Sa paghirang kay Lacson, korapsyon at militarismo ang kaakibat ng rehabilitasyon ni Aquino--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 05, 2013

Translation:
Corruption and militarism to mark Aquino’s Yolanda rehab with Lacson—CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagtatalaga sa pasista at kriminal na burukratang si Panfilo Lacson, isang malapit na alyado ni Benigno Aquino III, para pangasiwaan ang gawaing rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda.

"Inilalantad ng pagkakatalaga ni Lacson bilang tinaguriang tsar ng rehabilitasyon ang militarista at anti-mamamayang prayoridad ng rehimeng Aquino sa pagharap sa pangangailangan ng rehabilitasyon ng malawak na eryang sinalanta ng superbagyong Yolanda," anang PKP.

"Sa pagtatalaga kay Lacson at sa pagbibigay sa kanya ng kontrol sa mahigit na P40 bilyong bagong-laang pondo, nakatakdang gamitin ng naghaharing rehimeng Aquino ang gawaing rehabilitasyon upang isulong ang interes ng malalaking burgesya kumprador, laluna ang malalaking mga kumprador na Tsino, kung saan may mahigpit na ugnayan si Lacson."

"Ang pagkahirang kay Lacson ay isa pang palatandaan kung paano malalagay ang kahilingan ng mamamayan sa pagtugon sa kalamidad at rehabilitasyon sa pamumulitika at mga paksyunal na bangayan ng magkakaribal na pangkatin ng naghaharing uri na ang pangunahing sadya ay kung paano sasamantalahin ang mga burukratikong pribilehiyo para sa kapakinabangan ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan, at mga loyalista at tagasuporta sa malalaking negosyo," anang PKP.

"Tiyak na makikinabang ang mga kaibigang malalaking kapitalista ni Aquino, mula sa Ayala hanggang sa mga Petilla, ang mga Conjuangco at Pangilinan, sa malakihang buhos na salapi para sa malalaking proyektong pang-impraistruktura at sa pagkawala ng taumbayan sa mga pangunahing lupain, partikular sa Tacloban City," pagdidiin ng PKP. "Sa paghirang kay Lacson, nakatakda ring sansalain ni Aquino ang karibal na pamilya sa pulitika sa Leyte, partikular ang mga Romualdez, mula sa pagkontrol ng malalaking halaga ng pondong panrehabilitasyon."

"Sa paghirang kay Lacson, inilalantad rin ni Aquino ang utak-pulburang kaisipan ng pagsupil sa mamamayan sa mga lugar na sinalanta ng kamakailang superbagyo, tulad rin ng pagsasapraktika ng kampanya ng panunupil ng Oplan Bayanihan sa mga biktima ng superbagyong Pablo noong isang taon nang ipakita nila ang kanilang paglaban sa kriminal na pagpapabaya ng rehimeng Aquino sa pagkabigong harapin ang kanilang pangangailangan," dagdag ng PKP.

"Garapal sa pasistang brutalidad si Lacson noong kapanahunan niya bilang isang batang upisyal militar noong batas militar at sa kanyang burukratikong kriminal na mga aktibidad sa panahong siya ang hepe ng pulisya at upisyal sa seguridad ng rehimeng Estrada," anang PKP. "Nagmantine siya ng mahigpit na ugnayan sa mga kriminal na sindikatong sangkot sa karnaping, kidnaping at iligal na sugal sa pamamagitan ng mga aktibong upisyal ng pulisya na nasa kanyang kriminal na lambat."

"Tumutugma ang pagkahirang kay Lacson sa pagtanggi ni Aquino na pahupain ang paglulunsad niya ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan," anang PKP. "Malinaw na ipinakikita ang militarismo ni Aquino ng katotohanang ang mga pwersa niyang nasa Visayas, partikular ang 8th at 3rd ID ay patuloy na nagbibigay-prayoridad sa mga opensibong operasyong militar laban sa mga rebolusyonaryong baseng purok sa halip na tugunin ang iginigiit ng mamamayan na tigil-putukan upang padulasin ang gawaing relief at rehabilitasyon."