Propaganda ni Aquino kontra sa mga eksplosibo ng BHB, panabing sa paghuhulog ng bomba--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Disyembre 16, 2013

Translation: Aquino's anti-NPA explosives propaganda a smokescreen for aerial bombings--CPP

Binatikos na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) "ang labis na kritisimo ni Benigno Aquino III sa paggamit ng command-detonated explosives ng BHB na isang panabing para itago ang walang-pakundangan at brutal na kampanyang pambobomba na ipinatutupad ng kanyang armadong pwersa sa kanayunan sa lalong lumulubhang desperasyong mapawalangsaysay ang armadong paglaban ng mamamayan sa pagtatapos ng taon."

Inilabas ng PKP ang pahayag na ito bilang reaksyon sa isang pahayag kahapon ni Aquino na pinapalakpakan ang AFP sa pagkasugaga sa paggawaan ng mga gamit-militar ng BHB sa Loreto, Agusan del Sur. Patuloy na binatikos ni Aquino ang BHB, sa pagsasabing, "dapat mga mandirigma lamang ang sangkot sa labanan... subalit maaaring pumatay o makasugat ang mga pasabog na ito sa mamamayan, mandirigma man sila o hindi.""Nanlalansi ni Benigno Aquino III sa pamamagitan ng pagtuon ng atensyon sa pamamagitan ng matinding pagtuligsa sa BHB sa paggamit ng maliliit na eksplosibo upang itago ang pag-uutos niya sa AFP ng paghuhulog ng mapaminsalang mga bomba mula sa mga pandigmang helikopter na MG-520 at walang-pakundangang pagpapaputok ng mga 105mm na kanyong howitzer kontra sa mga di-tiyak na target, lalo na laban sa mga sibilyang komunidad at mga bukirin," anang PKP.

"Sadya niyang pinalalaganap ang maling impormasyon hinggil sa command-detonated na mga mina at pasabog ng BHB na sinasabing diumano'y walang-pakundangan itong ginagamit," anang PKP. "Ang command-detonated na mga pasabog ng BHB, sa totoo, ay piling-pili. Pinasasabog lamang ito laban sa mga ispesipikong tagert militar sa labanan."

"Taliwas dito, ang pambobomba ng AFP, panganganyon sa pamamagitan ng howitzer at pag-iistraping ng masinggan ay di lamang walang-pakundangan kundi nagdudulot pa ng malawakan at matinding pinsala," pagdidiin ng PKP.

Ang pinakahuling kampanya ng pambobomba ay ipinatupad ng AFP mula Nobyembre 18 hanggang Disyembre 4 sa Davao del Norte at Compostela Valley. Nagsagawa rin ng pambobomba sa Malibcong, Abra sa patapos na bahagi ng Mayo, at muli noong Agosto 29-30 sa Sagada at mga bahagi ng Bontoc, Mountain Province. Isinasapanganib ng mga kampanya ng pambobomba ang mga buhay, nagdudulot ng trauma, sa mga sibilyan na nasa kalapit na komunidad. Nagresulta rin ito sa malawakang pinsala sa mga agrikultural na bukirin, mga likas na pormasyon at mga lugar na pinagmumulan ng tubig.

Nagsagawa rin ang AFP ng walang-pakundangang pambobomba sa tatlong-linggong pagkubkob sa Zamboanga City noong Setyembre, na naging sanhi na malawakang sunog, pagkawasak ng ilampung libong kabahayan at sa pwersahang paglikas ng mahigit daan libong mamamayan.

Muling inuulit ng PKP ang panawagan nito para sa isang pinaigting na kampanyang lokal at internasyunal upang ilantad at igiit ang pagwawakas sa pambobombang isinasagawa ng AFP.