Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon ng Panay sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Partido
Magpamuno sa pagbangon sa sinalanta ng superbagyong Yolanda. Singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel habang namamalimos sa dayuhan. Labanan ang sustenidong atake ng Oplan Bayanihan

Concha Araneta
CPP Panay Regional Committee
December 26, 2013Translation:
Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa Okasyon sang ika-45 nga Anibersaryo sang Partido


Binabati namin ang lahat na kasapi at kadre ng Partido sa ika-45 anibersaryo ng pagkatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mahigit isang libong lubos na panahong mandirigma at milisyang bayan, ilampung libong rebolusyonaryo at organisadong pwersa at daan-daang libong impluwensyadong masa kabilang ang malawak na masa ng mamamayan sa Panay ang masaya sa okasyong ito. Nagpupugay tayo sa mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para lamang maabot ng pambansang rebolusyonaryong kilusan ang ngayong antas ng lakas, latag at impluwensya sa buong isla.
Walang kapantay ang pagkawasak sa kabuhayan ang ibinunsod ng pananalanta ng superbagyong Yolanda sa dati nang mahirap na malapyudal na ekonomya ng isla. Lalong dinagdagan ito ng kriminal na pagkainutil na idinulot ng rehimeng Aquino.

Mahigit sa kalahati ng Panay ang matinding hinagupit ng pinakamalakas na bagyo sa mundo. Napatay ang 215 at libu-libong nasugatan sa 2.8 milyong apektado ng sakuna sa buong isla na nakakonsentra sa Capiz, Aklan, hilagang Iloilo at hilagang Antique. Ang 2.8 milyong ito ay mahigit kalahati ng kabuuang tinamaan ng bagyo sa bansa.

Umaabot sa P10.59 bilyon ang nasirang pananim sa sentral at hilagang bahagi ng Panay. P1.5 bilyong halaga ng ani sa palayan ang nasira, tinamaan ang 50,000 magsasaka at mga pamilya nito. Nawasak o natangay ang 4,000 na sakayang-dagat at libu-libong gamit sa pangisda. Nawasak ang 20,000 ektaryang fishponds. May P1.5 bilyong nasira rin sa pangisda. Putol o lugmok ang mga maisan, sagingan, niyugan at karamihan ng punong kahoy.

Mula sa tagasuplay ng pagkain ng Pilipinas, hindi na ito makatitiyak kung mapakain ng rehiyon ang kanyang mamamayan sa susunod na anihan. Ang komersyo ng pangunahing negosyo ng rehiyon ay kumitid sa pagkawala ng kakayahang bumili ng ilang milyong mamamayan. Pakitid rin ang lumuluwas na OFWs at nagsibalikan na ang ilang libong pinaalis sa Saudi Arabia at Syria. Pakitid rin ang turismo laluna sa Boracay na inaasahan ng rehimen. Sa pagbawi pa lamang ng ekonomya ng isla patungo sa dating antas nito bago ang bagyo ay aabot ng limang taon, iyon kung walang kalamidad o magdadagdag na mapanirang patakaran ng rehimen.

Laganap ang pagkabalisa ng maraming biktima ng bagyo sa desperasyon, kagutuman at kawalang kabuhayan. Pinatitindi at iniinsulto pa ng rehimeng Aquino ang milyun-milyong biktima sa kanyang mga pangako at mumho at gapatak lamang na ayuda mula sa natirang kinurakot na buwis na piniga sa mamamayan.

Lubhang kulang ang idineklara ng gubyerno na P360.9 bilyon o $8.17 bilyong programa sa pagbawi sa loob ng apat na taon. Mismo ang rehimen, na nagtatangkang paliitin pa ang salanta ng Yolanda, ang nagtaya na $12.9 bilyon ang kabuuang danyos ng bagyo, 4.4 milyong katao ang naapektuhan at 6 milyon ang nawalan ng kabuhayan. Sa P360 bilyon, P125.1 bilyon lamang ang mataya ng rehimen mula sa pondo ng gubyerno at ang bulto nito ay ihihingi pang limos sa mga dayuhang ayuda na karamiha’y utang na isasabalikat ng susunod na henerasyon ng mamamayan. Nauwi sa segundaryang prayoridad ang Panay kagaya sa nangyari sa pagsalanta ng bagyong Pablo sa Davao, lindol sa Bohol at salanta ng gera sa Zamboanga City, na lahat ay ipapasok ng rehimen sa kanyang programa sa pagbawi.

