakulong.