Pinaiigting ng pagbisita ni Kerry ang tensyon upang bigyang-matwid ang pagpapalaki ng presensya ng US, pagpaparami ng sandata--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 19, 2013

Translation: Kerry visit heightens tensions to justify increased US presence, weapons buildup--CPP


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagbisita ng Secretary of State ng US na si John Kerry sa Pilipinas, at sinabing ang kanyang mga pahayag at aksyon ay nag-aambag sa kabuuang pagsisikap ng US na paigtingin ang tensyong pulitikal at diplomatiko sa Asia-Pacific upang bigyang-matwid ang pagpaparami pa ng nagrerelyebuhang pwersa ng US sa rehiyon. Dumating si Kerry noong Nobyembre 17 para sa dalawang araw na pagbisita.

"Ang pagtatambak ng presensya ng armadong tropa ng US, ng mga barkong pandigma, mga drone at eroplanong pandigma sa rehiyon ay ibayong nagpapahirap sa mapayapang resolusyon ng tunggaliang teritoryal, partikular sa South China Sea," anang PKP.

Binatikos ng PKP ang alokasyon ng $40 milyon ng gubyernong US sa ilalim ng Global Security Contingency Fund (GSCF) para diumano sa pagpapalakas ng kakayahang pandepensang pandagat ng Pilipinas laban sa China.

"Nagkukunwaring mapagmalasakit at galante ang US State Secreatary na si John Kerry sa paggagawad sa Pilipinas ng $40 milyon mula sa pondo ng GSCF, subalit ang totoo, may estratehikong kalkulasyon ng interes ng US ang mga upisyal ng US sa bawat dolyar na ibinibigay nito sa tinagurian nitong mga kaalyado," anang PKP. Sang-ayon sa mga dokumento ng US State Department, nagbibigay ng tulong ang gubyernong US mula sa GSCF sa mga "bansang kapartner" nito upang "harapin nila ang mga lumilitaw na mga hamon at oportunidad na mahalaga sa pambansang seguridad ng US."

Anang PKP, ang $40 milyong pondo mula sa US ay malamang na pantulong sa pagpapalawak ng pasilidad na nabal sa Oyster Bay ng Philippine Navy sa Palawan upang magawang tumanggap ng pinakamalalaking aircraft carrier ng US sa mga pantalan. "Malaon nang hinahangad ng militar ng US na makapagtayo ng pasilidad sa Oyster Bay dahil sa lalim na tubig dito, kayang makadaong ng mga barkong pandigma na malapit sa baybayin."

Anang PKP, ang pagpopondong militar na ito ay "talagang hahatak sa Pilipinas sa kampanya ng pagpaparami ng armas na nagsisilbi sa interes ng US, naggaganyak sa China at iba pang mga bansa sa rehiyon na magpaligsahan sa isa't isa sa pagbili o paglikha ng mga gamit pandigma na tiyak na pakikinabangan ng military-industrial complex ng US."

"Dapat tuligsain ng sambayanang Pilipino si Kerry sa pagdedeklara ng todo-largang suporta ng US sa malawakang pag-aaramas ng Japan at sa planong paggastos nang may $240 bilyon para bumili ng mga stealth fighters, drones at submarino," anang PKP. "Sa sulsol ng US, ang pagpaparami ng armas sa Asia ay itinutulak ngayon ng kampanya ng gubyernong Abe para muling buhayin ang kapangyarihang militar at dominasyon ng Japan."

"Binabatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagpapakita ng tahasang panunuyo sa gubyernong US nang pahintulutan nito ang militar ng US na magpalaki ng presensyang nito sa Pilipinas. Sinunod rin ni Aquino ang gusto ng US kaugnay sa Japan, nang ideklara niyang naghahangad siya ng isang tratadong militar sa gubyernong Abe."

Binatikos din ng PKP ang gubyernong US sa pagsangkot nito sa "disaster interventionism" (paggamit sa sakuna para makapanghimasok) gamit ang pananalantang dulot ng superbagyong Yolanda (Haiyan) upang "pabanguhin ang mga tropang Amerikano sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng relief at pangkagipitang suplay sakay ng kanilang mga barkong pandigmang may kakayahang nukleyar at mga helikopter na may mga kargang missile."

Sa isang banda, nananawagan naman ang PKP sa sambayanang Pilipino na "itakwil ang alok ng gubyernong US ikategorisa ang Pilipinas na nasa ilalim ng 'Kalagayang nasa Pansamantalang Proteksyon' upang umano'y mapaluwag ang mga balakid sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa US."

Tinatakan ng PKP ang alok ng US bilang "tahasang pagkukunwari" dahil patuloy na pinahihirapan ng gubyernong Obama ang mga Pilipinong nangibang-bansa sa US, laluna yaong nagmula sa uring manggagawa na hindi lamang dumaranas ng malawakang kawalang-hanapbuhay kundi ng matinding paghihigpit at pamamarusa ng batas sa imigrasyon ng US.