Panunupil ni Aquino sa mga biktima sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 09, 2013


Translation: CPP condemns Aquino suppression of victims in calamity-stricken areas

Kinudena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa pagpapatupad ng patakaran ng panunupil sa mga magsasaka, manggagawang bukid, mangingisda, pambansang minorya at iba pang sektor ng anakpawis sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad sa deperadong pagtatangkang pahupain ang pagkadismaya ng taumbayan sa kriminal na pagpapabaya ng naghaharing rehimen.

"Ang pinaigting na paggamit ng panunupil ng militar at pulisya ng rehimeng Aquino ay palatandaan ng pagkabigo ng reaksyunaryong gubyerno na mabilisang ihatid ang mga suplay na pan-relief at pangkagipitan sa gitna ng matinding kalamidad at ng lansakang kapabayaan sa pagsasagawa ng rehabilitasyon," anang PKP.

"Sa pakikiisa bukas ng sambayanang Pilipino sa ika-65 taon ng Unibersal na Deklarasyon ng mga Karapatang-tao, naninindigan silang magprotesta laban sa rehimeng Aquino at kampanya ng panunupil ng Oplan Bayanihan nito, na nagdulot ng walang humpay na mga paglabag sa mga karapatang-tao, laluna sa mga inaaping sektor sa mga maralitang komunidad, sa kanayunan, sa mabubundok na lugar at sa mga baybaying-dagat," anang PKP.

"Sa kabila ng pagmamalaking itaguyod ang karapatang-tao laban sa mga naunang bantog na brutal na kampanyang militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) tulad ng Oplan Bantay Laya I at II, pinatunayan ng Oplan Bayanihan na hindi ito naiiba sa usapin ng malawakang paglabag sa mga karapatang-tao, sa pagbiktima sa mga sibilyan, mga bata, kababaihan, mga nakatatanda, sa imbing kampanya ng reaksyunaryong rehimen na wakasan ang pakikibakang masa at ang rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayan."

"Dapat lubos na sisihin ang rehimeng Aquino at ang AFP sa pagpapakawala ng isang brutal na kampanya ng panunupil laban sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa Compostela at Davao Oriental noong nakarang taon," pagdidiin ng PKP. "Ang patakarang ito ng panunupil sa mga biktima ng sakuna ay muling ipinatutupad ngayon sa mga sinalantang lugar ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan."

"Ang kawalampuso ng rehimeng Aquino ay malinaw na ipinakikita ng pagtanggi nitong tugunin ang kahilingan ng mamamayan sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan) noong Nobyembre 8 na magdeklara ng isang tigil-putukan na katugon ng inilabas na deklarasyon ng sentral na pamunuan ng PKP at kumand ng BHB," pagdidiin ng PKP.

"Sa halip na itutok ang atensyon nila sa kagyat na pangangailangan ng paghahatid ng pangkapitang suplay at pagpapatupad ng rehabilitasyon sa pamamagitan ng pakikipagkonsultahan at pagpapakilos sa mamamayan, mas naging abala pa ang AFP sa pagpapatuloy ng mapanupil na mga aktibidad nito, matapos ang pagsasagawa ng mga operasyon para maghatid ng mga suplay na relief sa mga syudad at mga lugar na malapit lamang sa haywey kung saan naroon ang midya," anang PKP.

"Subalit kapag walang kamera, ang mga sundalo ng AFP, laluna yaong kabilang sa 8th at 3rd Infantry Divisions, na nakatalaga sa Eastern Visayas, mga isla ng Panay, Negros, Cebu, at Bohol ay lubhang abala sa mga mapanupil na aktibidad sa kanuyunan at mabubundok na lugar."

"Ginagamit ni Aquino ang armadong panunupil upang payapain ang mamamayan sa mga lugar na may sosyo-ekonomikong pagkasalanta kung saan bigung-bigo ang reaksyunaryong rehimeng Aquino na magkaloob ng sapat na suplay upang matulungan ang taumbayan na muling buhayin ang kanilang pang-ekonomyang aktibidad," pagdidiin ng PKP.