Bumubwelo na sana ang rehimen sa pagkonsolida sa Panay bilang kanyang balwarte, kabilang ang Kabisayaan nang tipunin nito ang mga paksyong pampulitika sa Partido Liberal at mga alyadong grupo. Paghahanda sana ito sa tumitinding ribalan para sa eleksyong para sa pagka-pangulo sa 2016.

Ngunit ang napakalaking kakulangan ng rehimen sa paghahanda at pag-ayuda sa mga nasalanta ng Yolanda ang nagpadismaya hanggang sa pagkagalit ng mga Panayanon sa rehimen at sa lokal nitong mga alipures. Dati nang galit ang mamamayan nang mabuking ang mga pagtatanggol ni Aquino sa pangangamkam niya ng pork barrel.

Sa kampanya kontra pork barrel, ang sabay-sabay na kumilos ang 6,000 sa mga sentrong urban ng isla mula sa progresibo at independyenteng pwersa ng mga propesyunal, simbahan, negosyante, akademya at midya laban sa pork barrel at kurakot na mga pulitiko. Libu-libo rin ang kumilos noong Disyembre 10 upang singilin ang rehimen sa kriminal na kapabayaan nito sa mga biktima ng kalamidad. Nagguhit ang pork barrel at bagyong Yolanda ng pagkasangkot ng rehimen at paniningil ng mamamayan kay Aquino.

Napakinabangan ng mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa ang nakaraang lokal na eleksyon para makakuha ng malaking pakinabang ang mamamayan. Patuloy din ang paninira ng 3rd ID ng Philippine Army sa pamamagitan ng pagbabansag na ekstorsyonista ang BHB at panggigipit sa mga ligal na taga-kampanya para sa mga progresibo at kaibigang mga kandidato. Ngunit kalakhan ng mga malalaking pulitiko kabilang na ang ilang kumukontra noong una ay nakikipag-ugnayan na rin sa mga progresibo at rebolusyonaryo para hilingin ang suporta sa kanilang kandidatura. Pagkilala lamang ito ng malawak at malakas ang organisasyon at impluwensya ng rebolusyon sa isla. Malapit sa 200,000 ang nakuhang boto ng mga progresibo at kaibigang kandidato.

Napaunlad ng BHB ang sustenido at koordinadong paglulunsad ng mga taktikal na opensiba na sabay-sabay sa mga larangang gerilya. Dalawang beses na tinambangan ang naghahalihaw na tropa ng kaaway sa hangganan ng Miag-ao, San Joaquin at Sibalom. Sa huling pananambang, habang tinugis ng isang platun ng 82nd IB ang umaatras na nakaambus na platun ng BHB, tinambangan nito ang naghahalihaw na iskwad ng kaaway. Napuruhan ang iskwad na nagdulot ng 9 na tropa ang napatay. Kabilang ang ambus sa Sentral na Larangan, ang koordinadong aksyong militar ay nagresulta sa 18 patay at marami ang nasugatan sa kaaway. Patagong hinakot ang mga kaswalti ng mga helikopter at ambulansya mula sa liblib na kabundukan. Hindi na basta na lamang makapanghalihaw ang kaaway sa mga baseng gerilya na hindi sila makatikim ng kaswalidad.

Nabanat ang kaaway sa mga larangang gerilya sa Kanlurang Panay na sumasaklaw na ng Mambusao sa Capiz hanggang sa San Joaquin sa Iloilo at sa Sibalom sa Antique. Namanteni rin ang larangang gerilya sa Silangang Panay. Inalis na lamang ng militar ang kanilang keyhole tactics na sabayang dumudumog sa mga baseng gerilya ng dalawang larangang gerilya sa Kanlurang Panay na malaon nang umiiral dahil nadama nila ang lalong lumalawak ang saklaw ng mga sonang gerilya samantalang wala ring naiwanang mga baseng gerilya. Lalong naging masigasig ang kilusang kontra-militarisasyon laban sa pang-aabuso, pamamaslang at pagnanakaw ng tropa ng GRP kahit sa mga baseng gerilya na dinudumog nila.

