Pinagtawanan ng PKP ang AFP sa pagsasabing binulabog ng Bagyong Yolanda ang BHB sa Kabisayaan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2013

Translation: CPP laughs off AFP claim Yolanda disorganized NPA in Visayas

Pinagtawanan lamang ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ipinamamarali ng Sentral na Kumand ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na "ginulo ng superbagyong Yolanda ang organisasyon" ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Eastern Visayas at sa iba pang lugar na sinalanta. Sinabi ito ng AFP kahapon dahil sa obserbasyon na hindi naglulunsad ng opensibong operasyon ang BHB simula noong Nobyembre 8.

"Sang-ayon sa mga ulat pagkatapos na pagkatapos ng superbagyo, lahat ng yunit ng BHB sa Eastern Visayas, Isla ng Panay, Central Visayas at Isla ng Negros ay nananatiling buo," anang PKP. "Ang totoo, kagyat na muling na naitatag ang komunikasyon sa pagitan ng sentral na pamunuan ng PKP at lahat ng rehiyunal na kumand sa mga lugar na sinalanta at ang mga atas ay madulas na dumadaloy sa mga batayang yunit ng BHB at mga sangay ng PKP.""Matapos ang bagyong Yolanda, kumilos ang mga yunit ng BHB, milisyang bayan, lokal na mga sangay ng Partido, mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mga rebolusyonaryong komite sa baryo upang organisahin ang gawaing _relief_ at buuin ang mga pangkat sa produksyon para tulungan ang mamamayan na kolektibong bumangon mula sa matinding sosyo-ekonomikong sakuna," anang PKP. "Nakipagkoordina rin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa mga lokalidad sa mga ahensyang panaklolo at organisasyon ng midya para padulasin ang pagpasok at pamamahagi ng _relief goods_ sa mga tiyak na lugar."

Ang mga aktibidad ng BHB sa prubinsya ng Samar ay sinaklaw sa isang artikulong inilathala sa isyu ng Ang Bayan noong Disyembre 7.

bq. "Pagharap sa pinsala ng Bagyong Yolanda sa Samar":/publications/ang_bayan/20131207/pagharap-sa-pinsala-ng-bagyong-yolanda-sa-samar

"Unite with the people in facing the devastation of Typhoon Yolanda, carry out the temporary and unilateral ceasefire for two months":/statements/20131125_unite-with-the-people-in-facing-the-devastation-of-typhoon-yolanda-carry-out-the-temporary-and-unilateral-ceasefire-for-two-months

"Tumulong sa pagbigay ayuda at sa muling pagtayo ng mga sinalanta ng Yolanda, isuspendi ang mga taktikal na opensiba ng BHB habang iginigiit sa rehimeng Aquino ang tungkulin nitong tulungan ang mga nasalanta":/statements/20131112_tumulong-sa-pagbigay-ayuda-at-sa-muling-pagtayo-ng-mga-sinalanta-ng-yolanda-isuspendi-ang-mga-taktikal-na-opensiba-ng-bhb-habang-iginigiit-sa-rehimeng-aquino-ang-tungkulin-nitong-tulungan-ang-mga-nasalanta

"Ang obserbasyon ng mga upisyal ng AFP na walang opensibong operasyon ang BHB simula noong Nobyembre 8 ay nagpapakita lamang na ang mga kaukulang kumand ng BHB sa mga lugar ay tumalima at patuloy na mahigpit na sumusunod sa deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng Komite Sentral ng PKP na nananatiling may bisa hanggang Disyembre 24," pagdidiin ng PKP.

"Saklaw din ang kumand ng BHB sa Kabisayaan ng pambasang deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ngayong araw ng Komite Sentral ng PKP upang gunitain ang ika-45 anibersaryo ng PKP at ng pagdaraos ng tradisyunal na Kapaskuhan," anang PKP. Tjnukoy ng PKP na sa pagtatapos ng bisa ng tigil-putukan sa 11:59 n.g. ng Disyembre 26, ang BHB sa Kabisayaan ay sumailalim sa sa 49-araw ng tigil-putukan. Dagdag pa, ang pwersa ng BHB sa Samar at Leyte, ay saklaw ng kautusang inilabas ng Rehiyunal na Komite ng PKP-Eastern Visayas na nagpapalawig ng tigil-putukan hanggang kalagitnaan ng Enero dahil sa lawak ng pagkasalanta at laki ng gawaing dapat pang gawin ng masa at ng kanilang hukbo upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo.

"Taliwas dito, tumangging maglabas ng deklarasyon ng tigil-putukan ang rehimeng Aquino at ang AFP sa mga sinalantang lugar at sa halip, iniutos pa sa 8th at 3rd ID na ipagpatuloy ang walang-habas na opensibong mga operasyong militar."

Ibinasura ng PKP ang panawagan "na makibahagi sa rehabilitasyon ng AFP sa mga lugar na binagyo," na nagsabing, malinaw na ang layunin ng walang-habas na mga operasyon ng AFP ay hadlangan ang BHB at ang mga rebolusyonaryong pwersa sa lugar na makapagsagawa ng gawaing rehabilitasyon.

"Kung talagang seryoso ang AFP sa panawagan nito, disin sana'y inatasan nito ang pwersa nito na umatras at ihinto ang mga opensiba laban sa BHB at sa mga rebolusyonaryong purok," anang PKP. "Sa halip, pinaigting pa ng AFP ang mga opensiba nito at naglabas ng mga mapandigmang pahayag pagkatapos na pagkatapos na pananalanta ng bagyo na nagdedeklarang hindi tatantanan ng AFP na habulin 'ang mga kaaway ng estado'."

"Malinaw na takot ang rehimeng Aquino at ang pamunuan ng AFP na ang matagumpay na gawaing _relief_ at rehabilitasyon na isinagawa ng rebolusyonaryong pwersa ay magpapahiya sa naghaharing reaksyunaryong rehimeng Aquino na bigung-bigo sa pagharap sa kagyat at pangmatagalang pangangailangan ng mga biktima ng sakuna," anang PKP.

"Simula ng pananalanta ng bagyong Yolanda, walang inatupag ang ang rehimeng Aquino kundi walang-katapusang mga gimik na pam-PR upang pagtakpan ang kriminal na kapabayaan, pagkabigong maghanda sa bagyo, korapsyon sa koleksyon at distribusyon ng tulong internasyunal at ng pangkalahatang pagkabigo na gumawa ng substansyal na pag-unlad sa bagay na ito at ng signipikanteng postibong silbi sa mga buhay ng mga biktima ng sakuna."

"Higit sa ano pa man, ang tinaguriang gawaing rehabilitasyon ng rehimeng Aquino ay nakatuon pangunahin sa kapakinabangan ng malalaking kapitalistang kumprador, partikular ang gahiganteng negosyong imperyo ni Lucio Tan, isa sa pinakamalaking tagatangkilik ng rehimeng Aquino."

"Lalo pang dapat kundenahin ang rehimeng Aquino sa pag-atas kahapon ng suspensyon ng kautusan sa pagtataas ng sahod sa Western Visayas, na epektibong babawi ng P10 sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa at magpapalala sa dati nang kalunus-lunos na sosyo-ekonomikong kalagayan," anang PKP. "Nagpapakita lamang ito kung anong uri ang totoong pinagsisilbihan ng rehimeng Aquino."