Pagkatapos ng bagyo, bumaba ang lahat ng tropa ng kaaway sa mga larangang gerilya ng Panay. Mismo ang punong himpilan ng 3rd ID sa Jaena, Jamindan, Capiz ay nawasak nang daanan ng mata ng bagyo. Pero ang mabilis nilang pagbaba sa kapatagan at mga sentrong bayan ay dahil sa takot ng rehimen sa pagkabalisa sa gutom at desperasyon ng mamamayan na galit sa lubhang atrasado at kulang na ayuda ng rehimen. Hindi na nga nakalapag ang isang helikopter ng Philippine Air Force dahil hinahabol ito ng gutom na mga armadong mamamayan sa isang isla ng Panay.

Babangon ang mamamayan

Tungkulin ng Partido na pamunuan ang mamamayan sa pagbangon. Nararamdaman na ng malawak na mamamayan ng Panay ang pagkainutil, pagiging magnanakaw at malupit ng rehimeng Aquino. Kailangang lubos na gampanan ng Partido at ng progresibo at rebolusyonaryong kilusan ang kagyat na mga gawain sa ika-45 taon ng Partido Komunista ng Pilipinas:

1. Isusteni, palawakin at dobleng balikatin ang kilusan sa pagbangon ng milyun-milyong nasalanta ng bagyo sa isla. Pakilusin ang buong pwersa ng rebolusyon at mga maiimpluwensyahan nito na organisadong buuin uli ang mga kabahayan, taniman, pangisdaan at iba pang kabuhayan na mapabangon. Unahin ang kagyat na nangangailangan ng masisilungan at makakain. Mangalap ng pinakamaraming rekursong magagamit para sa pagbawi sa normal na pamumuhay ng mamamayan. Isunod ang paglulunsad ng mga produksyong may matagalan at mas mapagkitaan para sa mabilis na pagbangon.

Ilunsad ang kilusang epektibo at mas tiyak na paghahanda sa kalamidad laluna sa mga lugar na may peligro sa bagyo, baha, lindol at iba pang sakuna. Nasubukan nang lubhang kulang at atrasado ang ipinaiiiral na paghahanda ng rehimen.

2. Igiit sa rehimen ang rekurso at serbisyong kinakailangan sa pagbangon ng mamamayan na mula rin mismo sa buwis na ibinabayad nila. Alisin ang lahat na pork barrel laluna ang mahigit P1 trilyong nasa presidente at ilalaan sa pagbangon ng kabuhayan ng mamamayang nasalanta.

Kahit humihingi rin tayo ng dayuhang tulong, dapat igiit ang moratorium sa pagbayad ng utang ng GRP at ilipat ang pondo sa rekoberi. Itigil din ang mapanirang proyekto sa paggawa ng dam sa Jalaur River at ilipat ang pondo para sa rehabilitasyon.

Singilin ang rehimen ng kanyang kriminal na inutil sa paghahanda ng mamamayan sa salanta ng Yolanda at sa atrasado, walang sistema at nagsisihang pagtulong. Ibunyag ang pangigibabaw ng mga bangayan sa pagitan ng administrasyon at oposisyon na nagpatindi pang lalo sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima.

Labanan ang usurero-kumprador na sisingil ng bayad utang sa mga nasalanta. Igiit ang pautang na mas mababa ang interes sa gubyerno at sa mga usurero. Magtanim ng kagyat na makakain sa mga nakatiwangwang na lupa ng panginoong maylupa, sa lupang inagaw ng 3rd ID mula sa Tumandok at lupang niremata ng bangko.

3. Labanan ang mga hakbang ng rehimen na isusteni ang Oplan Bayanihan at paggastos ng armas at kagamitang militar para sa AFP (mga helikopter, drone, jets) upang mapatindi pa ang pang-aatake sa rebolusyonaryong pwersa. Pantakip ni Aquino na kinakailangan ito sa relief at rehabilitation at kalamidad.

Paunlarin ang kakayahan ng BHB sa pagkikipaglaban na makabulabog sa dagdag na kakayahan ng rehimeng maglunsad ng gera laban sa lalong naghihirap na mamamayan.

Sa ika-45 taon ng Partido Komunista ng Pilipinas nangangako ang PKP sa Panay na pamunuan ang pagbangon ng mamamayan sa susunod na mga taon. Pagbangon ito mula sa kanilang pagkasalanta at pagbangon din laban sa pagkainutil, pangungurakot at pang-aapi ng rehimen. Pamumunuan ng Partido ang pagbangon hanggang sa maibagsak ang rehimen o ng papalit nito at lubusang maitatag ang pambansa’t demokratikong lipunan.